160845_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
160845
Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning
statistikk
2014-06-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2013, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning

Nær 378 700 sysselsatte har helse- og sosialfaglig utdanning, viser tall for 4. kvartal 2013. Dette er en økning på 2,6 prosent, eller nesten 9 700 personer, sammenlignet med 2012.

Helse- og sosialpersonell,15-66 år
20132012 - 20132012
AntallAndelProsentAntall
Personer med helse- og sosialfalig utdanning427 769100,02,3417 970
Menn64 62815,12,762 913
Kvinner363 14184,92,3355 057
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning370 211100,02,4361 455
Menn58 27915,72,556 867
Kvinner311 93284,32,4304 588
 
Sysselssatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester292 72079,12,1286 696
Figur 1. Innvandrere og ikke-bosatt helse- og sosialpersonell i helse- og sosialtjenester. Andel i utvalgte utdanningsgrupper

I 2013 arbeidet 298 800 personer med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenestene. Dette er en økning på 2,3 prosent, eller nesten 6 600 personer. Totalt ble det utført 254 000 årsverk i helse- og sosialtjenestene.

32 800 personer med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenestene var innvandrere bosatt i Norge eller sysselsatte som var her på korttidsopphold i 4. kvartal 2013. Innvandrere bosatt i Norge utgjorde 90 prosent av de sysselsatte med annen landbakgrunn. Sykepleiere er den største gruppen, med nær 10 000 personer, mens leger er den nest største gruppen, med over 4 900.

Helsefagarbeidere øker mest også i 2013

I likhet med året før var det sysselsatte med utdanning eller autorisasjon som helsefagarbeider som økte mest i 2013, med 4 700 flere sysselsatte. Helsefagarbeiderutdanning skal erstatte utdanningene som hjelpepleier og omsorgsarbeider. For disse to siste gruppene gikk tallet på sysselsatte ned med rundt 4 600 sammenlignet med 2012. Samlet var det en økning på om lag 100 sysselsatte for de tre gruppene.

Kvinner utgjør 84 prosent av helse- og sosialpersonellet

Kvinner dominerer, med få unntak, de helse- og sosialfaglige utdanningene, men for utdanningsgruppene og sysselsatte som tannlegespesialist, legespesialist, ambulansearbeider, kiropraktor, perfusjonist og ortopediingeniør var menn i flertall. I utdanningene helsesekretær, tannhelsesekretær, tannpleier, jordmor og helsesøster var kvinneandelen på over 99 prosent.

Flest jobber i offentlig forvaltning

Nær 79 prosent av sysselsatte som har helse- og sosialfaglig utdanning, arbeider innenfor helse- og sosialtjenestene i 2013. Over halvparten av disse personene jobber innenfor helse- og sosialtjenester i kommunal forvaltning, mens nær 31 prosent jobber i statlig forvaltning – hovedsakelig i helseforetakene.

Hver tiende har mer enn én jobb

Gjennomsnittlig arbeidstid per uke for sysselsatte personer med en helse- og sosialfaglig utdanning innenfor helse- og sosialtjenester, var 31,3 timer i 4. kvartal 2013. Dette er omtrent på samme nivå som det har vært de tre siste årene. Mange har mer enn ett arbeidsforhold. Nær 21 prosent av legespesialistene har mer enn én jobb.