Flere reiste kollektivt – men bilen dominerer fortsatt

Publisert:

Mer enn 5,8 milliarder passasjerer ble fraktet innenlands i 2018. Tog, trikk og T-bane har hatt den største relative økningen de siste årene, men det er fortsatt bilen som dominerer persontransporten i Norge.

Persontransporten innenlands økte med 43 millioner passasjerer fra 2017 til 2018, viser statistikken Innenlandsk transport. Det var en økning på 0,7 prosent. Siden 2010 har persontransporten innenlands økt med 15,5 prosent, eller noe over 780 millioner passasjerer.

Relativt sett er det den skinnegående transporten som har hatt den største passasjerveksten de siste årene, som følge av markert økning både i persontransporten med tog og kollektivtransporten med trikk og T-bane.

1 Målt i antall passasjerer.

2 Transport med jernbane, forstadsbaner og sporveier.

Figur 1. Innenlandsk persontransport¹, etter type transport. Indeks, 2010=100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jernbanetransport mv.² 100 107 110 115 120 127 134 139 145
Lufttransport 100 108 108 108 117 108 108 108 117
Veitransport 100 102 103 105 108 110 111 114 114
Sjøtransport 100 106 108 106 108 112 112 114 114

Fra 2010 til 2018 økte passasjertallet på jernbaner, forstadsbaner og sporveier med 45 prosent, samtidig som antall personer som ble transportert på veiene, med båt eller med fly økte med fra 14 til 17 prosent. Til sammenligning økte folkemengden i Norge i denne perioden med nærmere 10 prosent, eller rundt 470 000 personer.

Åtte av ti reiste med bil

I hele tall er det imidlertid personbilene som har stått for mye av økningen i persontransporten innenlands de siste årene. Fra 2010 til 2018 økte antall bilreisende med noe over 590 millioner personer, et tall som inkluderer både førere og passasjerer i personbilene.

Økt bruk av personbil sto altså for rundt tre firedeler av den samlede økningen i persontransporten i denne perioden. I alt utgjorde antall personer som reiste med bil noe over åtte av ti innenlandske passasjerer i 2018.

1 Målt i personkilometer.

2 Transport med jernbane, forstadsbaner og sporveier.

Figur 2. Innenlandsk persontransport¹, etter type transport. 2018. Prosent

2018
Veitransport 86 % 86
Sjøtransport 1 % 1
Jernbanetransport mv.² 6 % 6
Lufttransport 7 % 7

Målt i personkilometer sto veitransport for rundt 86 prosent av persontransporten innenlands i 2018, en andel som har vært ganske stabil de siste årene. Tallene for veitransport inkluderer transport med busser, drosjer, personbiler, motorsykler og mopeder. Deretter fulgte lufttransport med en andel på 7 prosent, jernbane og annen skinnegående transport med nær 6 prosent og sjøtransport med 1 prosent av det samlede persontransportarbeidet i 2018.

Mest godstransport på veiene og langs kysten

I alt ble det fraktet 346 millioner tonn gods innenlands i Norge i 2018, når transporten av olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen til fastlandet blir holdt utenfor. Det aller meste av godstransporten innenlands gikk på veiene eller langs kysten.

I 2018 sto veitransporten for rundt 49 prosent av godstransportarbeidet innenlands målt i tonnkilometer, mens sjøtransporten sto for nærmere 46 prosent. Jernbanetransporten hadde en andel på 5 prosent av godstransporten innenlands i 2018. Lufttransportens andel er svært liten i denne sammenhengen.

1 Målt i tonnkilometer.

2 Inkluderer ikke transport fra norsk kontinentalsokkel.

Figur 3. Innenlandsk godstransport¹ medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport². 2018. Prosent

2018
Veitransport 49 % 49
Sjøtransport 46 % 46
Jernbanetransport 5 % 5
Lufttransport 0 % 0

Mer gods på bane, mindre på bil

Den totale godsmengden innenlands var omtrent den samme i 2018 som i 2010, men det har skjedd en viss forskyvning mellom transportformene over tid. Fra 2010 til 2018 økte antall tonn gods fraktet med jernbane med mer enn 80 prosent, mens godsmengden på båt økte med 27 prosent.

Tallene viser samtidig at antall tonn gods fraktet med lastebiler og varebiler gikk ned med 5 prosent i denne perioden. Godstransporten med fly, som i hovedsak består av post og pakker, ble i samme periode redusert med nærmere enn tredel. Tallene for godstransport i denne artikkelen inkluderer beregninger av kabotasjetransport.

Kontakt