246642_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal
246642
Ledigheten mest opp blant EU-innvandrere
statistikk
2016-02-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvarbl, Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botidArbeid og lønn, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Statistikk over ledighet for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkning. I november 2015 var innvandrerledigheten 7,0 prosent.

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ledigheten mest opp blant EU-innvandrere

Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk opp fra 6,9 prosent i november 2014 til 7,0 prosent november 2015, mens den for resten av befolkningen gikk opp fra 1,9 til 2,1 prosent. For befolkningen som helhet var ledigheten 2,9 prosent i november 2015.

Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
4. kvartal 2015Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent4. kvartal 2014 - 4. kvartal 2015
Absolutte tallProsentpoeng
1Inkl. ikke- bosatte.
2Tyrkia er inkludert.
Registrerte helt arbeidsledige i alt79 1582,98 1510,3
 
Befolkningen eksklusive innvandrere149 5842,15 8250,2
 
Innvandrere i alt29 5747,02 3260,1
Norden1 4993,01150,2
Vest-Europa ellers1 8494,13550,7
EU-land i Øst-Europa10 5358,21 5760,4
Øst-Europa ellers2 3316,522-0,2
Nord-Amerika og Oseania2173,3110,1
Asia27 9677,6214-0,1
Afrika4 19011,3-75-1,2
Sør-og Mellom-Amerika9867,41080,6
Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av november 2015

Innvandrerne fra Vest-Europa utenom Norden hadde størst økning i registrert ledighet fra november 2014 til november 2015 med 0,7 prosentpoeng, mens det var en nedgang blant afrikanske innvandrere på 1,2 prosentpoeng. Mange innvandrere fra Vest-Europa arbeider i oljerelaterte næringer og de har derfor blitt spesielt berørt av innskrenkningene i disse næringene.

Selv om afrikanske innvandrere hadde en klar nedgang i registrert ledighet siste år, er det likevel fortsatt denne gruppen hvor nivået er høyest med 11,3 prosent. Blant innvandrere fra Vest Europa utenom Norden var den registrerte ledigheten 4,1 prosent. Som oftest har innvandrere fra landområder hvor mange har flyktningebakgrunn høyere ledighet enn andre. Unntaket fra dette er innvandrere fra EU-land i Øst-Europa som i hovedsak er arbeidsinnvandrere. Disse hadde i november 2015 nest høyest ledighetsprosent med 8,2 prosent.

Hvem er inkludert i tallene?

Ledighetsprosentene, som i denne statistikken er basert på ledige registrert hos NAV, gjelder bare personer som har fått oppholdstillatelse i Norge og dermed er registrert som bosatt i Folkeregisteret. Strømmen av asylsøkere og flykninger i 2015 vil stort sett ikke ha fått behandlet sine søknader om opphold ennå, og vil derfor ikke kunne inngå i tallene. Det samme gjelder SSBs ledighetstall basert på Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU).

Ledighetsprosenten for en gruppe beregnes som antall registrerte arbeidsledige i prosent av antall i arbeidsstyrken for den samme gruppen. Arbeidsstyrken er summen av arbeidsledige og sysselsatte.

Over en tredel av de ledige er innvandrere

Totalt utgjorde arbeidsledige innvandrere i november nærmere 29 600 personer. Dette tilsvarer over 37 prosent av de om lag 79 200 registrerte ledige i november i fjor. Denne andelen var omtrent den samme som i november 2014.

Flere ledige menn

Fra november 2014 til november 2015 gikk ledigheten blant mannlige innvandrere opp fra 6,7 til 7,2 prosent. Blant menn i resten av befolkningen var det en økning fra 2,1 prosent til 2,6 prosent. For kvinner gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned fra 7,1 til 6,8 prosent, mens den for kvinner i resten av befolkningen var uendret på 1,7 prosent. Kjønnsforskjellene kan i stor grad tilskrives nedgangen i oljerelaterte næringer hvor andelen sysselsatte menn er høy.

Økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak

Fra november 2014 til november 2015 ble det 1 861 flere deltakere på tiltak blant innvandrere. Dette tilsvarer en økning på ca. 35 prosent i denne deltakergruppen. Økningen i antall deltakere utenom innvandrergruppen var på 28,6 prosent. I alt 7 207 innvandrere deltok på arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal 2015, og disse utgjorde over 43 prosent av alle deltakerne totalt. Majoriteten av innvandrerdeltakerne kommer fra Asia, Afrika og EU-land i Øst-Europa.

Stor økning i Rogaland

Rogaland hadde den største økningen i registrert ledighet blant innvandrere på 3,8 prosentpoeng fra november 2014 til november 2015. Dette var også fylket med størst økning i ledigheten totalt (på 1,8 prosentpoeng), noe som må ses på bakgrunn av konjunkturnedgangen innenfor oljerelatert virksomhet. De fleste andre fylker hadde på langt nær så stor økning blant innvandrere. Møre og Romsdal var fylket med den nest største økningen, med 1,2 prosentpoeng. For øvrig hadde hele 13 fylker nedgang i ledigheten blant innvandrere, og den var størst i Nord-Trøndelag og Finnmark, på henholdsvis 1,6 og 1,5 prosentpoeng. Imidlertid er dette fylker med relativt få bosatte innvandrere.

Telemark og Aust-Agder hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere i 4. kvartal 2015 med henholdsvis 9,6 og 9,4 prosent. Også Vest-Agder og Rogaland ligger tett opptil dette nivået med 9,3 prosent ledige innvandrere i begge fylker.

Troms og Sogn og Fjordane var fylkene som hadde lavest ledighet blant innvandrere med henholdsvis 3,9 og 5,3 prosent.

Lavere ledighet blant norskfødte med innvandrerforeldre enn blant innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige. Den bestod i 4. kvartal 2015 av 1 072 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er flertallet mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 4,2 prosent. Dette er 1,1 prosentpoeng høyere enn de jevnaldrende i den øvrige befolkningen, hvor 3,1 prosent var helt ledige. Samtidig er det 3 prosentpoeng lavere enn i innvandrergruppen i samme alder, hvor ledigheten var 7,2 prosent.

I aldersgruppen 15-29 år var det en nedgang i ledigheten blant norskfødte med innvandrerforeldre, på 0,2 prosentpoeng og en svak økning i innvandrergruppen på 0,1 prosentpoeng, mens ledigheten gikk opp med 0,3 prosentpoeng i befolkningen ellers.