Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler

Publisert:

Det samlede transportarbeidet ved kjøring til, fra og innen Norge med utenlandske og norske lastebiler utgjorde i alt 30,1 milliarder tonnkilometer i 2019. Av dette utgjorde transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler 8,8 milliarder tonnkilometer. Det er 3,2 prosent mindre enn i 2018.

Norske lastebiler stod for 19,4 milliarder tonnkilometer ved kjøring i Norge, og 1,9 milliarder mellom Norge og utlandet. Utenlandske lastebilers andel av transportarbeidet på vei i 2019 var 29,2 prosent mot 29,9 i 2018. Norske lastebiler fraktet nesten 244,2 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2019. Det er 4,2 prosent mindre enn i 2018. Av all innenlands og utenlands godstransport utgjorde de utenlandske lastebilenes andel kun 4,6 prosent i 2019. Året før var andelen nesten den samme, 4,5 prosent.

Figur 1. Godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde (tonn) etter type kjøring

Kabotasjekjøring i Norge Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet Kjøring fra Norge til bilens registreringsland Kjøring til Norge fra bilens registreringsland
2010 4.9 23.1 26.1 45.9
2011 7.1 23.0 26.2 43.8
2012 7.1 24.6 23.1 45.2
2013 10.6 35.7 20.0 33.7
2014 12.7 34.7 21.4 31.2
2015 10.0 35.9 18.2 35.9
2016 11.6 36.2 20.8 31.4
2017 11.6 45.2 14.9 28.3
2018 10.6 46.0 14.7 28.7
2019 12.5 44.0 15.2 28.4

Svenske lastebiler dominerer i tonn

Svenske lastebiler transporterte i alt 3,1 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2019, omtrent det samme som i 2018. Polske lastebiler øker stadig markedsandelen og var med sine 2,6 millioner tonn gods nest størst blant utenlandske lastebiler som kjørte til, fra og i Norge i 2019. Lastebiler fra baltiske land fraktet til sammen 3,3 millioner tonn gods mot 3,2 i 2018.

For transportarbeidet ser bildet litt annerledes ut. Det er polske lastebiler som utfører mest transportarbeid med sine 2,4 milliarder tonnkilometer til, fra og innen i Norge i 2019.

Figur 2. Godstransport med utenlandske lastebiler registrert i EU/EØS-landene i Norge. Transportert mengde etter utvalgte land. 2019

2018
Østerrike 38.9
Tsjekkia 47.7
Ungarn 69.9
Slovakia 183.7
Romania 208.3
Finland 307.9
Tyskland 374.5
Nederland 380.5
Estland 590.6
Danmark 845.5
Latvia 1202.7
Litauen 1503.4
Polen 2613.2
Sverige 3118.8

Mindre tredjelandskjøring

Utenlandske lastebiler fraktet 7 prosent mindre gods mellom Norge og et annet land enn bilens hjemland i 2019. 44 prosent av godset som ble fraktet mellom Norge og utlandet, var tredjelandskjøring.

Transportarbeidet i forbindelse med tredjelandskjøring med utenlandske biler utgjorde i alt 4,6 milliarder tonnkilometer i 2019, 0,3 milliarder tonn mindre enn i 2018. De utenlandske bilene stod for 51,8 prosent av transportarbeidet med lastebil i forbindelse med tredjelandskjøring i 2019.

Øker kabotasje i Norge

Fra 2018 til 2019 økte kabotasje med utenlandske lastebiler målt i tonn og tonnkilometer i Norge med henholdsvis 14,7 og 3,3 prosent. Selv om dette er en økning fra året før, utgjorde kabotasjetransport fortsatt bare beskjedne 0,6 prosent av den innenlandske transporten med lastebil målt i tonn, og 3,2 prosent målt i tonnkilometer.

Mest kabotasjekjøring i Norge hadde lastebiler fra baltiske land. Andelen kabotasje av den samlede transportmengden til baltiskregistrerte lastebiler var på 39,7 prosent. De polskregistrerte lastebilene hadde en andel på 15,7 prosent i 2019.

Kontakt