Fortsatt verdiøkning

Publisert:

Beholdningen av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var på sitt høyeste nivå noensinne ved utgangen av 3. kvartal 2018.

Figur 1. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdier

3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018
Noterte aksjer 1875 2091 2079 2096 2344 2457 2499 2704 2859
Unoterte aksjer 422 435 423 430 435 462 435 438 455
Egenkapitalbevis 37 43 45 49 53 55 54 55 58
Obligasjoner 1828 1863 1925 1909 1935 1971 2013 2035 2051
Sertifikater 161 156 149 157 159 152 157 148 140

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av 3. kvartal 2018 utgjorde 5 564 milliarder kroner. Dette var en vekst på 3,4 prosent eller 185 milliarder kroner sammenlignet med kvartalet før. Det var noterte aksjer som bidro mest til verdistigningen med en vekst på 5,7 prosent eller 155 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal.  

Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) holdte det høye nivået med over 1000 poeng i dette kvartalet og økte med 6,4 prosent sammenlignet med kvartalet før. Dette henger godt sammen med verdiveksten av noterte aksjer registrert i VPS.

Figur 2. Utvikling i beholdninger av verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdi, 1. kv. 2012=100

1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018
Noterte aksjer 100 92 97 95 101 95 103 113 115 122 118 109 117 117 107 112 106 111 114 128 127 128 143 150 153 165 175
Unoterte aksjer 100 101 103 98 100 97 97 105 109 110 103 106 107 105 105 103 103 102 100 103 100 102 103 110 103 104 108
Obligasjoner 100 102 105 109 115 114 116 118 123 123 124 125 126 122 124 122 125 128 129 132 136 135 137 139 142 144 145
Sertifikater 100 103 101 96 95 88 88 80 65 54 54 51 57 60 57 59 63 61 55 54 51 54 54 52 54 51 48

75 prosent økte beholdninger av noterte aksjer på 7 år

Det er beholdningen av noterte aksjer som økte mest de siste 7 årene etterfulgt av obligasjoner. Fra 1. kvartal 2012 har beholdningen av noterte aksjer vokst med 75 prosent i markedsverdi, mens beholdningen av obligasjoner viste en verdistigning på 45 prosent. I motsetningen til den nokså ustabile utviklingen for de noterte aksjene, har obligasjonene holdt en jevn, solid vekst gjennom de 7 årene. Beholdningen av sertifikater har hatt en fallende utvikling med en verdireduksjon på 52 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2018 sammenlignet med 1. kvartal 2012.

Figur 3

Figur 3. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter utstedersektor og eiersektor i 3. kvartal 2018

Ulikheter i eier- og utstederfordelinger etter verdipapirtype

Ved utgangen av 3. kvartal 2018 var 75 prosent av markedsverdien av aksjer og egenkapitalbevis utstedt av ikke-finansielle foretak, mens finansielle foretak har utstedt om lag 20 prosent. Hvis vi ser på utstederne av obligasjoner og sertifikater er det de finansielle foretakene og offentlig forvaltning som var de største aktørene med henholdsvis 42 og 30 prosent av den totale markedsverdien.

Når det gjelder eierfordelingen av de ulike verdipapirene, viser figuren at flere aktører er inne på investorsiden. For aksjer utgjør utlandet med 36 prosent, offentlig forvaltning med 28 prosent og ikke-finansielle foretak med 18 prosent de største investorgruppene. Markedet for obligasjoner og sertifikater er dominert av finansielle foretak og utlandet med henholdsvis 63 og 27 prosent av eierskapet. Blant de finansielle foretakene er det livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, banker og obligasjonsfond som er de største eierne av obligasjoner og sertifikater