Mer gods fraktet med tog og båt

Publisert:

Den samlede godstransporten innenlands sank med 1,5 prosent fra 2018 til 2019. Samtidig ble en større del av godset fraktet på skinner eller langs kysten.

Tallgrunnlaget for statistikken Innenlandsk transport ble korrigert 29. september 2021. For oppdaterte tall, se hjemmesiden for statistikken.

Fastlandstransporten av gods innenlands gikk ned med 5 millioner tonn fra 2018 til 2019, viser statistikken Innenlandsk transport. Nedgangen skyldes i all hovedsak reduserte godsmengder transportert på lastebil, mens antall tonn gods fraktet med skip og jernbane økte med henholdsvis 6 og 9 prosent.

1 Målt i antall tonn.

2 Inkluderer ikke transport av olje og gass fra norsk kontinentalsokkel.

Figur 1. Innenlandsk godstransport¹ medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport². 2010-2019. Indeks, 2010 = 100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jernbanetransport 100 111 125 134 132 150 151 158 171 188
Veitransport 100 97 95 102 110 101 101 96 94 90
Sjøtransport 100 104 115 114 118 129 120 123 125 132
Lufttransport 100 97 97 78 97 98 93 95 68 63

Fra 2010 til 2019 økte antall tonn gods fraktet innenlands med jernbane med nesten 90 prosent, mens godsmengden fraktet mellom norske havner med båt økte med noe over 30 prosent. Antall tonn gods fraktet innenlands i Norge med lastebil ble samtidig redusert med rundt 10 prosent. Godstransporten med fly, som i hovedsak består av post og pakker, gikk ned med nærmere 40 prosent i denne perioden.

Fortsatt mest gods på veiene

I alt ble det fraktet 338 millioner tonn gods innenlands i Norge i 2019, når transporten av olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen til fastlandet blir holdt utenfor. Til tross for tendensen til nedgang de siste årene, var det fortsatt lastebilene som utførte den største delen av godstransporten mellom steder i Norge i fjor.

1 Målt i tonnkilometer.

2 Inkluderer ikke transport fra norsk kontinentalsokkel.

Figur 2. Innenlandsk godstransport¹ medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport². 2019. Prosent

2019 (%)
Jernbanetransport 5
Lufttransport 0
Veitransport 49
Sjøtransport 46

Målt i tonnkilometer sto veitransporten for noe under 49 prosent av godstransportarbeidet innenlands i 2019, mens sjøtransporten sto for i overkant av 46 prosent. Jernbanetransporten hadde en andel på noe over 5 prosent av godstransporten innenlands i fjor. Lufttransportens andel er svært liten i denne sammenhengen.

Tallene for godstransport i denne artikkelen inkluderer beregninger av kabotasjetransport.

Flere reiste kollektivt i 2019

Persontransporten innenlands økte med 60 millioner passasjerer fra 2018 til 2019, til nærmere 5,9 milliarder reisende i alt. Relativt sett er det den skinnegående transporten som har stått for den største veksten i persontransporten de siste årene, som følge av en markert økning i antall reisende med tog, trikk og T-bane.

Fra 2010 til 2019 økte passasjertallet på jernbaner, forstadsbaner og sporveier med nesten 50 prosent, samtidig som antall personer som ble transportert med fly, båt eller på veiene økte med mellom 8 og 16 prosent. Til sammenligning økte folkemengden i Norge i denne perioden med noe over 10 prosent til nærmere 5,4 millioner innbyggere.

Åtte av ti brukte bil

I hele tall er det imidlertid busser og personbiler som har stått for mye av økningen i persontransporten innenlands de siste årene. Fra 2018 til 2019 økte antall busspassasjerer med 30 millioner og antall bilreisende med 27 millioner, et tall som inkluderer både førere og passasjerer i personbilene. I alt utgjorde antall personer som reiste med bil noe over åtte av ti innenlandske passasjerer i 2019.

1 Målt i personkilometer.

2 Transport med jernbane, forstadsbaner og sporveier.

Figur 3. Innenlandsk persontransport¹, etter type transport. 2019. Prosent

2019 (%)
Sjøtransport 1
Jernbanetransport mv.² 6
Veitransport 86
Lufttransport 7

Målt i personkilometer sto veitransport for rundt 86 prosent av persontransporten innenlands i 2019, en andel som har vært ganske stabil de siste årene. Tallene for veitransport inkluderer transport med busser, drosjer, personbiler, motorsykler og mopeder. Deretter fulgte lufttransport med en andel på 7 prosent, jernbane og annen skinnegående transport med nær 6 prosent og sjøtransport med 1 prosent av det samlede persontransportarbeidet i 2019.

Kontakt