92400_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92400
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-04-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 334,5 milliardar kroner ved utgangen av mars 2013. Dette er ein auke på 18,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Februar 2013Mars 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta316 487334 4555,7
Internasjonale reservar269 182273 6281,7
Reserveposisjonen i IMF8 6158 8622,9
Spesielle trekkrettar i IMF12 96412 957-0,1
Andre internasjonale reservar25 72639 00851,6
Andre krav i valuta3 5587 02797,5