97324_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/hesospers/aar
97324
Mer helse- og sosialpersonell fra utlandet
statistikk
2013-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
hesospers, Helse- og sosialpersonell, helsepersonell (for eksempel leger, sykepleiere, tannleger),sosialpersonell (for eksempel sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere), arbeidsstyrkestatus, årsverk, helse- og sosialfagliutdanning, helse- og sosialtjenester, videreutdanning (for eksempel helsesøster, jordmor, anestesi), fastleger, innvandringsbakgrunnSysselsetting, Helsetjenester, Helse, Arbeid og lønn
false

Helse- og sosialpersonell2012, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer helse- og sosialpersonell fra utlandet

Antall sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning økte med 2,3 prosent fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012. For dem med en slik utdanning som er innvandrere eller var på korttidsopphold i Norge, var veksten på nær 9 prosent.

Helse- og sosialpersonell,15-66 år
20122011 - 20122011
AntallAndelProsentAntall
Antall personer 15-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning i 2012 ble høsten 2013 redusert med 5 900 personer. På grunn av en feilregistrering i et av kilderegistrene kom disse personene som har norsk autorisasjon som helsepersonell med, selv om de ikke hadde tilknytning til Norge som sysselsatte og heller ikke var registrert bosatte i landet i 2012.
Personer med helse- og sosialfalig utdanning417 970100,02,5407 770
Menn62 91315,13,061 070
Kvinner355 05784,92,4346 700
 
Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning361 455100,02,3353 271
Menn56 86715,72,855 342
Kvinner304 58884,32,2297 929
 
Sysselssatte med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester286 69679,32,0281 090
Sysselsatte 15-66 år med en helse- og sosialfaglig utdanning. 2012. Andel kvinner

I 2012 arbeidet det i Norge 30 700 personer med helse- og sosialfaglig utdanning som var innvandrere eller som var her på korttidsopphold. Sykepleiere utgjør den største gruppen av disse med hele 9 600 personer, mens leger er den nest størst gruppen med om lag 4 800 personer. Rundt 38 prosent av de 30 700 med utenlandsk bakgrunn kommer fra verdensdelene Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Helsefagarbeidere øker mest

Sysselsatte med utdanning eller autorisasjon som helsefagarbeider var den utdanningsgruppen som økte mest i løpet av siste år og hadde 2 700 flere sysselsatte. Helsefagarbeiderutdanning erstatter de tidligere utdanningene som hjelpepleier og omsorgsarbeider. For disse to siste gruppene gikk tallet på sysselsatte ned med rundt 3 500. For gruppene samlet var det dermed en nedgang på nær 800 sysselsatte.

Kvinner utgjør 84 prosent av helse- og sosialpersonellet

Av de mange ulike utdanningsgruppene innenfor helse- og sosialfag som statistikken gir tall for, var det bare flertall av menn i seks av utdanningene. Det gjaldt tannleger med spesialitet, leger med spesialitet, ambulansearbeidere, kiropraktorer, perfusjonister og ortopediingeniører. I utdanningene helsesekretær, tannhelsesekretær, tannpleier, jordmor og helsesøster var kvinneandelen på over 99 prosent.

Jobber i offentlig forvaltning

51 prosent av de sysselsatte som har en helse- og sosialfaglig utdanning, jobber i kommunal forvaltning. 31 prosent av de sysselsatte med en slik utdanning jobber i statlig forvaltning – hovedsakelig i helseforetakene. Det vil si at 82 prosent av alle sysselsatte i alderen 15-74 år som har en helse- og sosialfaglig utdanning, jobber i offentlig forvaltning.

Hver tiende har mer enn én jobb

Gjennomsnittlig arbeidstid per uke for sysselsatte personer med en helse- og sosialfaglig utdanning som jobber i helse- og sosialtjenester, var 31,4 timer i 4. kvartal 2012. Dette er omtrent på samme nivå som det har vært de tre siste årene. Mange har mer enn ett arbeidsforhold. Nær 22 prosent av legene med spesialitet har flere jobber, mens gjennomsnittet for alle med en helse- og sosialfaglig utdanning er at 9,6 prosent av dem som jobber i helse- og sosialtjenester, har mer enn ett arbeidsforhold.

Ny informasjon om utdanning fullført i utlandetÅpne og lesLukk

Grunnlaget for statistikken over befolkningens utdanningsnivå har siden forrige publisering blitt oppdatert med data fra en spørreundersøkelse gjennomført høsten 2011. Undersøkelsen omhandlet utdanninger som er fullført i utlandet av personer som senere innvandret til Norge. Dette har medført at gruppen med sysselsatte som manglet informasjon om utdanning, er vesentlig lavere enn hva som har blitt publisert tidligere år. I hovedsak er dette personer uten helse- og sosialfaglig utdanning siden de fleste med slik utdanning allerede har blitt fanget opp ved data SSB har hatt om autorisasjoner.