Større vekst i antall menn med helse- og sosialutdanning enn kvinner

Publisert:

Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 ble det 2,9 prosent flere sysselsatte menn med helse- og sosialfaglig utdanning. For kvinner var økningen 1,9 prosent. Det er spesielt stor vekst blant mannlige barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere.

Kvinner med en helse- og sosialfaglig utdanning utgjør stadig den største andelen av de sysselsatte i alderen 15–74 år, med 83,6 prosent i 4. kvartal 2018, viser nye tall fra statistikken helse- og sosialpersonell.

Blant de sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning jobbet nær 8 av 10 i helse- og sosialtjenestene, og denne andelen har vært omtrent uendret de siste fire årene.

Den nest største næringen blant de med helse- og sosialfaglig utdanning er undervisning, der om lag 6 prosent jobbet i 4. kvartal 2018. I denne næringen skiller to utdanningsgrupper seg ut med nær 1 av 4 sysselsatt; barne- og ungdomsarbeidere og klinisk ernæringsfysiologer.

1 av 4 sysselsatte er sykepleiere

Av de mer enn 425 000 sysselsatte med en helse- og sosialfaglig utdanning utgjør sykepleierne 25 prosent. Dette er den absolutt største utdanningsgruppen blant de sysselsatte med en helse- og sosialfaglig utdanning, etterfulgt av:

 • Hjelpepleiere (12 prosent)
 • Barne- og ungdomsarbeidere (7 prosent)
 • Helsefagarbeidere (4 prosent)

Etter at helsefagarbeiderutdanningen ble innført, som en erstatning for hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene i 2009, har det vært en stor vekst for denne gruppen, samtidig som antallet hjelpepleiere og omsorgsarbeidere har avtatt. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere utgjør til sammen nesten 90 000 av de sysselsatte med en helse- og sosialfaglig utdanning.

Flere mannlige leger og tannleger med spesialitet

Kvinner dominerer de fleste utdanningsgrupper for helse- og sosialpersonell, men det er noen unntak. Menn utgjør over 67 prosent av gruppen ambulansearbeidere og nesten 62 prosent av personer med kiropraktorutdanning.

Det er også noen grupper der menn er veldig underrepresentert – i fire utdanningsgrupper finner vi mindre enn 1 prosent menn:

 • Helsesektretær
 • Tannhelsesektretær
 • Jordmor
 • Helsesøster/helsesykepleier

Det er også noen skjevheter for leger og tannleger – blant leger med spesialitet utgjør menn 60 prosent og blant tannleger med spesialitet 59 prosent. Hvis vi derimot ser på leger og tannleger med og uten spesialitet sammen, er det relativt kjønnsbalansert; menn og kvinner utgjør henholdsvis 53 og 47 prosent av personer med legeutdanning, og 48 og 52 prosent av de med tannlegeutdanning. Menn er overrepresentert blant de med spesialistutdanning.

Vekst i antall sysselsatte over 67 år

Siden 2015 har aldersgruppen 67 år og over hatt den største årlige veksten i antall sysselsatte i helse- og sosialtjenestene.

Fra 4. kvartal 2017 til samme kvartal året etter vokste denne gruppen med 7,8 prosent, men utgjør fortsatt bare 2,7 prosent av de sysselsatte i helse- og sosialtjenestene.

54 prosent jobber heltid i helse- og sosialnæringen

I helse- og sosialnæringene er det store forskjeller i andelen lønnstakere med avtale om heltid i hovedarbeidsforholdet for de ulike utdanningsgruppene. I 2018 var heltidsandelen størst for disse fire:

 • Psykolog (89,8 prosent)
 • Tannlege (84,3 prosent)
 • Radiograf (82,5 prosent)
 • Sosionom (80,3 prosent)

De laveste heltidsandelene i hovedarbeidsforholdet finner vi her:

 • Hjelpepleier (29 prosent)
 • Helsefagarbeider (22,9 prosent)
 • Omsorgsarbeider (31,5 prosent)
 • Fotterapeut (32,1 prosent)

Andelen menn som jobber heltid, er større enn andelen kvinner som jobber heltid i alle utdanningsgrupper med unntak av leger med og uten spesialitet og apotekteknikere, der heltidsandelen er noe høyere for kvinner.

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i 2018. Det er laget en rekke nye tabeller med arbeidstid i statistikkbanken. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent, og endringstallene i antall årsverk fra 2017 til 2018 er dermed ikke reelle.

Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid

SSB har utviklet en ny metode som gir bedre datagrunnlag for arbeidstid til statistikkproduksjon. Den nye metoden består av flere steg. Først avgjøres det om det er en fornuftig sammenheng mellom innrapportert stillingsprosent og lønn. Der det er god sammenheng, som vi har for om lag 77 prosent av alle arbeidsforhold, benyttes den innrapporterte stillingsprosenten.

Der det ikke er en fornuftig sammenheng, beregnes det en ny stillingsprosent ved hjelp av antall betalte timer eller lønn. I noen tilfeller skyldes den dårlige sammenhengen at det er rapportert null i stillingsprosent, mens i andre tilfeller skyldes det at stillingsprosenten er rapportert feil.

I noen tilfeller får vi ikke beregnet en stillingsprosent fordi det for eksempel ikke har blitt innrapportert lønn i referansemåneden. Dette kan gjelde personer som mottar ytelser som erstatter lønn, og likevel skal regnes som sysselsatte. Stillingsprosent til disse arbeidsforholdene beregnes ved bruk av en såkalt nærmeste nabo-metode.

For sysselsatte personer med en helse- og sosialfaglig utdanning ser vi en marginal nedgang i antall årsverk fra 2017 til 2018 med 0,1 prosent. Dersom vi bruker den samme metoden for 2017-tallene får vi derimot en økning i antall årsverk på 2,7 prosent. Hovedårsaken til denne endringen er at vi i den nye metoden sjekker om det er en fornuftig sammenheng mellom innrapportert stillingsprosent og lønn. Dette medfører at vi blant annet kan identifisere personer som rapporterer inn for høye stillingsprosenter og får beregnet en mer fornuftig stillingsprosent basert på lønn. En gruppe lønnstakere som blir særlig påvirket av den nye metoden er timelønnede, som oftere har dårlig samsvar mellom innrapportert stillingsprosent og lønn. Den nye beregningsmetoden har ingen effekt på antall sysselsatte.

 

Faktaside

Kontakt