Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet, førebelse tal. Millionar kroner
April 2020
A. Internasjonale reservar, førebelse tal733 470
(1) Internasjonale reservar654 459
(a) Verdipapir565 144
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:89 315
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF88 358
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet958
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF12 911
(3) Spesielle trekkrettar i IMF22 740
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar43 360
finansielle derivat40
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna43 319
B. Andre krav i valuta2 966
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar206
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar-5
gull utanfor internasjonale reservar0
anna2 765