Valgdeltakelsen blant innvandrerne økte svakt

Publisert:

Innvandrere fra hovedsakelig afrikanske og asiatiske land var noe mer ivrige til å stemme ved årets stortingsvalg enn for fire år siden. Også blant norskfødte med innvandrerforeldre fra disse landene steg valgdeltagelsen.

54 prosent av innvandrerne fra Afrika, Asia etc. stemte ved stortingsvalget i høst, en økning på 3 prosentpoeng fra valget i 2013, viser nye tall fra statistikken Valgdeltakelse.

For norskfødte med innvandrerforeldre fra samme område steg valgdeltagelsen med 5 prosentpoeng til 54 prosent.

Fortsatt lavere deltakelse blant innvandrerne

Ved årets stortingsvalg var 6 prosent av de stemmeberettigede innvandrere som har blitt norske statsborgere. De fleste innvandrere med stemmerett er fra Afrika eller Asia, spesielt mange fra Pakistan, Irak, Vietnam og Somalia.

– Valgdeltakelsen blant innvandrere har samlet sett alltid vært lavere blant innvandrere enn hos personer uten innvandrerbakgrunn. I de to siste stortingsvalgene lå valgdeltakelsen på 80 prosent for nordmenn uten innvandrerbakgrunn. For alle innvandrere med norsk statsborgerskap var valgdeltakelsen 54 prosent i 2013 og 55 prosent i 2017, forteller statistikkrådgiver Øyvin Kleven i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Valgdeltakelsen blant innvandrere fra Vest-Europa etc. gikk ned fra 74 til 71 prosent. Blant innvandrerne fra østeuropeiske EØS-land gikk valgdeltakelsen opp fra 53 til 54 prosent. Mens valgdeltakelsen blant innvandrere fra Afrika, Asia etc altså økte fra 51 til 54 prosent.

Figur 1. Valgdeltakelse etter innvandringskategori og landregion. Stortingsvalget. 2013-2017

Stortingsvalget 2013 Stortingsvalget 2017
Vest-Europa etc. 75 76
Østeuropeiske EØS-land 63 65
Afrika, Asia etc. 49 54
Norskfødte med innvandrerforeldre fra:
Vest-Europa etc. 74 71
Østeuropeiske EØS-land 53 54
Afrika, Asia etc. 51 54
Innvandrere fra:
Norske uten innvandrerbakgrunn 80 80

Betydelige forskjeller etter landbakgrunn

Valgdeltakelsen er størst blant innvandrerne fra Vest-Europa etc.

– De fleste innvandrerne med stemmerett i stortingsvalgene kommer imidlertid ikke fra Europa, men fra land i Asia og Afrika. Ser vi på de 15 største landene er valgdeltakelsen høyest for de som har landbakgrunn fra Sri Lanka, 63 prosent av disse stemte, sier Kleven.

Også Pakistan, India, Somalia, Afghanistan og Filipinene ligger rundt 60 prosent valgdeltakelse. Kosovo ligger nederst av de store landene med 36 prosent, men også Tyrkia og Vietnam ligger under 50 prosent.

Den største økningen fra 2013 er hos personer med landbakgrunn fra Irak, Iran og Afghanistan.

Figur 2. Valgdeltakelse blant innvandrere etter landbakgrunn. Utvalgte land. Stortingsvalget

Land 2009 2013 2017
Kosovo 26 32 36
Tyrkia 42 47 48
Vietnam 36 48 49
Russland 54 53 50
Bosnia-Hercegovina 37 47 51
Marokko 52 50 51
Irak 49 43 50
Iran 52 48 55
Thailand 53 52 55
Filippinene 53 58 58
Afghanistan 50 53 59
Somalia 53 57 60
India 60 59 61
Pakistan 55 57 61
Sri Lanka 63 59 63

Ingen klar kjønnsforskjell

Valgdeltakelsen er i Norge generelt et par prosentpoeng høyere for kvinner enn for menn. I 2017 var valgdeltakelsen blant kvinner uten innvandrerbakgrunn 82 prosent mot 78 prosent for mennene uten innvandrerbakgrunn.

