84110_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/bilreg/arkiv
84110
Flere biler ble vraket
statistikk
2012-04-26T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
bilreg, Bilparken, elbiler, elbil, bil, biler, bilbestand, bilparken, bilvraking, vrakpanting, bilers gjennomsnittsalder, kjøretøytyper (for eksempel busser, personbiler, motorsykler), bilmerker, nybilregistrering, førstegangsregistrering av personbilerLandtransport, Transport og reiseliv, Transport og reiseliv, Svalbard
false

Bilparken2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere biler ble vraket

Antall biler som ble vraket mot pant økte betydelig i 2011, likevel endret gjennomsnittsalderen på bilparken seg lite. Landets eldste bilpark befinner seg fortsatt i Oppland.

Det ble vraket nesten 108 000 personbiler og snaut 10 000 varebiler mot pant i 2011. Dette var en økning på henholdsvis 19,8 og 23,1 prosent fra 2010. Bilenes gjennomsnittsalder ved vraking økte, og lå på 19,2 år for personbiler og 16,2 år for varebiler. Dette er den høyeste gjennomsnittsalderen som er registrert for begge bilgruppene siden statistikken startet i 1985.

Andel vrakede person- og varebiler av bestanden. 31. desember 2011. Prosent

Gjennomsnittsalder på registrerte person- og varebiler. 1993-2011. År

Fortsatt gammel bilpark

Selv om mange eldre biler ble tatt ut av trafikken, ble ikke gjennomsnittsalderen på bilparken lavere. Snittalderen for personbiler var uendret på 10,5 år, mens den økte til 7,7 år for de varebilene. Oppland har fortsatt landets eldste bilpark, hvor personbilene er gjennomsnittlig 12,6 år og varebilene er 10 år. Til sammenlikning var personbilene i Oslo i gjennomsnitt 8,3 år og varebilene 4,5 år.

Snart 2,8 millioner person- og varebiler

Bilbestanden har økt jevnt og trutt de siste årene. Fra 2010 til 2011 var det en oppgang på 2,9 prosent i antall registrerte person- og varebiler. Dette tilsvarte 2,78 millioner kjøretøy ved inngangen til 2012, noe som utgjorde 557 person- og varebiler per 1 000 innbyggere.

De vanligste bilmerkenes andel av personbilparken. 31. desember. 2007 og 2011. Prosent

Andelen registrerte personbiler i grupper for fabrikkmerke, etter bilens alder. 31. desember 2011. Prosent

Akershus er det fylket hvor det var registrert flest biler. Nesten 350 000 person- og varebiler hadde eiere med adresse i dette fylket. Per innbygger var biltettheten derimot størst i Hedmark, med 641 biler per 1 000 innbyggere.

Volkswagen og Toyota dominerer

Ved årsskiftet 2011/2012 var hver fjerde personbil enten en Toyota eller en Volkswagen. Volkswagen hadde 13,9 prosent av personbilbestanden, mens Toyota hadde 12,4 prosent. Tilsvarende andeler var henholdsvis 13,7 og 12,3 prosent i 2010. Disse to bilmerkene er enda mer dominerende i varebilsegmentet. Ved utgangen av 2011 hadde Volkswagen en andel av bestanden på 20,6 prosent, mens Toyota hadde en andel på 18,9 prosent.

Vraking

Ved vurdering av materialet over vrakede biler bør det tas hensyn til fabrikkmerkenes markedsandel over tid. Det understrekes at gjennomsnittlig levealder for de ulike bilene som ble vraket i 2011, ikke sier noe om levealderen til de bilene som er produsert de seneste årene.

Fylke/kommune

Fordeling på region refererer til eiers adresse registrert i Motorvognregisteret. Dette vil ikke alltid være samsvarende med fylke/kommune hvor kjøretøyet er i bruk. Dette gjelder spesielt der kjøretøyet eies av leasingselskap.

Tabeller: