Færre innvandrere stemmer

Publisert:

Det er færre innvandrere som stemmer ved valg enn den øvrige befolkningen. I årets stortingsvalg utgjør stemmeberettigede personer med innvandrerbakgrunn 7 prosent av befolkningen, en andel som kommer til å øke i årene som kommer. Hvor mange av disse som stemmer, vil dermed få økt betydning framover.

– Selv om man tar høyde for ulike faktorer som vi vet gir utslag i valgdeltakelsen, for eksempel nivå på utdannelse, alder, yrkesaktivitet og slikt, finner vi at personer med innvandrerbakgrunn stemmer sjeldnere enn den øvrige befolkningen.

Det sier Øyvin Kleven, statistikkrådgiver i Seksjon for befolkningsstatistikk i SSB. Han ønsket å finne ut hvorfor det er færre med innvandrerbakgrunn som stemmer enn i den øvrige befolkningen. Resultatet ble studien Innvandrere i Norge, valg og politisk deltakelse.

 stemme

Deltar sjeldnere ved valg uansett

Kunne det være at færre innvandrere stemmer fordi de som gruppe har en annen sammensetning enn den øvrige befolkningen? At de er yngre? Har et annet utdannelsesnivå? I befolkningen generelt vet man at slike faktorer spiller inn på hvor mange som stemmer. For eksempel er det slik at de med høy utdannelse og høy inntekt deltar oftere ved valg enn de med lavere utdannelse og inntekt. Kvinner deltar oftere enn menn, og de yngre sjeldnere enn de eldre, forklarer Kleven.

– Innvandrere er for eksempel i gjennomsnitt yngre, har lavere utdanning og er mindre yrkesaktive enn befolkningen for øvrig, sier han, og fortsetter:

– Men selv når vi har sammenlignet deltakelsen med tilsvarende grupper i den øvrige befolkningen, så deltar personer med innvandrerbakgrunn sjeldnere ved valg uansett.

26 prosentpoeng lavere valgdeltakelse

Ved stortingsvalget i 2013 var den samlede valgdeltakelsen i landet 78 prosent. Valgdeltakelsen blant personer uten innvandrerbakgrunn var 80 prosent, mens den for innvandrere med norsk statsborgerskap var 54 prosent, 26 prosentpoeng lavere enn for den øvrige befolkningen.

– De fleste innvandrere stemmer på partiene på venstresiden. Men både når det gjelder valgdeltakelse og partivalg er det store forskjeller mellom innvandrerne med hensyn til hvilket land de kommer fra, forteller Kleven.

Somaliske kvinner stemmer oftere enn mennene

Kjønn er et eksempel på det. Valgdeltakelsen er i Norge generelt et par prosentpoeng høyere for kvinner sammenlignet med menn. Men blant innvandrere som samlet gruppe er det ingen klar trend med hensyn til kjønn og valgdeltakelse. Ved det siste stortingsvalget var for eksempel valgdeltakelsen 5 prosentpoeng høyere blant menn med bakgrunn fra Pakistan sammenlignet med kvinner med bakgrunn fra det samme landet. Mens blant de med bakgrunn fra Somalia var valgdeltakelsen 7 prosentpoeng høyere blant kvinnene sammenlignet med mennene, viser studien.

Hva med norskfødte med innvandrerforeldre?

Ligner innvandrernes norskfødte barn de jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn, eller er de mer lik sine foreldre med hensyn til valgdeltakelse og partivalg?

– Også norskfødte med innvandrerforeldre stemmer i mindre grad enn sine jevnaldrende, sier Kleven.

For eksempel ved forrige stortingsvalg blant de uten innvandringsbakgrunn mellom 18-34 år, var det høyest valgdeltakelse hos de med høy utdanning. Blant norskfødte med innvandrerbakgrunn ser man den samme tendensen med hensyn til utdanning: jo høyere utdanning, jo høyere valgdeltakelse. Men valgdeltakelsen er likevel over 20 prosentpoeng lavere blant norskfødte med innvandrerbakgrunn med høy utdanning sammenlignet med dem uten innvandrerbakgrunn med høy utdanning, forteller statistikkrådgiveren.

Kontakt