Blant velgere med innvandringsbakgrunn fra Sri Lanka er valgdeltakelsen 6 prosentpoeng høyere blant mennene enn kvinnene. Blant dem med bakgrunn fra Pakistan, Tyrkia og Afghanistan er også mennene litt ivrigere til å stemme.

Blant stemmeberettigede med bakgrunn fra Somalia og Bosnia- Hercegovina er det litt flere kvinner enn menn som stemmer. Kvinnene med bakgrunn fra Filipinene, Thailand og Russland stemmer i mye større grad enn mennene.

Figur 3. Valgdeltakelse blant innvandrere etter kjønn og landbakgrunn. Utvalgte land. Stortingsvalget 2017

Menn Kvinner
Kosovo 38 34
Russland 38 55
Thailand 39 57
Filippinene 45 61
Vietnam 48 50
Tyrkia 49 46
Bosnia-Hercegovina 50 52
Irak 50 49
Marokko 52 49
Iran 55 55
Somalia 59 61
Afghanistan 61 57
India 61 62
Pakistan 62 59
Sri Lanka 66 60
Norsk uten innvandrerbak. 78 82

Valgdeltagelsen opp hos «andregenerasjon»

Norskfødte med innvandrerforeldre, den såkalte andregenerasjon, er i dag en liten gruppe blant de stemmeberettigede, om lag 1 prosent, men den vil vokse i årene som kommer.

Barn født av innvandrere har i hovedsak bakgrunn fra land i Asia eller Afrika som Pakistan, Vietnam, Tyrkia, Sri Lanka og Marokko. De er dessuten unge. I figuren under viser vi kun stemmeberettigede under 35 år. Personer med landbakgrunn fra Vest-Europa og Østeuropeiske EØS-land er også holdt utenfor.

Valgdeltakelsen for norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika, Asia etc. økte med 5 prosentpoeng fra 49 prosent i 2013 til 54 prosent i 2017.

– Norskfødte med innvandrerforeldre stemmer i større grad enn innvandrere på samme alder. Men når vi sammenlikner med jevnaldrende med samme utdanningsnivå og samme kjønn, ser vi at etterkommerne av innvandrerne har klart lavere valgdeltakelse, understreker Øyvin Kleven.

For norskfødte med innvandrerforeldre og norske uten innvandrerforeldre er det den samme tendensen med hensyn til utdanning og kjønn.

– Jo høyere utdanning de har, jo større er også sannsynligheten for at de avgir stemme. Valgdeltakelsen ligger også noen prosentpoeng høyere blant kvinnene, opplyser statistikkrådgiveren.

Valgdeltakelsen blant dem uten innvandrerbakgrunn, i alderen 18–34 år, er lavest blant menn med grunnskoleutdanning (55 prosent). Valgdeltakelsen for norskfødte med innvandrerforeldre blant menn med tilsvarende utdanningsnivå er 47 prosent.

Imidlertid er valgdeltakelsen for norskfødte med innvandrerforeldre blant kvinner med grunnskoleutdanning også 55 prosent, altså den samme som blant mennene uten innvandrerbakgrunn med grunnskoleutdanning. Valgdeltakelsen blant norskfødte med innvandrerforeldre som har universitets- eller høgskoleutdanning ligger om lag 20 prosentpoeng lavere enn norske uten innvandrerbakgrunn med tilsvarende utdanningsnivå.

Figur 4. Valgdeltakelse blant kvinner og menn mellom 18-34 år. Etter utdanningsnivå, landbakgrunn fra Afrika, Asia etc og norske uten innvandrerbakgrunn. Stortingsvalget 2017

Menn Kvinner
Norske uten innvandrerbakgrunn 55 66
Innvandrere 42 47
Norskfødte med innvandrerforeldre 47 55
Grunnskole:
Norske uten innvandrerbakgrunn 66 73
Innvandrere 49 49
Norskfødte med innvandrerforeldre 52 58
Videregående:
Norske uten innvandrerbakgrunn 85 86
Innvandrere 62 59
Norskfødte med innvandrerforeldre 65 69
Universitet/Høgskole:

Faktaside

Kontakt