15536_not-searchable
/utdanning/statistikker/uh_statres/aar
15536
Økte utgifter ved statlige universiteter og høgskoler
statistikk
2009-10-26T10:00:00.000Z
Utdanning
no
uh_statres, Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt), studenter, studieplasser, studiepoeng, søkere, fullførte utdanninger, fullføringstid, grader, forskningsaktiviteter, vitenskapelig publisering, publikasjonspoeng, driftsutgifter, lønnskostnader, årsverkHøyere utdanning, Utdanning
false

Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte utgifter ved statlige universiteter og høgskoler

Driftsutgiftene ved statlige universiteter og høgskoler utgjorde totalt 25,6 milliarder kroner i 2008. Dette er en økning på 1,8 milliarder fra 2007. Siden 2004 har disse utgiftene økt med i overkant av 25 prosent.

Driftsutgifter til statlige universiteter og høgskoler. 2004-2008

Lønnskostnader sto for 65 prosent av driftsutgiftene ved universiteter og høgskoler i 2008 og utgjorde dermed den klart største utgiftsposten. Mens de totale driftsutgiftene økte med 7,6 prosent fra 2007, steg lønnsutgiftene med hele 9 prosent. Økningen i lønnsutgiftene henger sammen med lønnsvekst og at det var om lag 700 flere avtalte årsverk - eksklusive lange fravær ved lærestedene - i 2008 enn i 2007. Utgiftene til kjøp av varer og tjenester utgjorde 35 prosent av de totale driftsutgiftene.

Fortsatt vekst i årsverk

I alt var det 29 281 avtalte årsverk eksklusive lange fravær ved de statlige universitetene og høgskolene i 2008. Dette er en økning på litt over 2 prosent sammenlignet med året før. Av disse sto universitetene for 19 260 årsverk. Fra 2004 til 2008 har antall årsverk ved statlige universiteter og høgskoler økt med i overkant av 11 prosent.

Andelen avtalte årsverk, eksklusive lange fravær i stillingsgruppen undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger, varierer mellom lærestedene - fra 43 til 69 prosent i 2008. For universitetene samlet har andelen av årsverkene i denne stillingsgruppen økt fra 54 prosent i 2004 til 56 prosent i 2008. Resten av årsverkene består av administrative stillinger og støttestillinger.

Det kan være flere årsaker til variasjon mellom lærestedene ved fordeling av årsverk på stillingsgrupper, for eksempel at studietilbudet og forskningsaktivitetene er ulike, og at lærestedene kan ha gjort ulike valg i forhold til om de kjøper inn støttefunksjoner. Bare lærestedenes egne ansatte inngår i årsverkstallene

Færre opptjente 60-studiepoeng

I løpet av studieåret 2007/08 ble det produsert 118 686 enheter av 60-studiepoeng ved statlige universiteter og høgskoler. Målt i forhold til totale driftsutgifter tilsvarer dette en kostnad på i overkant av 214 000 kroner per enhet. Til tross for at driftsutgiftene økte med nærmere 8 prosent, ble det produsert litt over 7 000 færre enheter i 2007/08 enn i 2006/07. Disse tallene overvurderer imidlertid utgiftene ved å produsere studiepoeng ettersom en stor del av de totale utgiftene går til forskning og utviklingsarbeid og annet.

Det ble registrert i overkant av 199 000 studenter i studieåret 2007/08. Av disse var det kun 84 prosent som avla studiepoeng, omtrent samme andel som i studieåret 2006/07. De som avla studiepoeng, produserte i gjennomsnitt 42,6 studiepoeng, en nedgang på 1 studiepoeng i forhold til forrige studieår.

”De statlige høgskolene” er en betegnelse på utdanningsinstitusjoner som ble etablert etter Høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler, blant annet de tidligere distriktshøgskolene, de pedagogiske høgskolene, de helsefaglige høgskolene, ingeniørhøgskolene, sosialhøgskolene og andre mer spesialiserte yrkesfaglige høgskoler, ble slått sammen til 26 større

enheter med virkning fra 1. august 1994. I tillegg til disse ligger også Samisk høgskole, som ble opprettet 1989 under denne kategorien.

”Andre statlige høgskoler” er også statlig eide, men kommer i en annen kategori enn ”de statlige

høgskolene”. Dette gjelder Politihøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen. Tallene for Høgskolen i Tromsø inngår i tallene for Universitetet i Tromsø i 2008, selv om de to lærestedene formelt sett ikke ble slått sammen før 1. januar 2009.

StatRes - Statlig ressursbruk og resultater

Universiteter og høgskoler inngår i StatRes. Formålet med StatRes er å vise hvor mye ressurser staten bruker, hva ressursinnsatsen gir av aktiviteter og tjenester i ulike statlige virksomheter, og hvilke resultater som følger av ressursinnsatsen. Hensikten er å gi allmennheten og styresmakten bedre kunnskap om statlig virksomhet.