54001_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar
54001
Månedslønna økte med 4 prosent
statistikk
2011-03-31T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn, snittlønn, yrker, lønnsnivå, lønnsmottakere, lønnsvekstArbeid og lønn, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Lønn2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 4 prosent

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte utgjorde 36 700 kroner per oktober 2010. Dette var 1 400 kroner, eller 4 prosent, mer enn på samme tid i 2009.

Avsnittet om årslønn ble rettet 27.05.2011.

Heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 38 100 kroner, en økning på 1 500 kroner eller 4,1 prosent. Til sammenligning var månedslønna for deltidsansatte 30 600 kroner, en økning på 1 300 kroner eller 4,4 prosent. Lønna til deltidsansatte er her omregnet til en verdi tilsvarende heltidslønn i samme stilling.

Små endringer i lønnsforskjellen mellom kvinner og menn

Kvinner hadde en gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent på 33 400 kroner, mens tilsvarende månedslønn for menn var på 39 300 kroner. Dette var en vekst på 1 400 kroner eller 4,4 prosent for kvinner, og 1 500 kroner eller 4 prosent for menn. Kvinners månedslønn som andel av menns økte fra 84,7 prosent i 2009 til 85 prosent i 2010.

Årslønna opp med 3,6 prosent1

Statistisk sentralbyrå har beregnet en årslønn for alle ansatte på grunnlag av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, kvartalsvise lønnsindekser og eventuelle virkningstidspunkter fra lønnsforhandlinger der vi ikke har lønnsindekser. Denne årslønna er en sammenstilling av beregnet årslønn for hvert enkelt næringshovedområde, og utgjorde i gjennomsnitt 435 200 kroner1 i 2010. Dette var 15 200 kroner1, eller 3,6 prosent1, mer enn i 2009.

Årslønna tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for 12 måneder i året og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, men ikke overtidsgodtgjørelse, naturalytelser, feriepengetillegg, sluttvederlag og etterbetalinger.

Privat sektor

Årslønna for ansatte i privat sektor varierte fra 688 300 kroner i olje- og gassutvinning til 313 400 kroner i hotell- og restaurantvirksomhet i 2010. Dette var en økning av årslønna på henholdsvis 13 000 kroner, eller 1,9 prosent, og 11 600 kroner, eller 3,8 prosent, fra 2009. Ansatte i industri hadde en beregnet gjennomsnittlig årslønn på 434 000 kroner, eller en økning på 12 300 kroner eller 2,9 prosent fra året før. Til sammenligning hadde ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel en gjennomsnittlig årslønn på henholdsvis 416 400 kroner og 392 000 kroner. Dette var en vekst fra året før på 2,5 og 2,9 prosent.

Offentlig sektor

Ansatte i staten, eksklusive helseforetakene, hadde en gjennomsnittlig årslønn på 450 100 kroner i 2010. Dette var 18 500 kroner, eller 4,3 prosent, mer enn i 2009. Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i helseforetakene utgjorde 445 700 kroner, en vekst på 7 100 kroner eller 1,6 prosent fra 2009. Noe av årsaken til den relative lave veksten her kan tilskrives at mye av lønnsvesten i 2010 kom mot slutten av året.

Til sammenligning hadde ansatte i kommuner og fylkeskommuner en gjennomsnittlig årslønn på 400 200 kroner. Dette var 13 900 kroner eller 3,6 prosent mer enn i 2009.

Om statistikkgrunnlaget

Lønnsstatistikken for alle ansatte er en sammenstilling av lønnsstatistikk for ulike næringshovedområder i privat sektor (jf Standard for næringsgruppering), og ulike områder i offentlig sektor (se temaside om lønn ). Statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 1 577 242 ansatte per 3. kvartal 2010, og dekker alle næringer med unntak av jord- og skogbruk. Det er ikke knyttet egen datainnsamling til denne statistikken, kun beregninger og sammenstilling av opplysninger fra eksisterende lønnsstatistikk. Se mer informasjon i Notat 12/2011 eller i Om statistikken .

Ifølge tall fra Bedrifts- og foretaksregisteret dekker statistikken om lag 2 255 000 ansatte per 3. kvartal 2010.

1  Tallet ble rettet 27. mai 2011.

Tabeller: