85122_not-searchable
/utdanning/statistikker/uh_statres/aar
85122
Tredobling av antall politistudenter
statistikk
2012-08-22T10:00:00.000Z
Utdanning
no
uh_statres, Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt), studenter, studieplasser, studiepoeng, søkere, fullførte utdanninger, fullføringstid, grader, forskningsaktiviteter, vitenskapelig publisering, publikasjonspoeng, driftsutgifter, lønnskostnader, årsverkHøyere utdanning, Utdanning
false

Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tredobling av antall politistudenter

Antall registrerte studenter på Politihøgskolen økte fra 764 i 2004 til 2 223 i 2011. Dette tilsvarer en økning på 191 prosent.

Utviklingen av antall registrerte studenter på Politihøgskolen står i en særstilling innenfor høyere utdanning: Mens antallet var nær tre ganger så høyt i 2011 sammenliknet med 2004, økte antall registrerte studenter ved de øvrige lærestedene med kun 9 prosent i snitt i samme periode.

Økningen blant antall politistudenter skjedde hovedsakelig i perioden 2004-2009, det var en nedgang i antall studenter på om lag 5 prosent fra 2009 til 2011. Likevel viser tall fra Politihøgskolen at det var stor vekst i det 3-årige politistudiet også i 2010 og 2011, men tallene for 2009 er i langt større grad preget av et relativt stort innslag av tilleggsstudier med kortere varighet sammenlignet med i 2010 og 2011.

Høyest undervisningsutgifter ved Samisk høgskole

Driftsutgiftene til undervisning per 60-studiepoengenhet for alle lærersteder var samlet på om lag 155 000 kroner i 2011. Driftsutgiftene varierer mye fra lærested til lærested. Samisk høgskole har de høyeste utgiftene med 1,1 millioner kroner per 60-studiepoengenhet. Høgskolen i Lillehammer hadde de laveste utgiftene, med om lag 93 000 kroner. Fagsammensetningen er ulik ved de mange lærestedene, noe som medfører at tallene ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare.

Nesten tre av ti har høyere utdanning

Drøyt 29 prosent av befolkningen i aldergruppen 16 år og eldre, har universitets- eller høgskoleutdanning. Andelen av befolkningen med høyere utdanning har økt med 5 prosentpoeng siden 2004. Den høyeste andelen som har utdanning på universitets- og høgskolenivå, befinner seg i aldersgruppen 30-39 år. I denne gruppen har 45 prosent høyere utdanning.

31 000 årsverk og 30 milliarder kroner til lønn og kjøp av varer og tjenester

Utgiftene til lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester, benevnt som egenproduksjon, utgjorde 29,8 milliarder kroner i 2011. Dette tilsvarer om lag 12 prosent av disse utgiftene i statsforvaltningen totalt. Antall avtalte årsverk, eksklusive lange fravær, var 31 026 - dette tilsvarer 13 prosent av statsforvaltningen totalt. Utviklingen i ressursinnsats innenfor dette området, både målt i utgifter og årsverk, har vært relativt lik utviklingen innenfor statsforvaltningen totalt sett i løpet av de siste årene.

Annen informasjon som statistikken gir

I statistikken finnes detaljert informasjon både for hvert enkelt lærested og for hver institusjonstype. Eksempelvis gir statistikken informasjon om antall registrerte studenter, avlagte 60-studiepoengsenheter og ulike grader, forskningsaktivitet, årsverk etter stillingskategorier, ulike utgiftstyper, enhetskostnader, søknads- og opptakstall og andel av befolkningen med høyere utdanning blant annet etter alder og bostedsfylke.