Rapporter 2018/04

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. andel aktive) blant personer i alderen 16-34 år.

Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. andel aktive) blant personer i alderen 16-34 år. Det er tre befolkningsgrupper som sammenliknes:

  1. De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New - Zealand.
  2. De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene
  3. Personer uten innvandringsbakgrunn, dvs. majoritetsbefolkningen.
  4. Rapporten bygger på registerbaserte sysselsettingsstatistikker per 4. kvartal 2016.

Norskfødte med innvandrerforeldre ligger atskillig nærmere ungdom i majoritetsbefolkningen når det gjelder andelen aktive enn det innvandrerne gjør. For aldersgruppen 16-34 år sett under ett er forskjellen i forhold til majoriteten 4 prosentpoeng for norskfødte med innvandrerforeldre, mens den er på 26 prosentpoeng for de som selv er innvandrere. Imidlertid ligger innvandrere som innvandret før skolepliktig alder, omtrent på nivå med norskfødte med innvandrerforeldre. Tallene samsvarer med hovedmønsteret fra tidligere rapporter

Mer oppdelte aldersgrupper gir imidlertid noen nyanser i dette bildet. Blant annet er avstanden til majoriteten mht. andel aktive hos norskfødte noe større blant dem over 24 år der sysselsetting er den dominerende statusen. For aldersgruppen 25-29 år er den på 6,9 prosentpoeng, og for dem i alderen 30-34 år, 8,7 prosentpoeng. I denne eldste aldersgruppen er det kvinnene som har størst avstand til majoriteten med 9,8 prosentpoeng.

Det er særlig deltakelse i utdanning som trekker aktivitetsnivået opp blant norskfødte med innvandrerforeldre, i og med at nesten 70 prosent er i alderen 16-24 år. Vi ser også at det er litt sterkere tendens til å ta en høyere utdanning enn sine foreldre i denne gruppen sammenliknet med majoriteten. Innvandrergruppen har på den annen side en aldersfordeling med nesten 70 prosent i alderen 25-34 år, og sysselsetting har dermed større betydning for aktivitetsnivået blant innvandrerne.

Innvandrermenn har et atskillig høyere aktivitetsnivå enn innvandrerkvinnene i aldersgruppene over 24 år og ligger følgelig nærmere majoriteten. I disse to aldersgruppene finner vi blant innvandrermenn differanser i andel aktive på ca. 18 og 24 prosentpoeng i forhold til menn i majoriteten, mens differansene mellom innvandrerkvinner og majoritetskvinner er på ca. 26 og 32 prosentpoeng.

Det å fullføre videregående utdanning har større betydning enn innvandrings-bakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning. Aktivitetsnivået for norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere med utdanning utover obligatorisk nivå ligger et godt stykke over det vi finner blant majoriteten med kun obligatorisk utdanning.

Det er personer med kun obligatorisk utdanning som har desidert lavest aktivitetsnivå i alle tre befolkningsgrupper. Da gruppene med innvandringsbakgrunn har høyere andeler med kun obligatorisk utdanning enn majoriteten blant dem over 19 år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolknings¬gruppene. Dette gjelder i særlig grad innvandrere.

Om publikasjonen

Tittel

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2018/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

I samarbeid med

Justisdepartementet

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9673-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9672-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

106

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt