335927
/utenriksokonomi/statistikker/betalstr/kvartal
335927
statistikk
2018-11-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Utenriksøkonomi
no
betalstr, Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, valutaregisteret, valutaoverføringer, banktransaksjoner (for ikke-finansielle foretak og privatpersoner), inngående og utgående betalinger, landområder, næringshovedområder (for eksempel industri, kraft og vannforsyning, fiske)Fordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksregnskap, Utenriksøkonomi
true

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-1,7 %

inngående verdi, endring i prosent fra 2. kvartal 2018

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner
3. kvartal 2018Endring i prosentEndring i prosent
Millioner kroner2. kvartal 2018 - 3. kvartal 20183. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018
Inngående verdi626 030-1,714,4
Utgående verdi564 0560,13,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region
3. kvartal 2018AndelEndring i prosent
Millioner kronerProsent2. kvartal 2018 - 3. kvartal 20183. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018
Inngående verdi
Alle land626 030100,0-1,714,4
Norden203 80732,6-11,8-2,2
EU-land utenom Norden330 60952,85,128,3
Europa ellers6 3811,017,236,2
Afrika5820,1-10,23,4
Asia19 4263,142,149,3
Nord- og Mellom-Amerika63 66410,2-9,14,5
Sør-Amerika i alt3960,1-23,8-19,0
Oseania1 1650,211,7-29,0
 
Utgående verdi
Alle land564 056100,00,13,0
Norden188 33933,4-7,2-2,2
EU-land utenom Norden303 35853,85,07,7
Europa ellers11 0802,0-1,2-16,5
Afrika3 3110,60,73,4
Asia23 8024,2-11,3-6,5
Nord- og Mellom-Amerika31 2085,513,99,5
Sør-Amerika i alt1 6150,3-15,6-3,3
Oseania1 3440,22,1-8,2

Tabell 2 
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring
3. kvartal 2018
Inngående verdiUtgående verdi
Millioner kronerProsentMillioner kronerProsent
I alt616 155100,0548 540100,0
Jordbruk, skogbruk og fiske11 1751,810 6191,9
Bergverksdrift og utvinning115 77718,848 9338,9
Industri109 80617,889 88616,4
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning91 82014,971 99613,1
Vann, avløp, renovasjon8580,16440,1
Bygge- og anleggsvirksomhet4 9860,88 1241,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner68 95911,2106 37819,4
Transport og lagring66 85210,858 79510,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet2 5380,41 8040,3
Informasjon og kommunikasjon80 39913,091 11016,6
Omsetning og drift av fast eiendom7 5621,27 9511,4
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting29 0844,722 7334,1
Forretningsmessig tjenesteyting9 5781,610 8132,0
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning8 1271,38 9881,6
Undervisning3650,16010,1
Helse- og sosialtjenester1 9820,33 2510,6
Kultur, underholdning og fritid1 0100,21 1500,2
Annen tjenesteyting1 0750,21 4880,3
Internasjonale organisasjoner og organer1380,01050,0
Ufordelt næring4 0640,73 1710,6

Tabell 3 
Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent

Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Alle land0,03,112,713,011,0
Norden8,215,321,814,08,2
EU-land utenom Norden-8,4-4,03,78,99,0
Europa ellers-64,7-64,9-53,4-51,5-42,4
Afrika-82,4-85,0-78,0-80,3-82,4
Asia-48,9-38,0-48,0-49,0-18,4
Nord- og Mellom-Amerika113,867,7137,5155,5104,0
Sør-Amerika i alt-70,7-67,8-57,7-72,8-75,5
Oseania12,12,1-48,1-20,7-13,3

Om statistikken

Statistikken viser betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet utført via norske banker. Datakilden er Skatteetatens valutaregister. Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer der norsk part er et ikke-finansielt foretak (næringskodene 64,65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Grensekryssende betaling

Overføring av betalingsmidler (penger) mellom Norge og utlandet.

Finansielt foretak

Foretak med tosifret næringskode 64 (bankvirksomhet, holdingselskaper, verdipapirfond, investeringsselskaper og lignende og annen finansieringsvirksomhet), 65 (forsikring, gjenforsikring og pensjonskasser) eller 66 (tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet, tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, og fondsforvaltningsvirksomhet).

Ikke- finansielt foretak

Foretak med annen tosifret næringskode enn 64, 65 eller 66. Se definisjonen under finansielt foretak.

Innlending

Norskregistrerte juridiske personer, inkludert utenlandskeide selskap som er registrert i Norge, og utenlandske selskapers filialer i Norge, samt fysiske personer fast bosatt i Norge, uavhengig av statsborgerskap.

Utlending

Utenlandskregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide selskap som er registrert i utlandet, og norske selskapers filialer i utlandet, samt fysiske personer fast bosatt i utlandet, uavhengig av statsborgerskap.

Standard klassifikasjoner

Fra første kvartal 2008 til og med fjerde kvartal 2010 benyttet undersøkelsen Standard for næringsgruppering 2002 (SN2002) som standard klassifikasjon for bedrifter og foretak i ulike næringer. Denne standarden var en norsk tilpasning av Eurostats NACE Rev 1.1.

Fra og med første kvartal 2011 tas Standard for næringsgruppering 2007 (SN2007) i bruk. SN2007 samsvarer med EU sin standard, NACE Rev. 2, og utgjør grunnlaget for klassifisering av enheter etter viktigste aktivitet i Bedrifts- og foretaksregisteret. Bruk av felles standarder er viktig innenfor økonomisk statistikk da dette muliggjør sammenligning og analyse av statistiske data på tvers av landegrenser og over tid. Tidsserier i Statistikken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er tilbakeregnet etter SN2007.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for utenrikshandelstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Tidspunkt for publisering er rundt 50 dager etter statistikkperiodens utløp.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Råfiler, samt bearbeidede datafiler langtidslagres hos Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Valutaregisteret ble opprettet med virkning fra og med 01.01.2005. Registeret inneholder alle grensekryssende betalinger til og fra Norge, og er i første rekke ment som et kontrollinstrument for å avdekke grensekryssende økonomisk kriminalitet. Skatte etaten (SKD) overtok som registereier etter Toll- og avgiftsdirektoratet i januar 2016.

Statistikken bygger på opplysninger fra dette registeret. Formålet med statistikken er å vise hovedtrekkene ved betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet. Første statistikkperiode var 1. kvartal 2008.

Fra og med januar 2011 benyttes SN2007 (se avsnitt 4.2) som offisiell standard for næringsgruppering ved beregning av statistikken. Dette påvirket foretak som var registrert som finansielle foretak med SN2002, men som ikke er det med SN2007, og motsatt.

Data i Statistikkbanken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er tilbakeregnet til 2008 med bruk av SN2007. Merk at tekst og tabeller i tidligere skrevne artikler ikke er direkte sammenliknbare fra og med 1. kvartal 2011.

Brukere og bruksområder

Statistikken henvender seg til privatpersoner og institusjoner som ønsker et innblikk i økonomisk aktivitet og betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Se også likebehandlingsprinsippet på ssb.no.

Sammenheng med annen statistikk

Norges Bank publiserer årlig statistikk om utviklingen i kunderelatert betalingsformidling. Denne bygger blant annet på data fra valutaregisteret.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-1 og valutaregisterloven.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Betalingene som ligger til grunn for statistikken er innberettet til valutaregisteret av norske banker.

Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer mellom innlendinger og utlendinger, der innlendingen er et ikke- finansielt foretak (næringskodene 64, 65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.

Foretak som er klassifisert i en annen næringskode enn 64-66, men i all hovedsak utøver samme aktiviteter og har tilsvarende egenskaper er også utelatt.

Datakilder og utvalg

Skatte etatens (SKD) valutaregister.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. De rapporteringspliktige overfører detaljert informasjon knyttet til grensekryssende betalinger til valutaregisteret. Statistisk sentralbyrå mottar månedlige oversendelser av dataene om lag 30 dager etter månedens utløp.

Det finnes enkelte konsistenskontroller i valutaregistersystemet. Dataene kobles mot Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister for identifisering og for å utlede næringskode. Ingen øvrig revisjon av dataene.

Nivåtall beregnet ved summering. Tallene fordeles på henholdsvis privatpersoner og ikke- finansielle foretak, samt på verdensdel. Tallene for Europa blir videre fordelt på Norden, EU ellers og Europa ellers.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet er lagt til grunn.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikkserien ble publisert for første gang i forbindelse med 1. kvartal 2008. Et sett av standard tabeller gjør det mulig å følge tidsmessige endringer knyttet til betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet.

SN2007 erstatter SN2002 som næringsstandard fra og med 1. kvartal 2011. Det er etablert tilbakegående tidsserier i Statistikkbanken fra 2008 basert på SN2007.

Det er viktig å ta utgangspunkt i resultater basert på en og samme versjon av SN dersom man ønsker å se på utviklingen i statistikken over tid. Artikler skrevet til og med fjerde kvartal 2010 vil ikke bli oppdatert med ny standard for næringsgruppering, og de er dermed ikke direkte sammenlignbare med publiseringer fra og med første kvartal 2011.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En mulig feilkilde kan være at de rapporteringspliktige til valutaregisteret oppgir gale opplysninger knyttet til betalingen.

Viktige rapporteringspliktige kan unnlate å innrapportere data til valutaregisteret.

Statistikken er en totaltelling.

Foretak kan være klassifisert med feil næringskode i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.

I oppstartsåret 2005 var det flere rapporteringspliktige som ikke ga fullstendige rapporter til Valutaregisteret. SSB’s data for dette året vil derfor ikke bli videreformidlet til forskningsformål. Dataene for årene 2006 og 2007 er også noe mangelfulle, men kvalitetsmessig bedre enn 2005, data for 2006 og 2007 kan derfor utgis til forskningsformål. Fra året 2008 anser vi at dataene er fullstendige, se allikevel øvrige forbehold.  

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB