Norge på kurs- og seminartoppen i Europa

Publisert:

Norge er blant landene der størst andel av befolkningen deltar på kurs, konferanser og seminarer. Men vi bruker mindre tid på denne typen opplæring.

Over halvparten av alle voksne i alderen 25–64 har gått på kurs og seminarer i løpet av de siste 12 månedene, viser resultater fra den europeiske undersøkelsen om voksnes læring.

Med 55 prosent deltakelse i såkalt ikke-formell opplæring, ligger Norge i europatoppen. Kun Sverige, Østerrike, Nederland og Sveits har enda større andel deltakere, og i Sveits har hele to tredjedeler fått opplæring siste 12 måneder.

I den andre enden av skalaen finner vi land i Øst-Europa. I Romania deltok kun 6 prosent av alle voksne på kurs og seminarer, og i Hellas er tilsvarende tall 14 prosent. I alle de østeuropeiske landene var deltakelsen under 50 prosent, med unntak av Ungarn.

Mange deltar – men nordmenn bruker lite tid på opplæring

Ser vi på hvor mye tid deltakerne har brukt på opplæringsaktivitetene, er det også store forskjeller mellom ulike europeiske land. Tidsbruken varierer mellom 35 og 140 timer, som figur 1 viser. Det er Tsjekkia, Slovakia, Romania og Litauen som har lavest gjennomsnittlig tidsbruk. I de to sistnevnte landene er det både få som deltar, og de som deltar, bruker lite tid på opplæringen.

Figur 1

figur1-livslanglaering

Norge er også et av landene hvor deltakerne bruker minst tid på opplæringen; i gjennomsnitt 50 timer. Tidsbruken her til lands er betydelig lavere enn for eksempel i Østerrike, Sveits og Sverige, som har omtrent like høy andel deltakere i opplæring som i Norge.

Det er i Slovenia og Spania deltakerne bruker mest tid på opplæringen. Her brukes henholdsvis 140 og 106 timer på opplæringen. Som figur 1 viser, er dette to eksempler på land hvor få deltar, men til gjengjeld får deltakerne omfattende opplæring. At det er forholdsvis få som deltar, innebærer også større usikkerhet knyttet til disse resultatene.

Mer om undersøkelsen om voksnes læring

Undersøkelsen om voksnes læring (Adult Education Survey, AES) gjennomføres hvert femte år. Formålet med undersøkelsen er å gi informasjon om omfang av deltakelsen i formell utdanning og ikke-formell opplæring. AES gir også informasjon om nivå, fagområder, og deltakelsesmønstre i voksnes læringsaktivitet.

EUs statistikkbyrå, Eurostat, publiserte internasjonale resultater i oktober 2017.

«Alle» foretak i Norge tilbyr opplæring

Deltakelse på opplæring er ofte jobbrelatert, og i Norge deltok hele 4 av 5 deltakere i betalt arbeidstid. Men hvor stor andel av befolkningen som deltar på opplæring, må ses i sammenheng med hvor gode deres opplæringsmuligheter er.

Figur 2 viser hvor stor andel av foretakene i de ulike landene som tilbyr sine ansatte opplæringsmuligheter. I Norge og Latvia tilbyr så å si alle foretak med minst 10 ansatte opplæring. Også i Sverige, Tsjekkia, Østerrike og Danmark er denne andelen over 90 prosent, noe som gjenspeiler de høye andelene deltakelse i disse landene.

Igjen finner vi Romania og Hellas i den andre enden. Her tilbyr henholdsvis 27 og 22 prosent av foretakene opplæring, noe som altså kan bidra til å forklare hvorfor disse landene har lavere andel deltakere på opplæring også når vi ser på individnivå.

Figur 2. Andel foretak som tilbyr opplæring. 2015

Land Andel som tilbyr opplæring
Hellas 21.7
Romania 26.7
Bulgaria 42.2
Ungarn 43.8
Polen 44.7
Kroatia 55.4
Italia 60.2
Litauen 61.6
Malta 61.6
Kypros 69.5
Slovakia 70.0
Portugal 75.0
Luxembourg 77.1
Tyskland 77.3
Irland 77.4
Frankrike 78.9
Finland 83.1
Belgia 83.9
Slovenia 84.1
Nederland 85.0
Storbritannia 85.7
Spania 86.0
Estland 86.1
Danmark 86.6
Østerrike 88.1
Tsjekkia 90.6
Sverige 93.1
Norge 99.1
Latvia 99.9

Mer om undersøkelsen om opplæring i foretak

Undersøkelsen om opplæring i foretak (Continuing Vocational Training Survey, CVTS) gjennomføres hvert femte år. Formålet med undersøkelsen er å gi mer informasjon om hvor stor andel av bedriftene som tilbyr opplæring og deltakelse på kurs til sine ansatte, kostnader knyttet til opplæringen og hvilke kompetansebehov bedrifter har.

Undersøkelsen dekker foretak med ti ansatte eller mer. Foretak innenfor primærnæringer, offentlig forvaltning, helse og omsorg og undervisning er ikke med i utvalget. Dataene har referanseår 2015. EUs statistikkbyrå, Eurostat, publiserte internasjonale resultater i oktober 2017.

Opplæringsbegrepet som brukes i CVTS omfatter følgende aktiviteter:

  • interne og eksterne kurs

  • planlagte perioder med organisert veiledning fra kollegaer i arbeidssituasjonen

  • fjernundervisning, e-læring og andre former for selvstudier

  • interne studiesirkler eller faglige diskusjonsgrupper

  • opplæring gjennom jobbrotasjon, hospitering internt i foretaket eller studiebesøk hos andre foretak

  • deltakelse på konferanser, forelesninger, workshops eller messer der opplæring er formålet med deltakelsen

Opplæring viktigst for å møte fremtidige utfordringer

Opplæring av de ansatte er én strategi for å forberede foretaket på fremtidige utfordringer. Andre strategier inkluderer interne omorganiseringer, målrettet rekruttering av ansatte som har kompetansen foretaket har behov for, og rekruttering kombinert med opplæring.

Tabell 1 viser at det er store forskjeller mellom land med tanke på hvilke strategier foretakene velger for å møte fremtidens utfordringer. En tendens er imidlertid tydelig: opplæring spiller en viktig rolle i de fleste landene.

Norge er ikke et unntak, og her til lands er det hele 95 prosent av foretakene som oppgir at de satser på opplæring av sine ansatte for å være forberedt på fremtiden. Til sammenligning oppgir kun 4 av 10 foretak i Norge at de skal satse på rekruttering av nye medarbeidere kombinert med opplæring.

Tabell 1. Foretakenes strategier for å møte utfordringer knyttet til fremtidige kompetansebehov. 2015

Til tabellen

Kontakt