15542_not-searchable
/utdanning/statistikker/uh_statres/aar
15542
Litt flere årsverk
statistikk
2007-10-25T10:00:00.000Z
Utdanning
no
uh_statres, Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt), studenter, studieplasser, studiepoeng, søkere, fullførte utdanninger, fullføringstid, grader, forskningsaktiviteter, vitenskapelig publisering, publikasjonspoeng, driftsutgifter, lønnskostnader, årsverkHøyere utdanning, Utdanning
false

Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)2005/2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Litt flere årsverk

Fra 2004 til 2006 har antall årsverk i de statlige, høyere utdanningsinstitusjonene økt fra nesten 26 300 til i underkant av 27 800. Samtidig har driftsutgiftene økt fra 20,4 til 22,9 milliarder i samme periode, mens andelen lønnskostnader av dette har ligget stabilt på rundt 63 prosent.

Fra 2004 til 2006 økte antall årsverk med 5,6 prosent. I 2006 var det 8 900 årsverk ved de statlige høgskolene, 17 200 ved universitetene, 1 200 ved de vitenskapelige høgskolene og 400 ved andre statlig eide høgskoler. Der det finnes opplysninger om fordeling på ulike stillingskategorier, varierte andelen av alle årsverkene som var i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger mellom 42 og 70 prosent. Resten defineres som administrative stillinger og støttestillinger.

Mye er overføringer fra statskassen

I 2006 utgjorde lønnskostnadene 63 prosent av driftsutgiftene. Resten av driftsutgiftene er stort sett kjøp av varer og tjenester samt formuesutgifter. Andelen lønnskostnader varierer imidlertid mye mellom de ulike lærestedene. Ved universitetene, de vitenskapelige høgskolene og de statlige høgskolene gikk over 62 prosent til lønnskostnader, mens tilsvarende andel for andre høgskoler (de statlige kunsthøgskolene og Politihøgskolen) var 45 prosent.

Det meste av driftsinntektene er overføringer fra statskassen, fra Kunnskapsdepartementet (KD), andre departementer og statlige etater. Driftsinntekter kan også komme fra andre kilder, blant annet forskningsmidler fra Norges forskningsråd (NFR), EU-midler og annet. Andelen av driftsinntektene som er overføringer fra statskassen, varierer derfor fra 60 til 97 prosent mellom de ulike lærestedene.

44,2 studiepoeng i gjennomsnitt

I løpet av studieåret 2005/06 var det registrert i overkant av 201 000 studenter, det vil si de som var registrert som studenter på høsten eller med en avlagt eksamen i løpet av året. Men ikke alle disse følger normal studieprogresjon. Avlagte 60-studiepoengenheter, som gir et uttrykk for det antallet studiepoeng en student forventes å avlegge i løpet av et studieår, var 124 000, altså lavere enn studenttallet. 83 prosent av de registrerte studentene avla studiepoeng i løpet av de to semestrene. De som avla studiepoeng produserte i gjennomsnitt 44,2 studiepoeng.

63 prosent fullførte lavere grad innen normert tid

I samme periode ble det fullført 29 700 grader ved de statlige universitetene og høgskolen. 20 100 av dem var studier på lavere grad, og nesten 8 000 var studier på høyere grad. Det ble avlagt rundt 850 doktorgrader.

For de fleste av studiene på lavere og høyere grad kan man si noe om hva som er normert tid for studiet. 63 prosent av studentene som fullførte en lavere grad ved de statlige lærestedene studieåret 2005/06, fullførte innen normert tid. Det tilsvarende tallet for høyere grad var 45 prosent.

Befolkningens utdannelsesnivå har steget

Virksomheten ved universitetene og høgskolene har bidratt til å øke befolkningens utdanningsnivå. Av personer 16 år og over har rundt 25 prosent høyere utdanning, og det er i aldersgruppene 25-29 år og 30-39 år den største andelen av befolkningen har utdanning på dette nivået. Andelen i disse aldersgruppene er også økende: Fra 2004 til 2006 steg andelen med høyere utdanning fra 38,6 til 39,9 prosent blant 25-29-åringene, mens den tilsvarende andelen for 30-39-åringene økte fra 36,1 til 39,0 prosent.

Universitetene og høgskolene har ikke bare utdanning som oppgave, de skal også drive forskning og formidling. All virksomhet er inkludert i regnskaps- og årsverkstallene.