Flere sysselsatte på heltid

Publisert:

Det ble 42 000 flere sysselsatte med heltidsarbeid fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. Oppgangen kom blant både kvinner og menn. 

SSB har fra og med årets første kvartal tatt i bruk en ny estimeringsmetode i AKU. Hele tidsserien tilbake til 2006 er revidert siden forrige publisering.

Tallet på sysselsatte økte med totalt 39 000 personer, 23 000 menn og 16 000 kvinner, viser den kvartalsvise arbeidskraftundersøkelsen. Sysselsettingen kom dermed opp i 2 660 000 personer. Mens det ble flere sysselsatte på heltid, var det bare mindre endringer i deltidssysselsettingen.

Små endringer i yrkesaktiviteten

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15–74 år, var på 69,5 prosent i 1. kvartal 2018. Dette er på om lag samme nivå som i 1. kvartal i fjor. Tallet på arbeidsledige gikk ned med 12 000 i denne perioden.

Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter kjønn. I prosent av personer (15-74 år) i alt i hver gruppe

Begge kjønn Menn Kvinner
1. kv 2007 71.9 75.1 68.6
1. kv 2008 73.2 76.1 70.1
1. kv 2009 72.8 75.7 69.9
1. kv 2010 71.6 74.4 68.7
1. kv 2011 70.9 73.3 68.4
1. kv 2012 71.2 74.3 68.0
1. kv 2013 70.9 73.7 67.9
1. kv 2014 70.3 73.1 67.3
1. kv 2015 70.7 73.5 67.7
1. kv 2016 70.5 73.4 67.6
1. kv 2017 69.3 71.9 66.6
1. kv 2018 69.5 72.3 66.7

Det var en viss økning i yrkesaktiviteten for aldersgruppene 20–24 år, 45–54 år og 60–66 år. For de andre aldersgruppene var det nedgang eller bare mindre endringer.

Figur 2. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter alder. I prosent av personer i hver gruppe

1. kvartal 2017 1. kvartal 2018
15-19 år 36.4 35
20-24 år 67.5 69.4
25-29 år 82.5 83.2
30-34 år 85.6 85.3
35-39 år 88.2 89.1
40-44 år 88.7 86.7
45-49 år 86.5 87.6
50-54 år 82.1 84.1
55-59 år 82.5 80.8
60-66 år 57.3 58.9
67-74 år 11.1 11.2

Stabil andel midlertidig ansatte

I 1. kvartal 2018 var det i alt 196 000 midlertidig ansatte, om lag som i 1. kvartal i fjor. De utgjorde knapt 8 prosent av alle ansatte. Omfanget av midlertidige ansettelser er relativt sett størst i undervisning med 15 prosent, overnattings- og serveringsvirksomhet med 13 prosent og helse- og sosialtjenester med 11 prosent. 

Færre unge ledige siste år

Det ble til sammen 12 000 færre arbeidsledige fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal i år. Nedgangen kom blant både kvinner og menn, i hovedsak blant dem i aldersgruppen 15–24 år, hvor tallet på arbeidsledige gikk ned fra 39 000 til 31 000.  

Den gjennomsnittlige ledighetsperioden for dem som ennå var arbeidsledige, gikk ned fra 31,5 til 31 uker det siste året. Det er blitt færre nye ledige, mens det samtidig er blitt færre som har vært ledige i over et år. 

Flere tabeller i Statistikkbanken

Statistikkbanken er utvidet med tre nye tabeller basert på AKU: en tabell med fordeling etter arbeidsstyrkestatus og landsdel og to tabeller med fordeling etter hovedsakelig virksomhet og grunn til ikke å søke arbeid. Tabeller med fordeling på alder er utvidet med to nye totaler, 20-66 år og 20-64 år, blant annet for å få tall sammenlignbare med dem som Eurostat, EUs statistikkbyrå, publiserer. Sammenlignet med totaltallene for 15-74 år vil de nye totalene være mindre påvirket av de yngste og de eldste, som har en marginal tilknytning til arbeidslivet.

Faktaside

Kontakt