15510_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/arkiv
15510
Flere fullfører en grad
statistikk
2006-10-12T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2004/2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere fullfører en grad

Sammenliknet med dem som tok fatt på en grad innen høyere utdanning i 1984, fullførte en større andel av studentene som begynte i 1994 en grad i løpet av ti år.

I 1984 begynte det omlag 23 700 nye studenter. Av disse fullførte 63 prosent en grad i løpet av ti år, mens den tilsvarende andelen for de 37 400 som begynte ti år senere, var 66 prosent. For kvinner hadde denne andelen økt med 4 prosentpoeng, fra 67 til 71 prosent.

Foreldrenes utdanningsnivå teller

Vi ser at av de som var nye studenter i 1994, var andelen som ikke hadde fullført noen grad etter ti år, høyest for de med foreldre med lav utdanning. Hadde foreldrene derimot lang høyere utdanning, hadde nesten fire av ti fullført en høyere grad med en varighet på mer enn fire år. For de med foreldre med høyeste fullførte utdanning på grunnskolenivå, var tallet 4 prosent.

Oppnådd utdanning etter 10 år for nye studenter i 1994, etter foreldrenes utdanningsnivå

Høy gjennomføring på master

De fleste som fullførte de femårige høyeregradsstudiene ”Master of Philosophy” og ”Master of Science” gjorde det på normert tid skoleåret 2004/05. Hele 87 prosent av de som fullførte ”Master of Philosophy”, gjorde det innen fem år etter at de var registrert som student for første gang.

Farmasistudentene følger ordinær studietid

Farmasistudentene har raskest gjennomstrømning av de seksårige studiene på høyere nivå. 48 prosent har fullført en seksårig farmasiutdanning innen seks år etter at de første gang ble registrert som student. Innen syv år hadde 68 prosent gjennomført dette studiet.

Raskest gjennomstrømning for ingeniør- og sykepleierstudenter

Blant de treårige laveregradsstudiene, var det ingeniørutdanninger som hadde størst andel studenter som fullførte innen tre år etter at de første gang var registrert i høyere utdanning. Sykepleierutdanning og bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag viser også bra gjennomstrømning. Nesten halvparten ble ferdige innen tre år. Det varierer også noe mellom kjønnene. Eksempelvis hadde 52 prosent av de mannlige studentene med bachelor i primærnæringsfag fullført denne i løpet av tre år etter at de første gang var registrert i høyere utdanning. Blant kvinner som har fullført en bachelorgrad i primærnæringsfag, fullførte bare 26 prosent denne i løpet av tre år.

Fullføringstid

Fullføringstid er beregnet ut fra det antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere. Det studiet studenten var registrert på første gang, behøver ikke å være det samme som er fullført i 2004/05.

Kvalitetsreformen

På grunn av kvalitetsreformen som ble iverksatt høsten 2003, har vi nå en overgangsperiode fra gamle fire- og seksårige utdanninger til henholdsvis treårige bachelorgrader og femårige mastergrader. En del studenter vil for eksempel ha begynt på en fireårig utdanning, men har underveis byttet til en treårig bachelorgrad. Gjennomstrømningsstatistikk blir derfor ikke helt sammenlignbar mellom årganger i perioden med overgang fra gammel til ny studieordning.

Tabeller: