Utenrikshandel med varer etter foretakskarakteristika - 2015

Størst eksport fra bergverk og utvinning tross lave oljepriser

Publisert:

Vareeksporten til foretak innenfor bergverk og utvinning beløp seg til 237,4 milliarder kroner i 2015. Dette er en nedgang fra året før på 56 prosent. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere oljepriser.

Den totale eksporten fra norske foretak endte på 590,1 milliarder kroner i 2015, som innebærer en nedgang på 7,1 prosent fra året før. Foretakenes import utgjorde 611,3 milliarder kroner som er 9,4 prosent mer enn i 2014.

Stort handelsoverskudd innenfor metallproduksjon

Etter bergverk og utvinning er handelsoverskuddet størst innenfor produksjon av metaller. Foretakene her utførte varer for 24,5 milliarder kroner mer enn de innførte for i 2015. Overskuddet kommer til tross for at næringen er avhengig av betydelig innførsel av innsatsvarer til produksjonen. Dersom vi ser på handelsunderskuddet, er dette størst innenfor varehandelen hvor innførselen var hele 278,5 milliarder større enn utførselen.

Figur 1. Import av varer etter antall ansatte i foretaket. Andel av totalimport

Færre enn 10 ansatte Fra 10 til 49 ansatte Fra 50 til 249 ansatte 250 ansatte eller flere Ukjent
Alle næringsområder 78913673 123525781 130197417 232351182 46291551

Figur 2. Eksport av varer etter antall ansatte i foretaket. Andel av totaleksport

Færre enn 10 ansatte Fra 10 til 49 ansatte Fra 50 til 249 ansatte 250 ansatte eller flere
Alle næringsområder 91273468 57221390 96091862 329327907

Store foretak eksporterer mest

Selskap med flere enn 250 ansatte stod for 329,3 milliarder kroner av totaleksporten i 2015 - eller omkring 56 prosent. At store foretak eksporterer mest, er normen i de fleste næringer - bortsett fra innenfor produksjon av nærings- og nytelsesmidler. Her står små foretak og mellomstore foretak for 66,4 prosent av eksporten sammenlignet med 29,3 prosent for de store foretakene. For importen er det en jevnere fordeling mellom ulike størrelsesgrupperinger av foretak. Av en import på 315,7 milliarder kroner innenfor varehandel stod mikroforetak for nesten 18 prosent av importen, mens små foretak stod for 30 prosent.

De fem stores eksportandel er synkende

2015 stod de fem største foretakene, målt etter eksportverdi, for i overkant av 32 prosent av vareutførselen. Dette er en nedgang på 8,1 prosentpoeng fra 2014. Til tross for dette er fortsatt konsentrasjonen sterk for eksporten. De 20 største foretakene, målt etter eksportverdi, stod for i underkant av 50 prosent av vareutførselen i 2015. For importen er ikke konsentrasjonen like fremtredende: Importen til de 20 største foretakene utgjorde 19 prosent av totalen.

Hvordan er statistikken produsert?

Statistikken er laget ved å koble utenrikshandelsdata med varer mot virksomhets- og foretaksregisteret. På den måten får vi frem egenskapene ved foretakene som driver utenrikshandel - slik som antall ansatte og næringene til hvert enkelt foretak. Denne statistikken rapporteres til EUs statistikkontor (Eurostat) som offentliggjør tall for europeiske land.

Utfordringer når tallene skal sammenlignes

Utenrikshandel etter foretakskarakteristika er ikke direkte sammenlignbar med utenrikshandel med varer (MUH). Dette skyldes at en del data i MUH mangler foretaksopplysninger, noe som hindrer kobling mot virksomhets- og foretaksregisteret. Observasjonene dette gjelder, er utelatt fra tallene for utenrikshandel etter foretakskarakteristika. Dette gjelder bare handel for privatpersoner og en del observasjoner for olje- og gasseksporten. Fordi verdiene for olje- og gassobservasjonene er så store, blir likevel avviket betydelig for eksporten.

En annen utfordring ved statistikken er at innrapportert handel ikke nødvendigvis er fortollet på det produserende foretaket. Dette medfører at en del handel får feil næringskode. Dette gjelder spesielt eksport av elektrisk strøm og noe fisk. Strømeksporten blir plassert i hovednæringsgruppe K, finansierings- og forsikringsvirksomhet.

 

RELATERT INNHOLD

Standard for utenrikshandel med varer etter bearbeidingsnivå - SITC

 

Kontakt