Lavere vekst i antall innvandrere

Publisert:

I 2018 var det 18 400 flere innvandrere i Norge enn året før – den laveste tilveksten siden 2005.

Nye tall fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser at i 2018 steg antall innvandrere som ble registrert bosatt i Norge med 18 400.

Dette er en mindre tilvekst enn det vi har sett de siste årene, og sammenlignet med toppåret 2013 da tilveksten var på hele 46 600 personer, er dette en beskjeden økning. Vi må helt tilbake til 2005 for å finne et år med lavere tilvekst. Dette året ble det registrert en økning på 17 500 innvandrere.

Innvandrere utgjorde 14,4 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2019 eller 765 100 personer.

Hvordan definerer SSB innvandrere?

3,4 prosent er norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre talte 179 300 personer ved inngangen til 2019, som er 9 300 flere bosatte enn året før. Denne gruppen utgjør nå 3,4 prosent av totalbefolkningen, mens tilsvarende andel i fjor var 3,2 prosent.

Også for norskfødte med innvandrerforeldre var veksten mindre enn året før, men her var veksten i både 2016 og 2018 spesielt høy og i 2019 er tallet tilbake til tidligere nivå.

17,7 prosent  har innvandrerbakgrunn

Det bor nå personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner, men fordelingen mellom de ulike kommunene varierer mye.

Gjennomsnittlig andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er 17,7 prosent for hele landet ved inngangen til 2019.

Oslo er den kommunen med høyest andel personer med innvandrerbakgrunn med 33,4 prosent. I andre enden av skalaen har vi Rindal med en andel på 3,4 prosent.

En tredjedel i Oslo har innvandrerbakgrunn

Oslo er spesiell blant norske kommuner når det gjelder antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Ingen andre kommuner har så høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn som Oslo, hvor andelen er 33,4 prosent.

Av de største byene i Norge, er det Drammen som kommer nærmest med en andel på 29,4 prosent. De andre store byene som Stavanger (22,8), Bergen (17,8) og Trondheim (15,8) kommer godt under dette.

Flest innvandringer fra Syria det siste året

I løpet av 2018 ble det 3 400 flere innvandrere fra Syria, og det er en betydelig større økning enn fra andre land.

Dette endrer imidlertid ikke på det faktum at den største innvandrergruppen i Norge er polakkene med 98 700 personer. De utgjør over dobbelt så mange som den nest største gruppen, som er innvandrere fra Litauen, med 39 300 bosatte.

Svenskene er den tredje største gruppen og teller nå 35 600. Innvandrere fra Syria utgjør den fjerde største innvandrergruppen med 30 800 personer.

Figur 1. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter landbakgrunn. De ti største gruppene, 01.01.2019. Absolutte tall

Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Filippinene 2806 22272
Tyskland 3203 24567
Eritrea 5295 22560
Irak 10696 23228
Syria 3317 30795
Pakistan 17326 20674
Sverige 3184 35586
Somalia 14160 28642
Litauen 6115 39300
Polen 13294 98691

I noen bydeler har mer enn halvparten innvandrerbakgrunn

Bydelene med størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud hvor andelen var over 50 prosent.

Det er bare Nordstrand av Oslos 15 bydeler (Marka og Sentrum er ikke inkludert) som ikke ligger over landsgjennomsnittet på 17,7 prosent i andel med innvandrerbakgrunn. I denne bydelen er andelen akkurat på landsgjennomsnittet. Andre bydeler med under 20 prosent er Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern.

Figur 2

Figur 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av totalbefolkningen i kommunen. 1. januar 2019

Faktaside