192435
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal
192435
Flere ledige og færre på tiltak
statistikk
2014-11-06T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvarbl, Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå), arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botidArbeid og lønn, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Statistikk over ledighet for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkning. I august 2014 var innvandrerledigheten 7,0 prosent.

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere ledige og færre på tiltak

Antall registrerte arbeidsledige blant bosatte innvandrere økte med 2 350 fra august 2013 til august 2014. I samme periode gikk tallet på innvandrere på tiltak ned med 2 600.

Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
3. kvartal 2014Endring siste tolv måneder
Absolutte tallProsent3. kvartal 2013 - 3. kvartal 2014
Absolutte tallProsentpoeng
1Inkl. ikke- bosatte.
2Tyrkia er inkludert.
Registrerte helt arbeidsledige i alt78 9242,95 4010,2
 
Befolkningen eksklusive innvandrere150 0822,23 0550,1
 
Innvandrere i alt28 8427,22 3460,2
Norden1 5103,01090,2
Vest-Europa ellers1 4723,31250,2
EU-land i Øst-Europa8 9397,51 4500,6
Øst-Europa ellers2 4997,41230,1
Nord-Amerika og Oseania2353,6610,9
Asia28 5628,582-0,3
Afrika4 64114,1277-0,2
Sør-og Mellom-Amerika9847,71190,7
Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av august 2014

Arbeidsledighetsprosenten blant innvandrere gikk opp fra 7,0 prosent i august 2013 til 7,2 prosent i august 2014. I den øvrige befolkningen var det en økning fra 2,0 til 2,2 prosent i den samme perioden.

I alt var om lag 78 900 personer registrert som helt ledige i 3. kvartal 2014. Av disse var cirka 28 800 innvandrere , som utgjør 36,5 prosent av de helt ledige totalt.

I absolutte tall økte antall helt ledige innvandrere med 2 350. Av disse kom 1 450 fra EU-landene i Øst-Europa, og et stort flertall av dem var menn. Antall registrerte helt ledige totalt økte med 5 400. Innvandrere sto med andre ord for 43,5 prosent av veksten i registrert ledighet fra august 2013 til august 2014.

Store forskjeller mellom innvandrergruppene

Det er store forskjeller i ledighetsprosenten mellom de forskjellige innvandrergruppene. Endringene fra 2013 til 2014 i prosentandelen ledige, hos de forskjellige gruppene, var imidlertid ganske små.

Innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania, den minste av innvandrergruppene, hadde sterkest økning, med 0,9 prosentpoeng. Samtidig gikk ledigheten blant innvandrere fra Latin-Amerika og EU-landene i Øst-Europa opp med henholdsvis 0,7 og 0,6 prosentpoeng. Gruppene fra Asia og Afrika hadde derimot en svak nedgang i ledigheten, på henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentpoeng. De øvrige innvandrergruppene hadde mindre økninger på 0,2 prosentpoeng.

Innvandrere i den afrikanske gruppen har, i likhet med tidligere år, høyest registrert ledighet, med 14,1 prosent i 3. kvartal. Dernest kommer innvandrere fra Asia med 8,5 prosent helt ledige. Innvandrere fra Latin-Amerika hadde 7,7 prosent ledighet, mens ledigheten blant østeuropeere (både i og utenfor EU) lå på rundt 7,5 prosent. I de øvrige gruppene var nivået som vanlig en del lavere. Blant innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania var ledigheten 3,6 prosent, mens innvandrere fra Vest-Europa og Norden hadde henholdsvis 3,3 og 3,0 prosent registrerte ledige.

Innvandrermenn hadde i alt en ledighet på 6,6 prosent i 3. kvartal. Andelen for innvandrerkvinnene ligger noe høyere. De hadde en ledighet på 8,0 prosent. I befolkningen ellers var kjønnsforskjellen motsatt, det vil si en ledighet på 2,2 prosent blant menn og 2,1 prosent blant kvinner. Økningen i ledigheten var lik hos begge kjønn både blant innvandrere (0,2 prosentpoeng) og i befolkningen ellers (0,1 prosentpoeng).

Fortsatt nedgang i deltakere på arbeidsmarkedstiltak

Nedgangen i antall deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak fortsetter. Fra august 2013 til august 2014 ble det 2 600 færre deltakere på slike tiltak blant innvandrere. Dette tilsvarer omtrent en halvering av denne deltakergruppen. Totalt var det en nedgang på nærmere 5 100 deltakere. I alt 2 960 innvandrere deltok på arbeidsmarkedstiltak i 3. kvartal 2014, og disse utgjorde 45 prosent av alle deltakerne totalt. Majoriteten av innvandrerdeltakerne kom fra Asia, Afrika og EU-land i Øst-Europa.

Høyest ledighet blant innvandrere i Østfold og Telemark

Østfold og Telemark hadde høyest registrert ledighet blant innvandrere i 3. kvartal 2014, med nesten 11 prosent av arbeidsstyrken i begge fylker. Disse fylkene var også blant dem med høyest ledighet totalt. Fylkene med lavest ledighet blant innvandrere var Troms, med 4,8 prosent, og Rogaland, med 5,3 prosent. Disse to var blant fylkene som hadde en ledighet totalt som lå et stykke under landsgjennomsnittet.

Når det gjelder endringer i ledigheten blant innvandrere, hadde Nord-Trøndelag den største økningen, på 2,5 prosentpoeng. Fem av fylkene hadde for øvrig nedgang i ledigheten blant innvandrere. Nedgangen var sterkest i Oppland og Aust-Agder, begge ned 0,6 prosentpoeng.

Lavere ledighet blant norskfødte med innvandrerforeldre enn blant innvandrere

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør fortsatt en liten gruppe arbeidsledige, selv om den øker noe. I 3. kvartal 2014 bestod gruppen av 1 100 registrerte helt ledige. I denne befolkningsgruppen er majoriteten mellom 15 og 29 år, og blant dem var ledigheten på 5,4 prosent. Dette er 1,8 prosentpoeng høyere enn de jevnaldrende i den øvrige befolkningen, hvor 3,6 prosent var helt ledige. Samtidig er det 2,7 prosentpoeng lavere enn i innvandrergruppen i samme alder, hvor ledigheten var 8,1 prosent.

For øvrig var ledigheten blant norskfødte med innvandrerforeldre og i majoriteten mellom 15 og 29 år uendret, mens det var en svak nedgang blant innvandrerne på 0,2 prosentpoeng det siste året.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB