92410_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92410
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-07-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2013, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 347,5 milliardar kroner ved utgangen av juni 2013. Dette er ein auke på 7,2 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Mai 2013Juni 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta340 346347 5022,1
Internasjonale reservar278 838289 0503,7
Reserveposisjonen i IMF8 9049 0061,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 02113 5444,0
Andre internasjonale reservar39 58235 902-9,3
Andre krav i valuta4 06115 190274,0