Oppgang i varekonsumet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum steg 2,5 prosent i april, viser sesongjusterte tall. Oppgangen skjer etter et fall på 4,2 prosent fra februar til mars og må ses i sammenheng med den gradvise gjenåpningen av næringslivet etter korona-tiltakene.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.88 111.88
Feb. 2010 118.37 104.24
Mars 2010 117.35 120.34
April 2010 115.01 104.96
Mai 2010 115.55 112.49
Juni 2010 116.11 121.05
Juli 2010 116.68 119.66
Aug. 2010 117.05 115.95
Sep. 2010 116.59 113.5
Okt. 2010 119.31 117.23
Nov. 2010 121.44 123.45
Des. 2010 119.27 148.3
Jan. 2011 117.70 109.64
Feb. 2011 119.14 105.03
Mars 2011 117.39 114.28
April 2011 119.34 114.27
Mai 2011 118.66 119.56
Juni 2011 118.43 121.34
Juli 2011 117.60 117.55
Aug. 2011 119.86 121.84
Sep. 2011 119.67 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.40 123.4
Des. 2011 120.34 148.31
Jan. 2012 120.25 114.18
Feb. 2012 121.01 109.94
Mars 2012 120.16 120.1
April 2012 123.40 112.37
Mai 2012 123.74 123.68
Juni 2012 121.59 127.48
Juli 2012 123.90 121.85
Aug. 2012 122.77 125.65
Sep. 2012 125.25 118.18
Okt. 2012 124.28 124.22
Nov. 2012 124.01 126.93
Des. 2012 124.39 149.45
Jan. 2013 126.03 119.93
Feb. 2013 124.56 110.56
Mars 2013 126.31 120.19
April 2013 124.34 119.31
Mai 2013 125.49 125.43
Juni 2013 124.09 128
Juli 2013 122.86 124.76
Aug. 2013 124.50 126.43
Sep. 2013 124.07 117.19
Okt. 2013 124.43 124.37
Nov. 2013 123.59 126.62
Des. 2013 125.40 150.41
Jan. 2014 125.63 118.77
Feb. 2014 125.88 109.21
Mars 2014 126.69 120.33
April 2014 126.13 119.67
Mai 2014 125.74 127.08
Juni 2014 127.16 128.6
Juli 2014 125.50 126.34
Aug. 2014 127.04 125.68
Sep. 2014 126.39 120.63
Okt. 2014 126.92 126.26
Nov. 2014 127.02 125.56
Des. 2014 128.29 158.54
Jan. 2015 126.88 119.12
Feb. 2015 127.39 111.11
Mars 2015 128.31 128.41
April 2015 129.36 117.57
Mai 2015 126.25 125.03
Juni 2015 128.81 135.76
Juli 2015 128.45 129.81
Aug. 2015 128.45 125.97
Sep. 2015 126.62 120.75
Okt. 2015 128.44 127.24
Nov. 2015 128.10 127.5
Des. 2015 127.42 156.91
Jan. 2016 130.77 119.09
Feb. 2016 128.45 116.35
Mars 2016 127.85 122.69
April 2016 126.51 124.45
Mai 2016 127.67 127.05
Juni 2016 126.83 135.32
Juli 2016 126.51 123.59
Aug. 2016 127.53 129.07
Sep. 2016 127.74 121.85
Okt. 2016 128.88 122.79
Nov. 2016 128.79 132.8
Des. 2016 127.29 156.4
Jan. 2017 131.37 121
Feb. 2017 130.84 114.39
Mars 2017 128.22 128.58
April 2017 128.75 118.06
Mai 2017 131.74 133.07
Juni 2017 131.33 139.65
Juli 2017 131.91 127.74
Aug. 2017 131.40 133.57
Sep. 2017 131.87 125.39
Okt. 2017 132.13 125.08
Nov. 2017 134.31 137.98
Des. 2017 134.52 162.61
Jan. 2018 130.09 120.38
Feb. 2018 131.24 114.78
Mars 2018 133.40 133.65
April 2018 134.00 123.53
Mai 2018 134.37 135.07
Juni 2018 132.62 142.87
Juli 2018 130.67 126.94
Aug. 2018 133.80 137.3
Sep. 2018 131.84 121.46
Okt. 2018 132.44 129.33
Nov. 2018 132.66 137.29
Des. 2018 132.45 156.02
Jan. 2018 133.45 122.51
Feb. 2019 131.85 114.95
Mars 2019 134.52 132.4
April 2019 132.99 125.53
Mai 2019 132.74 134.17
Juni 2019 134.40 138.61
Juli 2019 131.76 131.28
Aug. 2019 132.84 135.59
Sep. 2019 133.34 122.88
Okt. 2019 131.80 128.38
Nov. 2019 133.37 138.23
Des. 2019 130.21 153.83
Jan. 2020 130.59 119.55
Feb. 2020 133.03 119.64
Mars 2020 127.41 124.17
April 2020 130.53 124.01

Nedgangen i mars ble delvis hentet inn i april, viser tall fra varekonsumindeksen. Konsumgruppen andre varer steg samlet med 8,0 prosent i april og trakk isolert sett varekonsumet opp over 3 prosentpoeng. Kjøp av klær og sko økte markant etter et kraftig fall i mars, men veksten var ikke sterk nok til å gjeninnhente nivået før koronapandemien. Det var også en betydelig økning i kjøp av møbler, aviser og blomster i april. Økningen i konsumgruppen andre varer  ble dempet av en større nedgang i kjøp av legemidler og helseartikler, etter en sterk marsvekst. 

Konsumgruppen kjøp av biler og drivstoff  falt derimot videre, med 6,8 prosent i april. Antall nyregistrerte personbiler har ikke vært så lavt siden februar 2009. Utviklingen i denne gruppen trakk isolert sett ned varekonsumet med 1 prosentpoeng i april.

Konsumet av mat og drikkevarer gikk kraftig opp i mars, og ble liggende på nesten samme nivå i april. Konsumet av elektrisitet og brensel gikk noe opp fra mars til april. Dette er en liten varegruppe, og får dermed ikke så stor betydning for samlet varekonsum.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,2 prosent lavere i april enn i samme måned året før.

I april bestod varekonsumet av 39 prosent mat- og drikkevarer, 6 prosent elektrisitet og brensel, 13 prosent kjøp og drift av biler og 42 prosent andre varer.

Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at datagrunnlaget i Detaljomsetningsindeksen(DOI), som inngår som en sentral kilde i beregningen av VKI, er svakere enn normalt. Se tekstboks for forskjeller mellom VKI og DOI. De første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg dessuten på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning. Informasjon om netthandel fra utlandet er foreløpig, og innarbeides så snart den er tilgjengelig. Dersom netthandelen fra utlandet øker mer enn handelen i Norge vil konsumveksten være noe undervurdert.

Omlegging av publiseringsrutiner

Framover vil VKI oppdateres i statistikkbanken, men som hovedregel vil tallene ikke omtales i en egen nyhetsartikkel. Omleggingen trer i kraft fra og med publisering av VKI for mai 2020.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningene elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens DOI beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Etter disse tiltakene ble iverksatt valgte mange butikker å stenge ned driften midlertidig eller redusere åpningstidene. I april har mange butikker vært helt eller delvis åpnet igjen. Dette har ført til at handlemønsteret i april har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.