398819_tabell_420486_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398819_tabell_420486
statistikk
2020-05-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2020, førebelse tal

Innhald

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerApril 2020
A. Internasjonale reserver NOK.
(1) Valutareserver654 459
(a) Verdipapir565 144
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:89 315
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF88 358
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet958
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF12 911
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF22 740
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar43 360
finansielle derivat40
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna43 319
B. Andre krav i valuta2 966
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar206
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar-5
gull utanfor internasjonale reservar0
anna2 765
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Mars 2020
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-170-170
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-170-170
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)0000
(b) Lange posisjonar (+)0000
3. Anna-35 590-35 59000
utbetalingar relaterte til repos (-)-11 376-11 37600
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-24 215-24 21500
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarMars 2020
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp-11 310
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-11 310
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 10
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)14
terminar4
futures0
byteavtalar0
opsjonar11
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar746 780
valutasortar i SDR-kurven700 755
Fordeling av valuta verdsatt i USD397 334
Fordeling av valuta verdsatt i EUR204 742
Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
Fordeling av valuta verdsatt i JPY52 594
Fordeling av valuta verdsatt i GBP46 085
valutasortar utanfor SDR-kurven46 025