92927_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal
92927
Stabilt sesongjustert sykefravær
statistikk
2013-06-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosent, sjukefråvær,Helse, Arbeid og lønn, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Helseforhold og levevaner , Innvandring og innvandrere, Helse, Arbeid og lønn
false

Sykefravær1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt sesongjustert sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,6 prosent i 1. kvartal 2013. Dette er en marginal nedgang fra 4. kvartal 2012 på 0,4 prosent.

Sykefraværsprosenter for arbeidstakere 16-69 år. Sesong- og influensajustert1
1. kvartal 2013Prosentvis endring fra kvartalet før
1Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med to desimaler. I andre tabeller oppgis tallene med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.
Begge kjønn
Egenmeldt og legemeldt6,64-0,4
Egenmeldt0,98-6,1
Legemeldt5,660,6
Menn
Egenmeldt og legemeldt5,15-0,3
Egenmeldt0,86-5,0
Legemeldt4,290,8
Kvinner
Egenmeldt og legemeldt8,49-0,6
Egenmeldt1,12-7,1
Legemeldt7,370,5

Det egenmeldte sykefraværet gikk ned med 6,1 prosent, mens det legemeldte fraværet økte med 0,6 prosent. Sykefraværet for kvinner gikk ned med 0,6 prosent, mens fraværet for menn gikk ned med 0,3 prosent i denne perioden.

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 8,1 prosent.

Tall uten sesong- og influensajustering i resten av artikkelen

De videre kommentarer i artikkelen baserer seg på tall som ikke er sesong- og influensajustert. Vi ser da på endringer siste år, det vil si fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.

Sykefraværet var på 7,2 prosent i 1. kvartal 2013. Dette er en økning på 4,4 prosent fra året før. Det egenmeldte sykefraværet økte med 5,4 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk opp med 4,1 prosent.

Økning for både kvinner og menn

Sykefraværet for kvinner økte fra 8,9 til 9,2 prosent mellom 1. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013, mens det for menn gikk opp fra 5,4 til 5,7 prosent i samme periode. Dette utgjør en vekst på henholdsvis 3,5 og 5,3 prosent.

Vekst i sykefraværet for alle næringer

Sykefraværet økte i alle næringer fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. Blant de største næringene hadde bygge- og anleggsvirksomhet og undervisning den sterkeste veksten med 8,0 prosent hver. Transport og lagring hadde den laveste økningen, 2,1 prosent.

Økt sykefravær i samtlige fylker

Fordelt etter arbeidssted vokste sykefraværet i alle fylker det siste året. Økningen var sterkest i Finnmark og Vestfold med henholdsvis 9,0 og 8,5 prosent. Nordland hadde den laveste økningen på 1,8 prosent.

Nivået på sykefraværet i 1. kvartal 2013 var høyest i Finnmark med 8,9 prosent og lavest i Rogaland med 6,0 prosent.

Andelen lange sykefravær steg

Andelen av sykefravær som varte hele kvartalet, gikk opp fra 27,7 prosent i 1. kvartal 2012 til 28,6 prosent i 1. kvartal 2013. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk økte fra 17,6 til 17,7 prosent i samme tidsrom.

Kommunal forvaltning mest opp

Sykefraværet økte i samtlige sektorer fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. Sterkest økning hadde kommunal forvaltning med 6,0 prosent. Privat sektor økte sitt sykefravær med 4,2 prosent, mens statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) hadde den laveste veksten på 3,3 prosent.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor med 6,6 prosent i 1. kvartal 2013, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 7,2 og 9,5 prosent.

Legemeldt sykefravær ned blant de yngste

Det to yngste aldersgruppene var de eneste med nedgang i det legemeldte sykefraværet siste år. 16-19-åringenes fravær gikk ned med 0,8 prosent, mens fraværet for 20-24-åringene gikk ned med 0,3 prosent - som samlet for de to aldersgruppene gav en nedgang på 0,4 prosent. Ellers økte sykefraværet - minst for 25-29-åringene med 2,2 prosent, mest for 45-49-åringene der fraværet steg med 6,4 prosent.

For kvinner var det også de to yngste aldersgruppene som hadde nedgang i sykefraværet - på henholdsvis 7,7 og 0,4 prosent for aldersgruppene 16-19 og 20-24 år. For menn var det aldersgruppen 20-24 år som hadde en nedgang på 0,4 prosent.

SSB har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.