398819_tabell_420487_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398819_tabell_420487
statistikk
2020-05-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2020, førebelse tal

Innhald

Internasjonale reservar og valutalikviditet, førebelse tal. Millionar kroner
April 2020
A. Internasjonale reservar, førebelse tal733 470
(1) Internasjonale reservar654 459
(a) Verdipapir565 144
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:89 315
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF88 358
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet958
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF12 911
(3) Spesielle trekkrettar i IMF22 740
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar43 360
finansielle derivat40
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna43 319
B. Andre krav i valuta2 966
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar206
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar-5
gull utanfor internasjonale reservar0
anna2 765