438415_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/efuoi/kvartal
438415
statistikk
2021-02-22T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Bygg, bolig og eiendom
no
efuoi, Omsetningsindeks for næringslivstjenester, verdiindeks, eiendomsmegling, utleie av eiendom, juridisk tjenesteyting, regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekter, bedriftsrådgiving, tekniske konsulenter, FoU, reklamevirksomhet, veterinærtjenester, forretningsmessig tjenesteytingEiendom, Tjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
true

Omsetningsindeks for næringslivstjenester

Fra og med 18. mai 2021 vil statistikkene Omsetningsindeks for næringslivstjenester og Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT publiseres som Omsetningsindeks for tjenester.

Oppdatert

Nøkkeltall

-1,0 %

reduksjon i Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse

Omsetningsindeks. Næringslivstjenester. 2015=100. Foreløpige tall12
Sesongjustert, prosentUjustert, prosentVerdiindeks, ujusterte tall
3. kvartal 2020 - 4. kvartal 20204. kvartal 2019 - 4. kvartal 20204. kvartal 2020
1Fra og med 1.kvartal 2019 publiseres ikke data for næring 68 Omsetning og drift av fast eiendom og næring 72 Forskning og utviklingsarbeid.
2Metoden som brukes til å fremskrive termintall er endret per 2020K2 for å ta hensyn til ekstreme verdier som følge av koronakrisen.
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting3,39,8158,7
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning0,42,3149,9
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse-1,0-9,7132,7
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser0,4-9,9126,0
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet8,210,2177,9
75 Veterinærtjenester2,111,1149,7
77 Utleie- og leasingvirksomhet2,34,3123,3
78 Arbeidskrafttjenester0,9-20,8119,2
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester0,0-81,418,8
80 Vakttjeneste og etterforskning2,2-5,7116,8
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift2,1-1,1139,0
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting0,0-1,2112,3

Om statistikken

Formålet med statistikken er å måle endring i omsetning for virksomheter innen næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning defineres som salgsinntekter av varer og tjenester, både momspliktig og avgiftsfri omsetning, samt omsetning utenfor momslovens virkeområde. Omsetning skal inkludere uopptjent inntekt, dvs. ikke leverte varer/tjenester som er betalt av kunden. Omsetningen omfatter også andre utgifter som belastes kunden direkte (for eksempel transport og emballasje), med unntak av merverdiavgift som enheten har fakturert kunden, og andre fradragsberettigede avgifter direkte tilknyttet omsetningen.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007): http://www.ssb.no/nace/

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Kvartalsvis

Aktualitet: Referanseperiode for indeksen er kvartal. Indeksen publiseres innen 60 dager etter kvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

Statistikken rapporteres til Eurostat på 2-siffer næringsnivå (NACE 69, 71, 73, 74, 78, 80 og 82) og på 3-siffer næringsnivå (70.2 og 81.2) umiddelbart etter publisering i Norge.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata og informasjon om populasjon og kataloger er lagret i programspråket SAS.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å måle endring i omsetning for bedrifter innen næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom. Statistikken skal oppfylle kravene i EUs rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998. Eurostat sammenstiller tilsvarende statistikk fra andre EØS-land, og publiserer den på EU-nivå. Formålet med statistikken er å måle endringen i verdien av omsetning for bedrifter innen næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom. Data er innhentet siden 1. kvartal 1996, og ble publisert første gang i 1997. Inntil 4. kv. 2008 ble statistikken publisert etter NACE Rev. 1.1. Fra og med 1. kv. 2009 publiseres statistikken etter NACE Rev. 2.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes i stor grad av offentlig virksomhet (Norges Bank, departementene, mfl.), næringslivet og diverse bransjeorganisasjoner. Blant annet kan statistikken brukes for å kunne følge og analysere den løpende økonomiske utviklingen. I Statistisk sentralbyrå brukes statistikken i Nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl.08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest 3 måneder før i Statistikkalenderen.

Likebehandlingsprinsippet

Sammenheng med annen statistikk

Omsetningsstatistikken produseres for samme næringer som inngår i årlig næringsstatistikk.

Indeksen benyttes også i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2, 2-3 (tvangsmulkt)

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998.

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle bedrifter i næringshovedområde L, M og N (SN2007): næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom.

Datakilder og utvalg

Omsetningsstatistikk for næringslivstjenester beregnes på bakgrunn av skattedirektoratets oppgaveregister.

Skattedirektoratets oppgaveregister er en terminvis datakilde. På grunn av rapporteringsfristen mangler vi ved hver publisering tall for hele referanseperioden. For eksempel, når 1. kvartal publiseres har vi kun mottatt tall for 1. termin (januar og februar) og må derfor beregne mars måned. Denne beregningen gjøres med bakgrunn i utviklingen fra 1. til 2. termin året før. Først ved publisering av 2. kvartal vil vi ha mulighet for å publisere det fullstendige datagrunnlaget for 1. kvartal.

Et potensielt problem er bedrifter som har årlig omsetning på mindre enn 1 million kroner. Disse kan levere årsoppgave for merverdiavgift, slik at omsetningen ikke vil komme med før i 6. termin i data fra Skattedirektoratet. Vi legger opp til å holde oss jevnlig oppdatert om utviklingen i antallet årsoppgaver.

Basisår
Indeksen er satt lik 100 for året 2015.

Populasjonen stratifiseres etter næring, omsetning, bedriftstype (én- eller flerbedriftsforetak) og alder.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Det finnes kontroller på mikro- og makronivå.

På makronivå sammenlignes næringsvise omsetningstall med tilsvarende tall for samme kvartal ett år tilbake.

På mikronivå kontrolleres de enhetene som prosentvis bidrar mest til endringen innenfor hver enkelt næring. Tilgangs- og avgangsbedrifter kontrolleres på egne lister. Tilgangsbedrifter er enheter som er nye siden tilsvarende periode året før. Avgangsbedrifter er enheter som har opphørt siden tilsvarende periode året før. Det sjekkes om enhetene er reelle tilgangs- eller avgangsbedrifter. Enheter som har fått tildelt et fingert midlertidig bedriftsnummer kontrolleres også på egen liste. Slike numre blir brukt for foretak med omsetning som ikke er knyttet til en bedrift. Næringsendringer kontrolleres ved at man sjekker om bedrifter med ulik næringskode fra tilsvarende periode året før er plassert i riktig næring og at det registrete endringstidspunktet er korrekt. Om nødvendig kontaktes enhetene over telefon.

Momsenheter rapporterer til Skattedirektoratets oppgaveregister etter tildelte momsnummer. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret (BOF). Omsetning fra enbedriftsforetak som kun rapporterer på eget momsnummer kan brukes direkte uten noen form for beregning. For flerbedriftsforetak, fellesregistreringer eller enheter med særskilt registrering må omsetning for hver enkelt bedrift beregnes ut fra fordelingsnøkler fra BOF.

For ikke momspliktige bedrifter brukes rateestimator. Som oppblåsningsgrunnlag for identiske bedrifter i et stratum benyttes forholdet mellom populasjonens og utvalgets omsetning innen dette stratum. Populasjonens omsetning hentes fra siste årsfil fra Strukturstatistikk for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Omsetningsstatistikken publiseres i tråd med Statistikklovens § 2-6.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Nyetableringer, konkurser og næringsendringer kan føre til at statistikken ikke alltid vil være sammenlignbar over tid. Bedrifts- og foretaksregisteret arbeider kontinuerlig for å oppdatere populasjonen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Innrapportert total omsetning kan inneholde transaksjoner som ikke inngår i omsetningsbegrepet, for eksempel salg av anleggsmidler.

En del foretak registreres under samme enhet i oppgaveregisteret. Dette skaper problemer for statistikken når foretakene tilhører ulike næringer eller er lokalisert i ulike geografiske områder. En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldete, jf. punkt 3.4.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved først og andre gangs kjøring. Ved imputering for manglende omsetning i bedrifter som er aktive og tilknuttet et aktivt momsnummer i både statistikkterminen og foregående termin beregnes samme prosentvise omsetningsendring som for bedrifter som har registrert omsetning i disse to terminene. Omsetningsendringen beregnes på 5-sifret NACE. Ved tredje (og siste) gangs kjøring behandles frafall av data som verdien null.

Skattedirektoratets oppgaveregister benyttes i undersøkelsen. Det er et visst etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet. Dette medfører at de siste kvartalene som publiseres vil kunne bli korrigert ved senere publiseringer.

Bedrifts- og foretaksregisteret (BOF) benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger som for eksempel næringskode. Dette gir grunnlag for to typer registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken. Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Feil i de administrative registrene, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt