Fleire overnattingar i januar

Publisert:

Samla sett var det 9,3 prosent fleire overnattingar i januar 2020 enn i same månaden i fjor. Det var fleire overnattingar ved alle innkvarteringstypar, samt fleire i nesten alle fylker.

Overnattingsstatistikken visar det det var 1,9 millionar overnattingar registrert i januar 2020 i den kommersielle overnattingsstrafikken. Dette er ein auke på 160 000 i høve til januar 2019. To tredelar av denne auka kom som ein følgje av fleire norske overnattingar, medan dei utanlandske stod for resten.

Figur 1. Alle overnattingsbedrifter. Overnattingar i januar

2015 2016 2017 2018 2019 2020
I alt 1640465 1614820 1612158 1687736 1717820 1877566
Norge 1219519 1191717 1203702 1235097 1266501 1370525
Utlandet i alt 420946 423103 408456 452639 451319 507041

Fleire hotellovernattingar

I løpet av januar var det 1,6 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er ein auke på 8,9 prosent samanlikna med januar 2019. Både norske og utanlandske overnattingar auka, med høvesvis 7,3 og 14 prosent.

Det har vore størst auke i talet på overnattingar i Trøndelag, Rogaland og Vestfold og Telemark¹. Det einaste fylket med færre hotellovernattingar var Møre og Romsdal, og der var det berre ei lita nedgang.

Fleire til Svalbard

Hotellovernattingar på Svalbard auka med 3,9 prosent i januar 2020 målt mot januar 2019. Norske overnattingar sank med 20 prosent, medan utanlandske overnattingar auka med 38 prosent. Sjå også artikkelen Utlendingene strømmet til Svalbard.

Vekst i overnattingar på hyttegrendene

Summen av overnattingar på hyttegrender og vandrarheimar auka med 11 prosent samanlikna med tal frå januar 2019.

  • 185 000 overnattingar i januar 2020
  • Norske overnattingar gjekk opp 13 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk opp 10 prosent 

Fleire campingovernattingar

  • 106 000 overnattingar i januar 2020
  • 12 prosent oppgang mot  januar 2019
  • Norske overnattingar gjekk opp 17 prosent
  • Utanlandske overnattingar gjekk ned 14 prosent

Figur 2. Andel av overnattingar etter innkvarteringstype januar 2020

Hotell o.l. 85 % Camping 6 % Hyttegrend og vandrerhjem 10 %
Prosent 85 6 10

Endra publisering frå tal for januar 2020 grunna endring i regionale inndelingar

1. januar 2020 vart 13 fylker til 6 nye, og vi har nå 11 fylker i Noreg. Frå og med publisering av tal for januar 2020 vil overnattingsstatistikken bli publisert med den nye inndelinga. Samstundes vil SSB starte med å publisere tal for totale overnattingar på kommunar og kommunegrupper, samt ankomster for alle innkvarteringstypar. For å kunne gje tal for alle innkvarteringstypar har det vore nødvendig å slå saman hyttegrender og vandrarheim.

Det vil bli nokre tabellar med avslutta tidsseriar. Det blir ikkje tilbakeført tall på nye fylker. For meir informasjon om korleis SSB handterer dei regionale endringane, sjå SSB sin blogg  

¹ Når man har samanlikna fylkestal frå 2020 med tal frå 2019, er 2019-tala laga ved å summere tal frå fylka som vart slått saman i 2020. I dei tilfella ein kommune har endra fylke har det ikkje blitt teke omsyn til. Det er derfor noko usikkerheit knytta til samanlikningar.