Kraftig redusert utbytte i 1. halvår 2020

Publisert:

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 11,3 prosent i løpet av 2. kvartal 2020. Utbetalt utbytte fra noterte aksjer ble redusert med 38,5 prosent i 1. halvår 2020 sammenlignet med 1. halvår 2019.

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 2. kvartal 2020 utgjorde 5 369 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken verdipapirer. Dette var en økning på 7,8 prosent, eller 391 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før. 

Markedsverdien av noterte aksjer og obligasjoner øker

Beholdningsverdien til både noterte aksjer og obligasjoner økte gjennom 2. kvartal 2020. Noterte aksjer økte med 11,3 prosent tilsvarende 230 milliarder kroner, mens obligasjoner økte med 4,9 prosent eller 112 milliarder kroner.

Oppgangen i noterte aksjer var hovedsakelig forårsaket av økende aksjekurser i løpet av 2. kvartal 2020. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) steg med 11,7 prosent samme periode. Dette hang godt sammen med utviklingen av noterte aksjer registrert i VPS.

Figur 1. Beholdning av noterte aksjer og obligasjoner registrert i VPS, markedsverdi, utvikling i prosent

2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020
Noterte aksjer 0.0 -8.4 4.3 -5.1 4.6 3.4 11.5 -0.6 0.8 11.9 4.8 1.7 8.2 5.7 -15.8 8.2 -1.4 1.9 4.2 -25.1 11.3
Obligasjoner -2.7 1.6 -1.7 2.1 2.2 1.4 1.9 3.3 -0.8 1.4 1.9 2.1 1.1 0.8 1.1 3.2 -1.3 1.3 0.2 7.1 4.9

Avtagende utbetaling av utbytte på aksjer og økende renter på obligasjoner

Den totale avkastningen på verdipapirer registrert i VPS var på 85 milliarder kroner i løpet av 1. halvår 2020. Dette er en stor reduksjon fra 1. halvår 2019 på 23,3 prosent eller 26 milliarder.

Noterte aksjer hadde høyest avkastning med 43 milliarder kroner i utbytte etterfulgt av renteutbetalinger fra obligasjoner på 34 milliarder kroner. Utbytte på noterte aksjer ble redusert med 38,5 prosent tilsvarende 27 milliarder kroner, mens renteutbetalingen økte med 5,7 prosent eller 2 milliarder kroner fra samme periode i 2019.

Størst utbytte fra statlig eide og private aksjeselskaper

Samlet utbytte på aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS var på 51 milliarder kroner i 1. halvår 2020, en nedgang på 35,5 prosent eller 28 milliarder kroner fra 1. halvår 2019. Mye av nedgangen kan forklares med betydelig lavere utbytte fra finansielle holdingselskaper, en reduksjon på omtrent 14,5 milliarder kroner.

Det største utbyttet var fra aksjer utstedt av statlig eide aksjeselskaper som utgjorde 23 milliarder kroner eller 45,8 prosent av samlet utbytte, etterfulgt av private eide aksjeselskaper på 20 milliarder kroner.

Figur 2. Utbetalt utbytte på aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS etter utstedersektor

1. halvår 2015 1. halvår 2016 1. halvår 2017 1. halvår 2018 1. halvår 2019 1. halvår 2020
Private aksjeselskaper mv. 20389 24870 21403 27473 30866 20174
Statlig eide aksjeselskaper mv. 19730 18846 19296 19092 21698 23245
Finansielle holdingselskaper 6478 7512 10282 12983 14989 495
Andre finansielle foretak 6929 9618 8348 9374 9713 4692
Andre 5441 2687 3189 2964 1460 2167

Størst utbytte til offentlig forvaltning og størst renteutbetaling til finansielle foretak

Offentlig forvaltning mottok den høyeste andelen av utbytte på aksjer og egenkapitalbevis i 1. halvår 2020. Andelen var på 36,5 prosent eller 19 milliarder kroner, en reduksjon på 5 milliarder kroner i forhold til samme periode året før. Utlandets mottatte utbytte var på 15 milliarder kroner, tilsvarende 11 milliarder kroner lavere enn 1. halvår 2019.

Finansielle foretak mottok den største andelen av renteavkastningen på obligasjoner og sertifikater. Den var på 20 milliarder kroner eller 57,3 prosent av hele renteavkastningen på 35 milliarder kroner. Utlandet mottok 12 milliarder kroner som utgjorde 33,8 prosent av samlet renteavkastning.

Figur 3. Mottakere av utbytte og renter på verdipapirer registrert i VPS i 1. halvår 2020 etter eiersektor

Utbytte Renter
Ikke-finansielle foretak 8633 943
Finansielle foretak 4717 19838
Offentlig forvaltning 18557 1732
Ideelle organisasjoner 1031 157
Husholdninger 2572 254
Utlandet 15023 11703

Kontakt