15512_not-searchable
/utdanning/statistikker/hugjen/arkiv
15512
Utdanning på normert tid er unormalt
statistikk
2005-10-05T10:00:00.000Z
Utdanning
no
hugjen, Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstidHøyere utdanning, Utdanning
false

Gjennomføring ved universiteter og høgskoler2003/2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utdanning på normert tid er unormalt

To tredjedeler av studentene har brukt mer enn normert tid på å fullføre utdanningen sin. Kvinner sto bak flertallet utdanninger fullført på normert tid, mens en større andel menn brukte betydelig lengre tid.

En tredjedel av studentene brukte dobbelt så lang tid i høyere utdanning enn utdanningens normerte varighet skulle tilsi. For om lag 30 prosent av studentene som fullførte et laveregradsstudie i fjor, var det seks år eller mer siden de første gang var registrert i høyere utdanning. En tilsvarende andel høyeregradskandidater hadde vært ti år eller mer i utdanningssystemet. Opphold underveis eller bytte av studium kan påvirke tallene. Nesten 10 prosent av studentene som i fjor fullførte en utdanning, avsluttet et ettårig påbyggingsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning. 40 prosent av disse studentene hadde vært registrert i høyere utdanning i 13 år eller mer.

Oppnådd utdanning etter ti år, etter kjønn og kull. Prosent

Utvalgte tradisjonelle kvinnefag, etter kjønn og antall år siden første registrering i høyere utdanning. Prosent

Kvinnedominerte fag fullføres raskt

Andelen studenter som fullførte på normert tid, var størst i de kvinnedominerte fagene. Blant førskolelærer-, sykepleie-, helsefag- og bachelorstudenter i helse-, sosial- og idrettsfag var andelen som fullførte sin utdanning innen tre år opp mot 50 prosent. Kvinner sto bak flertallet av laveregradsutdanningene som ble fullført på normert tid, mens en større andel menn enn kvinner hadde åtte år og mer siden første registrering i høyere utdanning. Det var særlig menn i tradisjonelle kvinneutdanninger som hadde brukt betydelig lengre tid.

Kvinner og menn nærmer seg hverandre

Det er fortsatt flere menn enn kvinner som fullfører en lang høyere utdanning, men kjønnsforskjellen er blitt mindre. I 1992-kullet hadde nesten 800 flere menn enn kvinner i løpet av ti år fullført en utdanning med mer enn fire års varighet. I 1993-kullet var mannsdominansen lavere; da var det i underkant av 500 flere menn enn kvinner som i løpet av ti år hadde fullført en lang høyere utdanning. I 1993-kullet var det markante endringer i kjønnsfordelingen til de nye studentene. 500 færre menn og 100 flere kvinner ble registrert i høyere utdanning dette året. Sammenlignet med 1983-kullet hadde en mindre andel menn i 1993-kullet oppnådd et høyeregradsstudium i løpet av ti år. Kvinner hadde motsatt tendens. Flest kvinner står også bak nedgangen i andel studenter som ikke fullførte noen grad i løpet av ti år.

Tabeller: