Innvandrerledigheten fortsetter å synke

Publisert:

Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned med 0,5 prosentpoeng. For befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,2 prosentpoeng.

Ifølge statistikken Registrerte arbeidsledige blant innvandrere var arbeidsledigheten 5,9 prosent for innvandrere og 1,7 prosent for den øvrige befolkningen i 3. kvartal 2018.

Bruttoledigheten gikk ned med 0,3 prosentpoeng for befolkningen eksklusive innvandrere fra 3. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018, mens nedgangen var på 0,9 prosentpoeng for innvandrere.

Større nedgang blant innvandrermennene

Innvandrermennene hadde en større nedgang enn kvinnene blant dem som var registrert helt ledige fra 3.  kvartal 2017 til samme kvartal i 2018, med henholdsvis 0,8 og 0,2 prosentpoeng. I 3. kvartal 2018 var arbeidsledigheten blant innvandrermennene 5,2 prosent og 6,8 prosent for kvinnene. Samtidig hadde kvinnene en større nedgang enn mennene blant dem på ordinære arbeidsmarkedstiltak i løpet av samme periode. Totalt var 0,9 prosent av innvandrerkvinnene på ordinære arbeidsmarkedstiltak i 3. kvartal 2018. Tilsvarende andel for innvandrermennene var 0,7 prosent.

Figur 1. Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og landbakgrunn. Utgangen av august 2018

Begge kjønn Menn Kvinner
Sør-og Mellom-Amerika 6.1 4.9 7.1
Afrika 10.6 9.7 11.9
Asia 6.8 5.7 7.9
Nord-Amerika og Oseania 3 2.6 3.4
Øst-Europa ellers 5.5 4.4 6.5
EU-land i Øst-Europa 5.9 5.1 7.1
Vest-Europa ellers 3 2.9 3.1
Norden 2.4 2.5 2.3
Alle innvandrere 5.9 5.2 6.8
Befolkningen eksklusive innvandrere 1.7 1.9 1.6

Nedgangen fortsatt størst for dem fra EU land i øst

Som for de siste kvartalene var det blant innvandrerne fra EU-land i Øst-Europa at nedgangen var størst. Det var i hovedsak menn som sto for nedgangen. Blant dem var den registrerte ledigheten 1,2 prosentpoeng lavere i 3. kvartal 2018 enn i 3. kvartal 2017.

Innvandrere fra Afrika hadde den høyeste ledigheten, på 10,6 prosent, fulgt av innvandrere fra Asia med 6,8 prosent. Dette høye nivået i ledigheten blant innvandrere fra Afrika må blant annet ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen.

Størst nedgang i Vest-Agder og Rogaland

Vest-Agder og Rogaland var fylkene hvor ledigheten blant innvandrere gikk ned mest fra 3. kvartal 2017 til samme kvartal i 2018, med henholdsvis 1,9 og 1,8 prosentpoeng. Ledigheten i de to fylkene lå på 6,3 prosent i Vest-Agder og 6,8 prosent i Rogaland i 3. kvartal 2018. Østfold hadde høyest ledighet blant innvandrere, med 7,5 prosent.

Figur 2. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av august 2018

Prosent
Østfold 7.5
Akershus 4.6
Oslo 5.5
Hedmark 5.6
Oppland 5.0
Buskerud 6.1
Vestfold 7.1
Telemark 6.8
Aust-Agder 6.8
Vest-Agder 6.3
Rogaland 6.8
Hordaland 6.9
Sogn og Fjordane 4.4
Møre og Romsdal 6.6
Trøndelag 5.9
Nordland 5.7
Troms Romsa 3.6
Finnmark Finnmárku 6.1
Hele landet 5.9

Stabil ledighet for norskfødte med innvandrerforeldre

For dem som er norskfødte med innvandrerforeldre, var arbeidsledigheten den samme i 3. kvartal 2017 som i 3. kvartal 2018: 3,4 prosent. Dette gjelder dem i aldersgruppen 15-29 år, der vi finner de aller fleste av innvandrernes norskfødte barn. For befolkningen eksklusive innvandrere i samme aldersgruppe lå ledigheten på 2,2 prosent. Tilsvarende tall for innvandrere var 6 prosent.

Kontakt