141817_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141817
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-05-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 381,9 milliardar kroner ved utgangen av april 2014. Dette er ein auke på 4,6 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2014April 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta377 337381 9231,2
Internasjonale reservar318 339316 699-0,5
Reserveposisjonen i IMF8 0928 085-0,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 76013 739-0,2
Andre internasjonale reservar37 14543 40016,8
Andre krav i valuta6 3796 3950,3