Fortsatt vekst i antall arbeidsforhold

Publisert:

Antall arbeidsforhold i virksomheter hjemmehørende i Norge var snaut 2,9 millioner i 4. kvartal 2017. Det utgjør en vekst på 1,8 prosent fra 4. kvartal 2016.

Veksten i antall arbeidsforhold var størst blant menn, med 2,1 prosent, viser den nye kvartalsstatistikken Antall arbeidsforhold. Blant kvinner var veksten på 1,5 prosent.

Det var også en vekst på 1,6 prosent i antall lønnstakere, til rundt 2,6 millioner personer i 4. kvartal 2017. Veksten i antall lønnstakere var 2,0 prosent blant menn og 1,2 prosent blant kvinner.

Forskjellen mellom antall arbeidsforhold og antall lønnstakere er at førstnevnte omfatter både hovedarbeidsforhold og biarbeidsforhold, mens sistnevnte er begrenset til hovedarbeidsforhold.

Kvartalsstatistikken over antall arbeidsforhold er basert på registerdata hentet fra A-ordningen. Den omfatter alle arbeidsforhold knyttet til virksomheter hjemmehørende i Norge blant lønnstakere, uansett alder og om man er registrert bosatt eller ikke. Arbeidsforhold knyttet til selvstendig næringsdrivende virksomheter er ikke inkludert.

Størst prosentvis vekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningen hadde en vekst i antall arbeidsforhold på 2,3 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Innenfor privat sektor og offentlige eide foretak og utlandet var veksten på 1,9 prosent. Den laveste veksten var i statsforvaltningen, med 0,3 prosent.

Vekst i alle fylker

Samtlige av Norges 19 fylker hadde flere arbeidsforhold i 4. kvartal 2017 enn året før (Figur 1). Den kraftigste veksten var i Oslo, med 3,0 prosent. I dette fylket var veksten i kommuneforvaltningen på 4,0 prosent, som er 1,7 prosentpoeng mer enn på landsnivå.

Sør-Trøndelag hadde nest sterkest prosentvis vekst i denne perioden, med 2,7 prosent. Her var den prosentvise veksten sterkest i statsforvaltningen: 4,6 prosent.

Møre og Romsdal hadde en vekst på 0,1 prosent og var dermed fylket med svakest vekst i 4. kvartal 2017.

Ikke Fastlands-Norge, som bl.a. omfatter Svalbard, Jan Mayen og kontinentalsokkelen, hadde en nedgang på 1,2 prosent i antall arbeidsforhold fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017.

Figur 1. Prosentvis endring i antall arbeidsforhold fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, etter arbeidsstedsfylke

Prosentvis endring
Ikke Fastlands-Norge -1.2
Finnmark - Finnmárku 1.2
Troms - Romsa 1.9
Nordland 1.3
Nord-Trøndelag 1.4
Sør-Trøndelag 2.7
Møre og Romsdal 0.1
Sogn og Fjordane 1
Hordaland 1.6
Rogaland 1.6
Vest-Agder 1.6
Aust-Agder 1.8
Telemark 1.3
Vestfold 2.1
Buskerud 1.9
Oppland 0.7
Hedmark 1.8
Oslo 3
Akershus 1.8
Østfold 1.9

Større prosentvis vekst i antall arbeidsforhold blant lønnstakere på korttidsopphold

Veksten i antall arbeidsforhold blant bosatte med kjent landbakgrunn var på 1,7 prosent i 4. kvartal 2017, sett i forhold til samme kvartal året før (Figur 2). Veksten i antall arbeidsforhold blant lønnstakere på korttidsopphold (ikke-bosatte), var på 5,6 prosent.

Ikke-bosatte fra EU-land i Øst-Europa hadde kraftigst prosentvis vekst – både i antall arbeidsforhold (15,1 prosent) og i antall lønnstakere (15,3 prosent). Tilsvarende var veksten i antall arbeidsforhold og antall lønnstakere blant bosatte fra EU-land i Øst-Europa på henholdsvis 4,8 prosent og 4,5 prosent. Ikke-bosatte fra Asia sto for den nest sterkeste prosentvise veksten i antall arbeidsforhold og antall lønnstakere, med henholdsvis 11,4 og 10,7 prosent.

Det var 9,1 prosent færre arbeidsforhold og 8,9 prosent færre lønnstakere blant ikke-bosatte fra Norden i 4. kvartal 2017.

Figur 2. Prosentvis endring i antall arbeidsforhold fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, etter bosattstatus og landbakgrunn

Alle Bosatte Ikke bosatte
Sør- og Mellom-Amerika 7.2 7.2 8
Afrika 10 10 7.2
Asia 8.1 8.1 11.4
Nord-Amerika, Oseania 2.8 2.7 8
Øst-Europa ellers 7 7 6.5
EU-land i Øst-Europa 7.3 4.8 15.1
Vest-Europa ellers 3.4 3.3 4.6
Norden 0.5 0.6 -9.1

Antall arbeidsforhold

Formålet med statistikken er å belyse utviklingen i antall arbeidsforhold (jobber) og lønnstakere (personer) på regionalt nivå og landsnivå.

Statistikken baserer seg på fulltelling fra A-ordningen og omfatter bosatte lønnstakere og lønnstakere på korttidsopphold. Selvstendig næringsdrivende er ikketatt med. Denne statistikken har dermed en annen populasjon enn Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og den årlige registerbaserte sysselsettingsstatistikken, men den har i hovedsak samme populasjon som nasjonalregnskapet (NR/KNR). Se mer informasjon i artikkelen «Ulike tall om lønnstakere».

Faktaside

Kontakt