Færre barnehager og færre barn

Publisert:

Siden toppåret i 2008 har det blitt stadig færre barnehager her i landet. Antall barn med barnehageplass fortsatte å øke frem til 2013, men mindre årskull har ført til en nedgang også her.

Tall fra statistikken på barnehager viser at det i 2019 var 5 730 barnehager i Norge med 275 804 barn. Disse tallene fordelte seg med 138 122 barn i 2 689 kommunale barnehager og 137 682 barn som gikk i 3 041 ikke-kommunale barnehager.

Antall barnehager går ned

Til sammenligning var det 2 903 kommunale barnehager i 1999 og 3 065 i 2009. Tilsvarende tall for ikke-kommunale barnehager var 3 039 og 3 610 for henholdsvis 1999 og 2009.

Figur 1 viser at det har vært en jevn nedgang i antall barnehager i siste tiårs-periode. Det var flest ikke-kommunale barnehager i 2007 med 3 684 barnehager, men antallet har deretter blitt mindre for hvert år fram til og med 2019. Utviklingen i antall kommunale barnehager har vært tilsvarende, men der var det flest barnehager i 2009 med 3 065. Samlet sett var det flest barnehager i 2008 med 6 705.

Figur 1. Antall kommunale og ikke-kommunale barnehager

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kommunale barnehager 2903 2897 2895 2872 2818 2768 2781 2821 2938 3028 3065 3022 2980 2969 2939 2886 2821 2774 2722 2695 2689
Ikke-kommunale barnehager 3039 2936 2881 2973 3106 3267 3497 3615 3684 3677 3610 3557 3489 3428 3357 3319 3266 3206 3154 3093 3041

Færre barn i barnehage

I takt med utbyggingen av barnehager har det også vært en stigende kurve i antall barn som har gått i barnehage. I 1999 var det totalt 187 612 barn som hadde en barnehageplass, og flertallet var i en kommunal barnehage.

Tallet på barnehagebarn økte helt fram til 2013 da totalt 287 177 barn gikk i barnehage. Av disse gikk 52 prosent i en kommunal barnehage, mens 48 prosent av barna gikk i en ikke-kommunal barnehage. Etter 2013 var det fortsatt en økning, men svak, i antall barn i ikke-kommunale barnehager, mens det ble en nedgang i antall barn i kommunale barnehager.  

Totalt sett har befolkningstallene for de aktuelle årskullene 0-6 år gått ned de siste årene, slik statistikken over befolkning etter alder viser.  

Figur 2. Antall barn i kommunale og ikke-kommunale barnehager

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kommunale barnehager 106945 108381 110964 112396 113579 115696 118250 122783 130657 138576 143454 146051 147909 149949 149097 147493 143803 142319 140999 139154 138122
Ikke-kommunale barnehager 80667 81456 81685 85866 91593 97401 105251 112165 119158 123310 126720 131088 134828 136204 138080 138921 139805 140330 140623 139424 137682

9 av 10 barn gikk i barnehage

En stadig større andel av barn i Norge har gått i barnehage. Andelen har økt hvert år siden 1999, men med en utflating de siste 10 årene. I 2019 hadde 92 prosent av barn i alderen 1-5 år en barnehageplass. Tjue år tidligere gikk seks av ti barn i barnehage, mens det for ti år siden var 89 prosent med barnehageplass.

Flere barn med heltidsplass

Det har vært en markant økning i antall barn som har en barnehageplass på heltid. Heltidsplass defineres som en avtalt plass i barnehage på 41 timer eller mer per uke.

I 1999 var det totalt 108 738 barn, eller 58 prosent av alle barna, som gikk i barnehage og som hadde en heltidsplass. Av disse gikk 61 659 barn i en kommunal barnehage, mens 47 079 hadde heltidsplass i en ikke-kommunal barnehage. I 2019 er antall barn med heltidsplass 134 877 og 131 636 i henholdsvis ikke-kommunale og kommunale barnehager, som til sammen tilsvarer en andel på 97 prosent.

Figur 3. Barn med heltidsplass i kommunale og ikke-kommunale barnehagerr

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kommunale barnehager 61659 60721 61809 64013 66821 72483 79264 89330 100854 112151 119734 124704 128659 132993 135047 135225 133513 133001 132530 131991 131636
Ikke-kommunale barnehager 47079 47998 48596 52382 57983 66414 76235 87834 98367 105260 110546 116349 121668 125432 129366 131860 133993 135241 136345 135785 134877