14078_om_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstransutl/aar
14078_om
statistikk
2016-10-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken kartlegger utenlandsregistrerte bilers transportytelser i forbindelse med transporter til, fra og i Norge. I 2015 ble det transportert 294 millioner tonn gods inn, ut og i Norge av lastebil.

Godstransport med utenlandske lastebiler2015

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Godstransport med utenlandske lastebiler
Emne: Transport og reiseliv

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Transportmengde

Bruttovekten av det gods som transporteres medregnet vekten av emballasje.

Godstransportarbeid

Det transportarbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand.

Kabotasjekjøring

Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.

Tredjelandskjøring

Transport mellom to forskjellige land, og hvor lastebilen er registrert i et tredje land.

Standard klassifikasjoner

ISO 3166: Landkoder

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Land

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig Aktualitet: Statistikken publiseres senest i desember året etter statistikkåret.

Internasjonal rapportering

Statistikken er basert på data som de ulike landene har rapportert til Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Produksjonsdata blir lagret som SAS- og txt-filer på UNIX.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å beskrive utenlandsregistrerte bilers transportytelser i forbindelse med transporter til, fra og i Norge.

Statistikken ble første gang utarbeidet i 2009, da med tall for årene 2000-2008.

Brukere og bruksområder

Lastebilnæringens egne bransjeorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Den norske Lastebilundersøkelsen viser norske lastebilers transport innenlands og utenlands. For å danne seg et bilde av all lastebiltransport til, fra og i Norge kan tall fra disse to statistikkene slås sammen.

Godstransport med lastebil over grensen viser transportert mengde over den delen av Norges grense som kan passeres på vei. Statistikken omfatter lastebiler av alle nasjonaliteter, ikke bare EU-land. Denne statistikken er basert på data fra Utenrikshandelsstatistikken som igjen er basert på tall fra tolldeklarasjonene.

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Council Regulation 32012 R 0070: Regulation (EU) No 70/2012 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2012 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter transport utført med lastebiler registrert i EU/EØS-landene og enkelte kandidatland på turer til, fra og i Norge. Antall land som omfattes av statistikken har økt fra år til år. Se oversikten under:

 

Land 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgia x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bulgaria             x x x x x x x x x x x x
Tsjekkia x x x x x  x x x x x x x x x x x x x
Danmark x x x x x  x x x x x x x x x x x x
Tyskland x x x x x  x x x x x x x x x x x
Estland       x x  x  x x x x  x  x x x x x
Irland x x x x    x  x x x x x x x x x x x
Hellas       x    x  x  x  x x x x x x x x x x
Spania x x x x   x   x  x  x  x x  x  x x x x x x x
Frankrike  x x x x  x  x   x   x   x  x x x x x
Italia x x x x   x    x    x   x   x   x  x x x x x
Kypros     x x  x  x  x x x x x x x x x x x x
Latvia      x x  x   x    x   x   x  x x x x x
Litauen       x  x    x    x   x   x  x x x x x
Luxemburg  x x x x   x    x   x  x  x  x  x x x x x x x
Ungarn    x x x   x   x  x  x  x  x  x  x   x x x x x x
Nederland x x x x  x  x  x x x  x  x  x  x x x x x x
Østerrike x x x x   x   x  x x x x x  x   x  x x x x x
Polen           x  x  x  x  x x x  x  x x x x x x
Portugal  x x x x  x  x  x x x x x  x  x x x x x x
Romania              x x x x   x   x x x x x x
Slovenia   x x x  x   x   x x x x  x   x  x x x x x x
Slovakia        x   x   x   x  x x x x  x  x x x x x x
Finland x x x x  x  x  x x x x  x  x x x x x x
Sverige x x x x  x  x   x x x x   x    x  x x x x x
Storbritannia x x x x  x  x   x  x x  x   x  x x x x x
Kroatia                 x x  x    x   x x x x x x
Liechtenstein            x  x  x  x   x

 x

 x

 

 

   
Sveits                  x  x  x

 x

 x

 x

x

x

Totalt antall land 15 17 19 23  22 25 27  27 29  29  29  29 

29 

 29

28 

28 

28

28

 

Merk at tilbakelagt distanse og transportarbeid omfatter hele transportlengden selv om deler av den ble tilbakelagt i utlandet.

Datakilder og utvalg

Eurostat

Statistikken er basert på resultatene fra EØS-landenes Lastebilundersøkelser. Disse undersøkelsene utføres som utvalgstellinger i de enkelte land, og utvalgsplan og beregningsopplegg vil variere noe fra land til land. Eurostats anbefaling for gjennomføring av undersøkelsene og utarbeiding av statistikken finnes i manualen Road freight transport methodology. Eurostat har utarbeidet en oversikt over de enkelte lands metodemessige tilpasninger: Methodologies used in surveys on road freight transport in member states and candidate countries

Datainnsamling, editering og beregninger

Eurostat mottar hvert kvartal tre datafiler fra hvert av deltakerlandene. Disse filene er ekstrakter fra de enkelte landenes lastebilundersøkelser og inneholder spesifiserte variabler om kjøretøyene, turene og sendingene. Tall fra disse datafilene settes sammen i årsfiler som distribueres ut igjen til deltakerlandene.

I tillegg til de enkelte landenes rutiner for kontroll og revisjon, går alle data igjennom et omfattende system av feilkontroller i Eurostat. Når det oppdages absolutte feil, sendes beskjed til deltakerlandet som må rette opp i sine data og rapportere på nytt.

Ingen andre beregninger enn summering av resultatene fra de ulike landene.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Tall som er basert på færre enn 10 kjøretøy blir ikke offentliggjort.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Antall land som er med i statistikken, har variert gjennom årene. Se egen tabell over for hvilke tall som kan sammenlignes.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Siden denne statistikken er basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser, vil feilkilder og usikkerhet variere fra land til land. For dokumentasjon av de ulike landenes metoder, se Methodologies used in surveys on road freight transport in member states and candidate countries

I tillegg til frafall ved rapporteringen i det enkelte land, kan det også forekomme at enkeltland ikke har rapportert inn til Eurostat.

 

Revisjon

Ikke relevant