250957
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
250957
Mer grensetransport – mindre på norske biler
statistikk
2016-02-12T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
false

Godstransport med lastebil4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer grensetransport – mindre på norske biler

I 2015 transporterte lastebiler 13,2 millioner tonn gods over grensen. 4,5 millioner tonn av dette ble fraktet av norskregistrerte lastebiler. De norske lastebilenes andel av grensetransporten blir gradvis redusert og utgjorde 34 prosent i 2015.

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen1
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
4. kvartal 2014 - 4. kvartal 20154. kvartal 2010 - 4. kvartal 2015
1Tallene tilbake til 1. kvartal 2013 er rettet, ved at tømmertransport som faktisk har blitt fraktet med tog feilaktig har vært registrert fraktet på lastebil. Dette påvirker i noen grad sammenliknbarheten mot tidligere perioder.
4. kvartal 2015
Alle nasjonaliteter3 261 61659,4-0,67,4
Norge1 094 83838,7-1,9-15,1
Sverige920 64573,1-5,26,1
Danmark193 73479,1-2,315,2
Finland108 58170,0-12,1-22,9
Polen261 44055,54,4116,0
Tyskland121 33672,610,134,9
Nederland52 70872,5-4,422,9
Baltikum287 40764,510,586,1
Russland13 55987,6-1,6-65,3
Andre207 36869,412,868,2

Den totale transportmengden ved import og eksport på bil økte med 1 prosent fra 2014 til 2015. De norskregistrerte lastebilenes andel av transportene utgjorde 34 prosent. Dette er 2 prosentpoeng mindre enn i 2014 og 4 prosentpoeng mindre enn i 2013.

Baltiske og polske lastebiler frakter mer over grensen

I 2015 fraktet de baltiske landene samt Polen 16 prosent av godset til og fra Norge. Dette var en økning på 1 prosentpoeng fra 2014. I 2010 fraktet disse bilene til sammenlikning 8 prosent av godset. Svenskregistrerte lastebiler er fortsatt nest størst på transporter til og fra Norge. I 2015 var andelen 29 prosent. De svenske bilenes markedsandel har endret seg lite de siste årene, og var i 2010 28 prosent.

Matvarer dominerer lasten på norske biler som kjører ut av landet

33 prosent av godset som ble eksportert på norske lastebiler i 2015, bestod av varegruppen «Andre matvarer, fôrstoffer, drikkevarer og tobakk». Her inngår blant annet fisk. Varegruppen «Tømmer, trelast, ved og kork» utgjorde 22 prosent. «Kjemiske produkter» dominerte importen, tilsvarende 16 prosent av den totale importerte godsmengden på norske biler. «Frisk frukt og grønnsaker» utgjorde 11 prosent.

Nedgang i 4. kvartal

I 4. kvartal 2015 transporterte lastebiler 3,3 millioner tonn gods over grensen. Det er 0,5 prosent mindre enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 34 prosent. Det er en svak nedgang sammenlignet med (0,4 prosentpoeng mindre enn i) 4. kvartal 2014.

Endringer i transportmiddelfordelingÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 er en stor del av tømmereksporten som i en lengre periode feilaktig har vært registrert som lastebiltransport, blitt flyttet til jernbane. Nye tall er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2013. Det vil følgelig være brudd i statistikken mellom 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Endringen har først og fremst betydning for sammenliknbarheten ved eksport, både når det gjelder totaltallet og markedsandeler.