15508_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/arkiv
15508
Dobling i antall kvinner som fullfører en grad
statistikk
2007-10-11T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2005/2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dobling i antall kvinner som fullfører en grad

I tiårsperioden mellom 1995 og 2005 fullførte kvinner 102 prosent flere grader ved landets universiteter og høgskoler sammenlignet med foregående tiårsperiode. For menn var den tilsvarende veksten på 42 prosent.

På alle nivå innenfor høyere utdanning har økningen i antall fullførte grader vært større for kvinner enn for menn. Av de som ble registrert ved et universitet eller en høgskole for første gang i 1985, oppnådde 6 900 menn og 7 700 kvinner en grad i løpet av en tiårsperiode. Sammenligner vi dette med de som ble registrert første gang i 1995, ser vi at for kvinner ble det oppnådd 102 prosent flere grader enn for de som startet ti år tidligere. Menn fullførte 42 prosent flere grader i løpet av den siste tiårsperioden i forhold til den første. Sammenligner vi de to periodene, ble det fullført 74 prosent flere grader den siste perioden enn den første, uavhengig av kjønn.

Ser vi spesifikt på lavere grad, var veksten også her markant for kvinnene. I siste tiårsperiode fullførte 6 500 flere kvinner en universitets- eller høgskolegrad på lavere nivå enn i foregående tiårsperiode. Dette utgjør en økning på 108 prosent. Antall menn som fullførte en slik grad økte med om lag 50 prosent, det vil si 2 000 personer i samme periode.

Oppnådd utdanning etter 10 år for nye studenter i 1985 og i 1995, etter kjønn og første år registrert i høyere utdanning

Flest menn fullfører en doktorgrad

Flere menn enn kvinner fullførte en doktorgrad i tiårsperioden fra 1995 til 2005. 115 menn og 61 kvinner av de som var nye studenter i 1995 hadde fullført en doktorgrad etter ti år. 56 prosent av kvinnene som fullførte en grad i tiårsperioden, tok en grad på lavere nivå, mens bare 14 prosent av dem tok en grad på høyere nivå. En større andel (21 prosent) av mennene fullførte en høyere grad. Det var også en større andel av mennene som ikke tok noen grad i det hele tatt, nærmere bestemt 41 prosent.

Flere korte universitetsstudier fullført på normert tid

Tallene viser at for et utvalg av 3-årige og 4-årige studier som kan avlegges både ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, er andelen som fullfører studiene på normert tid høyere den siste tiårsperioden enn tiårsperioden før. I perioden 1995 til 2005 har om lag 30 prosent av de som har fullført en slik grad gjort det på normert tid. I tiårsperioden før fullførte 24 prosent på normert tid.

Blant de treårige laveregradsstudiene, var det ingeniørutdanninger som hadde størst andel studenter som fullførte innen tre år etter at de første gang var registrert i høyere utdanning. Blant menn fullførte 56 prosent tre år etter første gang de var registrert i høyere utdanning. Innen fire år var andelen 75 prosent. Blant kvinner var det førskolelærerutdanningen som hadde størst andel fullførte etter tre år. 52 prosent av de om lag 1 100 studentene som fullførte en førskolelærerutdanning, gjorde det innen tre år etter at de var registrert i høyere utdanning for første gang. På lavere nivå innen høyskole- og universitetsutdanninger, fullførte kvinner flest sykepleieutdanninger. Studieåret 2005/06 fullførte 3 200 kvinner en slik utdanning, mens antall menn som fullførte var i underkant av 400. 1 500 menn og bare 300 kvinner fullførte en ingeniørutdanning i denne perioden.

Fullføringstid

Fullføringstid er beregnet ut fra det antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere. Det studiet studenten var registrert på første gang, behøver ikke å være det samme som er fullført i 2005/06.

Kvalitetsreformen

Studieåret 2005/2006 er det tredje studieåret etter at Kvalitetsreformen ble iverksatt høsten 2003. I tallene som presenteres her vil det derfor inngå studier både etter ny og gammel ordning, det vil si både gamle 4- og 6-årige utdanninger og 3-årige bachelorgrader og 5-årige mastergrader. En del studenter vil for eksempel ha begynt på en 4-årig utdanning, men har byttet underveis til en 3-årig bachelorgrad. Gjennomstrømningsstatistikk blir derfor ikke helt sammenlignbar mellom årganger i perioden med overgang fra gammel til ny studieordning.

Tabeller: