66030_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
66030
Månedslønna økte med 3,8 prosent
statistikk
2012-03-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn, snittlønn, yrker, lønnsnivå, lønnsmottakere, lønnsvekstArbeid og lønn, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Lønnsstatistikken 2012 gir en oversikt over gjennomsnittslønn og lønnsvekst for kvinner og menn i Norge. Både månedslønn og årslønn i 2012 økte fra tidligere år.

Lønn2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 3,8 prosent

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 38 100 kroner per 3. kvartal 2011. Det er 1 400 kroner, eller 3,8 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 39 600 kroner per 3. kvartal 2011. Dette er en økning på 1 500 kroner, eller 3,9 prosent, fra samme tidspunkt i 2010. Til sammenligning utgjorde månedslønna for deltidsansatte 31 600 kroner, en økning på 1 000 kroner, eller 3,3 prosent, i samme periode.

Månedslønn for kvinner og menn

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle mannlige ansatte utgjorde 40 800 kroner per 3. kvartal 2011, mens tilsvarende månedslønn for kvinner var 34 800 kroner. Det tilsvarer en vekst fra samme tidspunkt året før på 1 500 kroner, eller 3,8 prosent, for menn og 1 400 kroner, eller 4,2 prosent, for kvinner. Månedslønna for kvinner som andel av menns månedslønn, økte fra 85 prosent i 3. kvartal 2010 til 85,3 prosent i 3. kvartal 2011. I offentlig sektor var kvinners andel av menns månedslønn i stor grad uendret, mens i privat sektor økte kvinners andel av menns månedslønn fra 83 prosent i 2010 til 83,4 prosent i 2011.

Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter yrke, kroner og endring i prosent. 2010-2011

Yrkesgrupper

Håndverkerne hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 33 400 kroner per 3. kvartal 2011, en økning på 1 200 kroner, eller 3,7 prosent, fra 2010. Ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker økte månedslønna fra 27 900 kroner i 2010 til 28 900 kroner i 2011. Det tilsvarer en lønnsvekst på 1 000 kroner eller 3,6 prosent. Til sammenligning gikk månedslønna for de ansatte i høyskoleyrker opp fra 39 200 kroner til 40 600 kroner, en økning på 1 400 kroner eller en lønnsvekst tilsvarende 3,6 prosent. Lederne hadde en månedslønn på 57 600 koner per 3. kvartal 2011. Det gir den høyeste prosentvise veksten på 4,9 prosent blant de omtalte yrkesgruppene. I kronebeløp utgjør dette en vekst på 2 700 kroner fra samme tidspunkt året før.

Årslønna opp 4,1 prosent

Beregnet årslønn for alle ansatte, som er en sammenstilling av beregnet årslønn for hvert enkelt næringsområde, utgjorde i 2011 453 000 kroner. Det tilsvarer 17 800 kroner, eller 4,1 prosent, mer enn i 2010.

Årslønna er beregnet på grunnlag av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, kvartalsvise lønnsindekser og eventuelle virkningstidspunkter fra lønnsforhandlinger for områder det ikke utarbeids lønnsindekser for. Årslønna tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for tolv måneder i året, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelse, naturalytelser, feriepengetillegg, sluttvederlag og etterbetalinger er ikke inkludert i beregnet årslønn.

Lønnsvekst 1998-2011, etter sektor. Heltidsekvivalenter. Prosent

Privat sektor

Ansatte i finanstjenester og kraftforsyning hadde høyest gjennomsnittlig vekst i årslønn. Årslønn til ansatte i finansnæringen gikk opp fra 603 200 kroner i 2010 til 643 300 kroner i 2011, mens ansatte i kraftforsyning økte lønna fra 519 800 kroner til 554 000 kroner i tilsvarende periode. Det utgjør en vekst på 6,6 prosent for begge næringer. Lavest årslønnsvekst i prosent hadde ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet med 2,5 prosent, fra 313 400 kroner til 321 100 kroner.

Ansatte i industri hadde en beregnet årslønn på 449 900 kroner, noe som tilsvarer en økning på 4,6 prosent eller 19 700 kroner. Til sammenligning hadde ansatte i varehandel en beregnet årslønn på 406 300 kroner, noe som utgjør en vekst på 3,6 prosent eller 14 300 kroner.

Offentlig sektor

Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i staten, eksklusive helseforetakene, utgjorde 470 100 kroner i 2011. Det er 20 000 kroner, eller 4,4 prosent, mer enn året før. Årslønna for ansatte i helseforetakene utgjorde 471 300 kroner, noe som tilsvarer en vekst på 4,3 prosent. Når det gjelder ansatte i kommuner og fylkeskommuner utgjorde årslønna 416 300 kroner, en lønnsvekst på 4 prosent fra 2010.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsstatistikken for alle ansatte er en sammenstilling av lønnsstatistikk for ulike næringshovedområder i privat sektor (jamfør Standard for næringsgruppering), og ulike områder i offentlig sektor. Statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 1 605 354 ansatte per 3. kvartal 2011, og dekker alle næringer med unntak av jord- og skogbruk. Det er ikke knyttet egen datainnsamling til denne statistikken, kun beregninger og sammenstilling av opplysninger fra eksisterende lønnsstatistikk. Se mer informasjon i Notater 12/2011 eller i Om statistikken .

 

Ifølge tall fra Bedrifts- og foretaksregisteret dekker statistikken om lag 2 282 000 ansatte per 3. kvartal 2011.

Tabeller: