Innvandrere i Norge: 2017

Innvandrere i Norge er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

Se alle artiklene samlet i publikasjonen Innvandrere I Norge 2017.

Artikler

 • Befolkningsgruppe i stadig endring

  De siste ti årene har antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge blitt tredoblet. «Innvandrere i Norge» er en artikkelsamling som gir en aktuell, overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

 • Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

  Andelen som blir siktet for kriminalitet er generelt høyere blant personer med innvandrerbakgrunn enn i den øvrige befolkningen, men overrepresentasjonen har blitt mindre siden år 2002.

 • Lavere eierandel blant innvandrerne

  Relativt få innvandrere eier boligen sin. Dette gjelder også blant dem med svært lang botid i Norge.

 • Mange innvandret til arbeid og familie

  Hvorfor kommer innvandrere til Norge? Siden 1990 har det kommet 1 275 000 personer til Norge, hvor flukt og familiegjenforening er de viktigste årsakene. I 2016 kom det rekordmange flyktninger, men likevel kom det enda flere familieinnvandrere.

 • Dårligere levekår, men likevel høy tillit og sterk tilhørighet

  Innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen sett under ett. Samtidig har de høy tillit til institusjoner og sterk tilhørighet til Norge.

 • Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning

  Hvordan skiller husholdningene med innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn seg fra den øvrige befolkningens husholdninger? Og hvordan varierer dette etter landbakgrunn og alder?

 • Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn

  En av fem nyfødte i 2016 var barn av to innvandrerforeldre, men fruktbarheten blant de fleste innvandrerkvinner i Norge er på vei ned.

 • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

  Hvor høy inntekt og lønn har innvandrere sammenlignet med resten av befolkningen? Har barna deres høyere inntekter enn foreldrene?

 • Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

  Hvor stor er forskjellen i andelen sysselsatte mellom innvandrere og resten av befolkningen? De siste 14 åra har den blitt mindre, blant annet på grunn av økt arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i øst.

 • Lavere deltakelse blant innvandrerne

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil utgjøre 7 prosent av de stemmeberettigede ved Stortingsvalget 2017. Hva, hvordan og hvor mye stemmer de?

 • Veien til en vellykket integrering?

  Introduksjonsordningen er det viktigste integreringspolitiske tiltaket i Norge. Målet er at minst 70 % av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt program. Menn under 30 år når målet, men blant kvinnene gjelder dette kun halvparten.

 • Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen?

  Siden 2000 er andelen minoritetsspråklige barn i barnehager mer enn femdoblet. Hvordan går det med dem i videre utdanning? Denne analysen undersøker hvordan innvandrere og barna deres gjør det i skolen og hvor mange som tar høyere utdanning.

 • Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen. I Norge har nå en av seks personer innvandrerbakgrunn.