Kraftig verdistigning og økt utbytte på noterte aksjer

Publisert:

Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 8,2 prosent i løpet av 2. kvartal i år. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 16 prosent i 1. halvår 2018 i forhold til 1. halvår 2017.

Figur 1. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdier

1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018
Noterte aksjer 1734 1813 1875 2091 2079 2096 2344 2457 2499 2704
Unoterte aksjer 433 429 422 435 423 430 435 462 437 441
Egenkapitalbevis 31 34 37 43 45 49 53 55 54 55
Obligasjoner 1763 1803 1828 1863 1925 1909 1935 1971 2013 2035
Sertifikater 182 177 161 156 149 157 159 152 157 148

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 2. kvartal 2018 utgjorde 5 383 milliarder kroner, viser nye tall i verdipapirer. Beholdningsverdien nådde dermed et historisk høyt nivå siden SSB begynte å publisere markedsverdien av verdipapirer i 2006.

Det var noterte aksjer som bidro mest til verdistigningen, med en vekst på 8,2 prosent eller 205 milliarder kroner i 2. kvartal 2018 sammenlignet med kvartalet før. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) registrerte over 1000 poeng for første gang i sin historie i dette kvartalet, og dette samsvarer godt med økningen av beholdningsverdien for noterte aksjer i VPS.

Figur 2. Utbetalt utbytte og renter på VPS-registrerte verdipapirer

1. halvår 2012 2. halvår 2012 1. halvår 2013 2. halvår 2013 1. halvår 2014 2. halvår 2014 1. halvår 2015 2. halvår 2015 1. halvår 2016 2. halvår 2016 1. halvår 2017 2. halvår 2017 1. halvår 2018
Aksjer (noterte) 56393 8039 61215 6931 76319 20997 50575 20739 50617 22452 55770 27417 64708
Aksjer (unoterte) 3630 867 3365 2090 3655 3116 7014 1698 11712 3869 4665 4918 4244
Egenkapitalbevis 685 826 979 1379 1203 2084 41 2936
Obligasjoner 36927 21213 38377 22076 37008 22505 36371 19132 32395 18036 32718 17097 31278
Sertifikater 1192 1082 1033 846 786 753 575 628 641 592 614 434 487

Økende utbytte på noterte aksjer og avtagende renteutbetaling på obligasjoner

Den totale avkastningen på verdipapirer registrert i VPS var på 104 milliarder kroner i løpet av 1. halvår 2018. Det var noterte aksjer som hadde høyest avkastning med 65 milliarder kroner etterfulgt av renteutbetalinger fra obligasjoner på 31 milliarder kroner. Utbytte på noterte aksjer fortsetter å øke etter fallet i 2015 mens renteutbetalingen viser den stabile men avtagende utviklingen i de siste årene.

Figur 3. Utbetalt utbytte på aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS etter utstedersektor

1.halvår 2016 1.halvår 2017 1.halvår 2018
Statlig eide aksjeselskaper mv. 18846.00 19296.00 19092.00
Private aksjeselskaper mv. 24870.00 21403.00 27473.00
Banker 1829.00 3298.00 4222.00
Finansielle holdingselskaper 7512.00 10282.00 12983.00
Skadeforsikringsselskaper 4394.00 3594.00 3550.00
Utlandet 1991.00 2537.00 2666.00
Andre 4091.00 2108.00 1900.00

Størst utbytte fra private og statlig eide aksjeselskaper

Samlet utbytte på aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS var på 72 milliarder kroner i 1. halvår 2018, og dette var en økning på 15 prosent eller 9 milliarder kroner fra 1. halvår 2017. Det største utbyttet var fra aksjer utstedt av private aksjeselskaper som utgjorde i overkant av 27 milliarder kroner eller 38,2 prosent av samlet utbytte.

Utbytte fra aksjer utstedt av statlig eide aksjeselskaper var på 19 milliarder kroner eller 26,6 prosent av samlet utbytte. Nivået på utbytte fra statlig eide aksjeselskaper har holdt seg stabilt i de siste tre årene, i motsetning til utdeling av utbytte fra andre sektorer som har hatt mer variasjon i samme perioden.

Figur 4

Figur 4. Mottakere av utbytte på aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS etter eiersektor. Prosent

Utlandet mottar de største utbyttene

Utenlandsk sektor mottok den høyeste andelen av utbytte på aksjer og egenkapitalbevis i 1. halvår 2018. Andelen var på 34 prosent eller 24 milliarder kroner, som var en økning på 5 milliarder kroner fra året før.

Statens andel av utbyttet var på 29 prosent, en nedgang fra 32 prosent i 1. halvår 2017, mens selve mottatte verdien hadde økt med 1 milliard kroner fra 20 til 21 milliarder kroner. Ved utgangen av 2. kvartal 2018 var 35,2 prosent av alle aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS eid fra utlandet, mens statens eiendeler utgjorde 28,6 prosent.