251357_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/klreg/aar
251357
Personbilbruken øker
statistikk
2016-04-22T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
klreg, Kjørelengder, personbiler, godsbiler, busser, drosjer, ambulanser, lastebilerLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser fordeling av kjørte kilometer etter ulike inndelinger som kjøretøytype, alder, drivstoff, bostedsfylke.

Kjørelengder2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Personbilbruken øker

Norske kjøretøy tilbakela 44,3 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2015. Dette var en økning på 1,2 prosent fra 2014. Personbilenes samlede kjørelengde økte med 1,8 prosent til 34,4 milliarder kilometer i samme periode.

Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype
Kjøretøykilometer (mill. km)AndelProsent
2014 - 20152010 - 2015
2015
Kjøretøy i alt44 250100,01,24,0
Personbiler i alt34 43577,81,85,2
Busser i alt5641,3-1,3-9,3
Små godsbiler i alt7 28716,5-1,1-1,4
Store lastebiler i alt1 9644,40,28,5

Personbilenes kjørelengde utgjorde 78 prosent av den samlede kjøringen til norske kjøretøy i fjor. Ved siden av personbilene, er det de små godsbilene som dominerer trafikkbildet, målt i kjørte kilometer. Denne gruppen stod for 16,5 prosent av totalt kjørte kilometer i 2015 tilsvarende 7,3 milliarder kilometer. Dette var 1,1 prosent mindre enn i 2014. De store lastebilene hadde en andel av kjørte kilometer på 4,4 prosent, som utgjorde 2,0 milliarder kilometer. Dette var en svak økning på 0,2 prosent sammenliknet med året før. For buss var det minibussene som bidro til en nedgang i kjørte kilometer på 1,3 prosent.

Kortere gjennomsnittlige kjørelengder

Av kjøretøyene beregnet for persontransport, var det drosjene som i snitt kjørte lengst med en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 57 905 kilometer. Dette var 1 000 km mindre enn året før. Personbilen kjørte 12 289 kilometer i snitt, om lag det samme som i 2014. Den kjøretøygruppen som i gjennomsnitt kjørte lengst, var trekkbil for semitrailere, med 64 696 kilometer i 2015. Dette var 716 kilometer lenger enn i 2014.

Nye biler kjører mest

Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden for personbilene reduseres lite de første ti årene. For lastebiler og busser faller den gjennomsnittlige kjørelengden betydelig etter de fire første leveårene. Store lastebiler som var nyere enn 5 år, kjørte f.eks. i gjennomsnitt nesten 59 000 kilometer årlig de første årene av brukstiden. For lastebiler mellom 5 og 9 år gamle var gjennomsnittskjørelengden falt til 36 000 kilometer.

Svak økning i dieselandelen

Dieseldrevne kjøretøy utførte 66,7 prosent av alle kjørte kilometer i 2015, 0,5 prosentpoeng mer enn året før. Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden er også lengre for dieselbiler. Mens en bensindrevet personbil i gjennomsnitt ble kjørt 9 502 kilometer i 2015, ble dieselbilen kjørt 15 494 kilometer.

Elbiler øker raskt

Antallet el-biler øker raskt i Norge, men utgjorde fortsatt bare 2,6 prosent av kjøretøyparken ved utgangen av fjoråret. I 2015 er el-bilenes samlede kjørelengde beregnet til 939 millioner kilometer. Dette gir en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 13 100 kilometer. For el-personbiler er gjennomsnittlig kjørelengde beregnet til 12 987 kilometer.

Kjørelengder fordelt på fylker og kommunerÅpne og lesLukk

Fordelingen av kjørelengder på eiernes bostedsfylker og bostedskommuner følger langt på vei innbyggertallet i fylkene og kommunene, med noen variasjoner i gjennomsnittlige kjørelengder og gjennomsnittlig antall biler per innbygger mellom ulike deler av landet. Det er imidlertid et poeng at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom eierens adresse og stedet der bilen blir kjørt. For eksempel vil biler eid av leasingselskaper eller store transport- og serviceselskaper som oftest være registrert med adressen til hovedkontoret, selv om de brukes i andre deler av landet. På kommunenivå gir slike forhold spesielt utslag for kjøretøyer registrert på eiere i Bærum, som en følge av at flere store leasingselskaper er lokalisert der.

Ny beregning av kjørelengden for el-biler for 2015Åpne og lesLukk

Statistikken over kjørelengder baserer seg på måleravlesingsdata fra EØS-kontrollene (periodisk kjøretøykontroll) som SSB mottar årlig fra Statens vegvesen. Det varierer med kjøretøygruppe når en ny bil kalles inn til første kontroll. For personbiler er det 4 år, mens f.eks. en lastebil kalles inn etter ett år. Beregning av kjørelengder for biler som ennå ikke har vært inne til første kontroll, er modellbasert. Mer om modellen som brukes står i Om statistikken. Den raske utviklingen i antallet og type elbiler, har ført til at modellen ikke har fungert optimalt for beregning av kjørelengden for elbiler. For 2015 har SSB derfor innhentet tilleggsinformasjon fra forhandlere og Norsk El-bilforening, som gjennomfører en spørreundersøkelse om kjørelengden for disse bilene. Denne informasjonen er blitt innbakt i modellen. Dette har medført at den gjennomsnittlige kjørelengden for el-biler har økt betydelig i forhold til tidligere beregninger. For 2015 er den gjennomsnittlige kjørelengden for el-personbiler estimert til 12 987 kilometer, mot 7 800 for 2014. Inntil vi får flere reelle måleravlesinger vil det være usikkerhet knyttet til estimatene for kjørelengden for el-bil.