Tabell

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerApril 2020
A. Internasjonale reserver NOK.
(1) Valutareserver654 459
(a) Verdipapir565 144
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:89 315
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF88 358
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet958
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF12 911
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF22 740
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar43 360
finansielle derivat40
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna43 319
B. Andre krav i valuta2 966
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar206
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar-5
gull utanfor internasjonale reservar0
anna2 765
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)Mars 2020
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-170-170
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-170-170
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)0000
(b) Lange posisjonar (+)0000
3. Anna-35 590-35 59000
utbetalingar relaterte til repos (-)-11 376-11 37600
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-24 215-24 21500
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarMars 2020
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp-11 310
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-11 310
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 10
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)14
terminar4
futures0
byteavtalar0
opsjonar11
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar746 780
valutasortar i SDR-kurven700 755
Fordeling av valuta verdsatt i USD397 334
Fordeling av valuta verdsatt i EUR204 742
Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
Fordeling av valuta verdsatt i JPY52 594
Fordeling av valuta verdsatt i GBP46 085
valutasortar utanfor SDR-kurven46 025