Økte detaljhandelsinvesteringer fra et lavt nivå

Publisert:

Etter et lavt investeringsnivå i 4. kvartal i 2019 økte investeringsaktiviteten i detaljhandelen i 1. kvartal 2020 med 22 prosent, viser sesongjusterte tall. Investeringene er dermed tilbake på nivå med investeringsaktiviteten i 3. kvartal 2019.

Den langsiktige trenden for investeringene i detaljhandelen viser nå at investeringene nådde et toppunkt mot slutten av 2018, etterfulgt av en moderat negativ utvikling i 2019. På grunn av at 1. kvartal blir behandlet som en ekstremverdi er ikke trendutviklingen etter 2019 representativ for faktisk utvikling. Trenden for 1. kvartal 2020 har derfor blitt utelatt fra figuren. For mer informasjon, se informasjonsboksen om koronaviruset i slutten av artikkelen.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
1. kv. 2006 120.1 118.1
2. kv. 2006 108.2 110.3
3. kv. 2006 104.7 104.2
4. kv. 2006 104.4 105
1. kv. 2007 108.8 108.7
2. kv. 2007 110.4 108.7
3. kv. 2007 103.2 105
4. kv. 2007 103.4 101.1
1. kv. 2008 99 107.3
2. kv. 2008 126.7 116.2
3. kv. 2008 112.8 113.7
4. kv. 2008 100.2 102.6
1. kv. 2009 96.6 93.2
2. kv. 2009 82.2 86.4
3. kv. 2009 84.1 80.2
4. kv. 2009 72.5 73.8
1. kv. 2010 70.7 73.5
2. kv. 2010 84.1 79
3. kv. 2010 81 87.3
4. kv. 2010 99.5 95.3
1. kv. 2011 91.8 89.6
2. kv. 2011 67 72.2
3. kv. 2011 67.2 65.5
4. kv. 2011 68.8 69
1. kv. 2012 73.9 73.6
2. kv. 2012 80.8 82.6
3. kv. 2012 95.1 88.7
4. kv. 2012 75.8 88.6
1. kv. 2013 87.5 87.8
2. kv. 2013 87.8 85.5
3. kv. 2013 75.3 77.1
4. kv. 2013 70.3 70.1
1. kv. 2014 67.6 66.8
2. kv. 2014 64.2 65.2
3. kv. 2014 67.3 66.8
4. kv. 2014 69.7 68.7
1. kv. 2015 71.2 74.2
2. kv. 2015 85.7 84
3. kv. 2015 86.4 83.5
4. kv. 2015 69.7 73.2
1. kv. 2016 71.1 71.8
2. kv. 2016 80 73.9
3. kv. 2016 67.6 73.8
4. kv. 2016 79.8 78.6
1. kv. 2017 82.8 79
2. kv. 2017 67.2 72.2
3. kv. 2017 73.7 72.2
4. kv. 2017 75.6 73.1
1. kv. 2018 66.2 70.3
2. kv. 2018 73 69
3. kv. 2018 68.4 73
4. kv. 2018 80.2 76
1. kv. 2019 73.4 74.4
2. kv. 2019 69.9 72.7
3. kv. 2019 77.9 72.3
4. kv. 2019 65.3 70.3
1. kv. 2020 79.7

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 8,9 prosent mer i 1. kvartal 2020 enn tilsvarende kvartal året før. Oppgangen skyldes økte investeringer i nybygg og rehabilitering, som steg med 37 prosent, og utgjorde i overkant av en tredel av de totale investeringene i 1. kvartal 2020.

Investeringer i maskiner og inventar falt med 3,6 prosent fra 1. kvartal i 2019 til 1. kvartal i 2020, og investeringer i biler og andre transportmidler falt 1 prosent i samme periode.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 1. kvartal 2020

Prosent
Maskiner og inventar 62
Biler og andre transportmidler 4
Nybygg og rehabilitering 34

Svarprosent for 1. kvartal 2020

Grunnet blant annet stengte butikker og permitteringer er også datagrunnlaget dette kvartalet svakere enn normalt. Svarprosenten for utvalgsundersøkelsen i 1. kvartal er noe lavere enn normalt, og ligger på 87 prosent, mot 93 prosent i samme kvartal i fjor. Dette gir noe større usikkerhet i tallene enn normalt. Samtidig mottar SSB data fra de største kjedene i Norge og svarprosenten for denne delen av undersøkelsen lå på 98 prosent, som er 2 prosentpoeng lavere enn samme kvartal i fjor.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Etter at disse tiltakene ble iverksatt valgte mange butikker å stenge ned driften midlertidig eller redusere åpningstidene. Dette har ført til at aktivitetsmønsteret i 1. kvartal har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Trendtallet for 1. kvartal som beregnes i sesongjusteringsrutinen vil kun være en fremskrevet verdi og er i 1. kvartal vanskelig å tolke.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte tallene

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskeplassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av denne høytiden.

Kontakt