Nedgang i lastebiltransporten

Publisert:

Norske lastebiler fraktet 54,1millioner tonn gods på norske og utenlandske veier i 1. kvartal 2020. Det var 3,9 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal 2019.

Tall fra undersøkelsen om godstransport med lastebil viser at både transportmengden og transportarbeidet gikk ned i 1. kvartal 2020, sammenlignet med 1. kvartal 2019.

Figur 1

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler

På turer innenlands ble godsmengden på norske lastbiler redusert med 3,8 prosent til 52,9 millioner tonn, mens transportarbeidet i samme periode gikk ned med 7,9 prosent til 4,5 milliarder tonnkilometer.

På turer til og fra utlandet ble det fraktet 1,2 millioner tonn gods, en nedgang på 4,8 prosent i samme periode. Transportarbeidet internasjonalt økte imidlertid med 4 prosent som følge av lengre gjennomsnittlig transportlengde per tonn.

To av tre kjørte kilometer med last

Trafikkarbeidet for norske lastebiler totalt utgjorde 483,4 millioner kilometer i 1. kvartal 2020. 448,4 millioner av disse kilometerne ble kjørt nasjonalt, en drøy prosent mer enn i 2019. Samtidig kjørte norske lastebiler 35 millioner kilometer utenlands, 5 prosent mer enn samme kvartalet året før.

Mens andelen kjørte kilometer uten last innenlands økte fra 26,4 prosent i 1. kvartal 2019 til 29 prosent i 1. kvartal 2020, gikk tomkjøringen for turer utenlands ned med 3,8 prosentpoeng.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Kjøretøykilometer med last Kjøretøykilometer uten last
1. kvartal 2011 294.8 100.6
1. kvartal 2012 342.1 114.6
1. kvartal 2013 350.1 109.6
1. kvartal 2014 356.8 120.2
1. kvartal 2015 378.3 125.0
1. kvartal 2016 324.3 125.1
1. kvartal 2017 332.8 130.7
1. kvartal 2018 314.6 131.9
1. kvartal 2019 326.7 117.2
1. kvartal 2020 318.5 129.9

Massetransport dominerer

Det er transport av stein, grus, sand og jord med videre som dominerer de innenlandske transportene, både målt i tonn og tonnkilometer.

Massetransporten utgjorde 29,8 millioner tonn i 1. kvartal 2020, og det tilsvarer 56,3 prosent av den totale transporterte mengden innenlands. Det er omtrent det samme som i 2019.

Bearbeidede varer og stykkgods utgjorde 8,6 millioner tonn, tilsvarende en andel på 16,3 prosent. Nærings- og nytelsesmidler utgjorde 6 millioner tonn, tilsvarende 11,3 prosent.

Figur 3. Nasjonal transport. Transportmengde etter vareslag. 1. kvartal 2020

Transportmengde (mill. tonn)
Malm. stein. grus. sand. leire. salt. sement. kalk. andre mineralske byggemat. og avfall 56.4 % 29.8
Andre bearbeidete varer og stykkgods 16.3 % 8.6
Nærings- og nytelsesmidler 11.4 % 6.0
Jordbruks-. skogbruks- og fiskeprodukter 10.0 % 5.3
Kull. koks. olje og kjemiske produkter ( inkl. gjødsel) 5.9 % 3.1
.

Ny estimeringsmetode

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken.

Kontakt