Økt eksport av våpen i 2017

Publisert:

Norge eksporterte våpen for 3,4 milliarder kroner i 2017, nær 1,5 milliarder kroner mer enn året før. Forrige toppår var 2009 da eksportverdien var på 3,1 milliarder kroner.

Tallgrunnlaget i artikkelen baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly.

I 2017 ble det eksportert våpen innen gruppen «våpen og våpendeler» for 1,6 milliarder kroner til sammen, en økning på nesten en milliard kroner fra året før.

Figur 1. Eksport av militærutstyr, ifølge tolldeklarasjoner, etter varegruppe. Andel av verdien

2013 2014 2015 2016 2017
Andre varer 0.49 0.53 0.15 0.28 0.09
Våpen og våpendeler 35.34 26.29 24.48 32.68 47.55
Stridsvogner mm. 0.21 0.35 1.08 3.91 2.07
Patroner og deler 16.14 19.08 21.80 24.43 17.46
Bomber, granater 47.82 53.74 52.49 38.70 32.82

Nato – fortsatt største mottaker av norske våpen

Mye av eksporten i 2017 gikk, som i foregående år, til Nato-land. Av den totale verdien på 3,4 milliarder kroner ble det utført våpen for drøyt 1,7 milliarder til Nato-land, fortsatt mer enn halvparten av den totale eksportverdien. Nato-andelen av eksporten har de siste årene variert mellom rundt 60 prosent i 2012 og 80 prosent i 2014.

På grunn av våpenavtaler og sporadisk store våpenleveranser varierer eksporten til enkeltland mye fra ett år til et annet. Blant Nato-landene er USA den største mottakeren og importerte i 2017 norske våpen for 655 millioner kroner. Av øvrige Nato-land er Polen en stor importør av norske våpen og handlet for 382 millioner kroner i 2017.

Økt eksport til land utenfor Nato-samarbeidet

Land utenfor Nato-samarbeidet importerte norske våpen for 1,6 milliarder kroner i 2017. Dette beløpet er over tre ganger så høyt som i 2016, og skyldes i hovedsak økt eksport innen gruppen «våpen og våpendeler» på over en milliard norske kroner til Oman alene.

Oman er dermed største importør av norske våpen i 2017 blant alle land, 357 millioner mer enn USA som de siste årene har vært det største markedet for norsk våpeneksport. Blant andre land i Midtøsten kan nevnes at De forente arabiske emirater reduserte sin import med 10 millioner fra 78 millioner kroner i 2016 til 68 millioner i 2017.

Andre kilder til tall for våpeneksport

Stortinget publiserer årlig en stortingsmelding om norsk våpeneksport. Tallene avviker noe fra SSBs statistikk fordi Utenriksdepartementet har en egen vareinndeling samt at det tas med eksport av tjenester og reparasjonshandel. I stortingsmeldingen oppgis det at det i 2016 ble eksportert forsvarsmateriell for i underkant av 4,8 milliarder kroner.

Ifølge Comtrade, FNs statistiske database for utenrikshandel, var Norge verdens tolvte største våpeneksporterende land i 2016. Disse dataene er imidlertid lite sammenlignbare fordi landene har svært ulike regler med hensyn til registrering av våpenhandel. SIPRI, Stockholms internasjonale forskningsinstitutt, beregner og rangerer internasjonal våpenhandel på et bredere grunnlag. Oppsummering av siste utgave: SIPRIs årbok

Tabell 1. Eksport av våpen og ammunisjon i følge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. Kroner

Til tabellen

Tabell 2. Eksport av militærutstyr etter bestemmelsesland, 2013-2017, kroner

Til tabellen

Slik beregner SSB tall for eksport av militærutstyr

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter tolldeklarasjoner for å utarbeide statistikk om eksport av varer. Eksport av militærutstyr omfatter følgende varer: Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøyer, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyer (Varegruppe 87.10).

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil, alle varenumre i kapittel 93.

Sammen utgjør disse varenumrene gruppen for våpen og ammunisjon (891) i FNs inndeling av varer etter bearbeidingsgrad, SITC. Rev. 4. Dette innebærer at krigsfartøy og kampfly ikke er tatt med, det er imidlertid vanligvis ubetydelig eksport av disse varene fra Norge.

Statistikken inkluderer ordinært salg fra norske eksportører til utlandet. Utstyr som blir levert mellom norsk og utenlandsk forsvar som følge av militæravtaler, blir ikke deklarert, og faller dermed utenfor den offisielle statistikken. Dette gjelder også utstyr til bruk av norske forsvarsstyrker i utlandet.

Det foreligger ingen konfidensialitet i tallene på våpeneksport slik de publiseres på ssb.no.

Les også mer her: Eurostat. EU-landenes handelsstatistikk, FN. Internasjonal handelsstatistikk, Eurostat. Klassifikasjoner samt korrespondansetabeller mellom ulike klassifikasjoner

Kontakt