1814_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/arkiv
1814
Lavest lønnsvekst blant de unge
statistikk
2002-06-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn, snittlønn, yrker, lønnsnivå, lønnsmottakere, lønnsvekstArbeid og lønn, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Lønn1997-2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavest lønnsvekst blant de unge

Heltidsansatte tjente gjennomsnittlig 5 000 kroner mer per måned i 2001 enn i 1997. Aldersgruppen under 25 år hadde lavest lønnsvekst med om lag 3 000 kroner mer per måned. Lønnsveksten var høyere blant menn enn blant kvinner, og høyest i næringshovedområdet olje- og gassutvinning.

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for alle heltidsansatte har økt med 24,1 prosent eller 5 000 kroner i perioden fra 1997 til 2001. Månedsfortjenesten utgjorde i underkant av 20 700 kroner 3. kvartal 1997, mot drøyt 25 600 kroner til samme tid i 2001. Månedsfortjenesten omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner o.l. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedsfortjenesten.

1998 og 2000 var år med hovedoppgjør i lønnsforhandlingene som ga noe høyere lønnsvekst enn de andre årene i perioden. Endringen i månedsfortjenesten var klart størst fra høsten 1997 til høsten 1998 med hele 7,7 prosent, fra 20 700 til 22 300 kroner. Veksten i månedsfortjenesten var ellers noe lavere de påfølgende årene, med 4,1 prosent som lavest mellom 1998 og 1999. Unntaket er utviklingen for kvinner som har hatt en relativt høy lønnsvekst i 2001 og noe høyere enn de to foregående årene.

Næringshovedområder

Sterkest vekst i månedsfortjenesten i perioden hadde heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift med 26,5 prosent eller 8 000 kroner. Månedsfortjenesten økte fra 30 200 kroner i 1997 til 38 200 kroner i 2001. Til sammenligning var veksten for ansatte i private helse- og sosialtjenester på 20,1 prosent, eller drøyt 3 600 kroner i samme periode. Ansatte i private helse- og sosialtjenester hadde en månedfortjeneste på 18 100 kroner i 1997, mot i overkant av 21 700 kroner i 2001.

I industri var gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1997 på 20 000 kroner, mot 24 400 kroner på samme tidspunkt i 2001. Dette er en vekst på 22,1 prosent i perioden. For heltidsansatte i staten var veksten 25,1 prosent eller 5 100 kroner i samme periode, fra knapt 20 300 til 25 400 kroner.

Heltidsansatte i privat undervisningsvirksomhet hadde en vekst i gjennomsnittlig månedsfortjeneste i perioden på knapt 4 400 kroner eller 20,8 prosent, fra 21 100 kroner i 1997 til drøyt 25 400 kroner i 2001. For undervisningspersonale i skoleverket økte den gjennomsnittlige månedsfortjenesten fra 20 600 kroner i 1997 til drøyt 26 100 kroner i 2001, en vekst på 5 500 kroner eller 26,5 prosent.

Utdanning og alder

Vel 50 prosent av alle heltidsansatte har utdanning på videregående-skole-nivå som høyeste fullførte utdanning. Denne gruppen ansatte hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 23 600 kroner i 2001. Dette er en økning på 22,7 prosent eller 4 400 kroner fra 1997.

Størst vekst i gjennomsnittlig månedsfortjeneste hadde gruppen med inntil 4 års utdanning på høyskole eller universitet med 25,7 prosent eller 5 900 kroner i perioden. Denne gruppen hadde en månedsfortjeneste på 28 700 kroner høsten 2001. Gruppen med heltidsansatte som hadde minst 4 års utdanning på høyskole eller universitet, hadde en noe lavere prosentvis vekst med 25,2 prosent. Dette tilsvarer en økning i månedsfortjeneste i perioden på 7 200 kroner, fra 28 600 kroner i 1997 til 35 700 kroner på samme tidspunkt i 2001.

Høyeste gjennomsnittlige månedsfortjeneste hadde aldersgruppene mellom 40 og 60 år, med en månedsfortjeneste på drøyt 27 000 kroner høsten 2001. Heltidsansatte som er 24 år eller yngre hadde lavest månedsfortjeneste i perioden med 15 600 kroner høsten 1997 og 18 600 kroner i 2001. Sett over femårsperioden er det også denne gruppen ansatte som har hatt lavest lønnsvekst av alle aldersgruppene, med om lag 3 000 kroner eller 19,3 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 794 724 heltidsansatte per 3. kvartal 2001. Den dekker alle næringshovedområdene med unntak av primærnæringene og hotell- og restaurantvirksomhet. Det er ikke knyttet egen datainnsamling til statistikken, men er beregninger og sammenstilling av opplysninger fra eksisterende lønnsstatistikker i de ulike næringshovedområder. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet er det per 3. kvartal 2001 om lag 2 030 000 sysselsatte lønnstakere i populasjonen som dekkes av statistikken.

Månedsfortjenesten omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner o.l. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedsfortjenesten.

Tabeller: